EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
to fulfil
We strive to fulfil these desires as best we can.
Vi stræber mod at indfri disse ønsker, så godt vi nu kan.
Det er på tide at indfri forventningerne.
On 8 June, however, they accepted that Mr Prodi would not fulfil all the promises he made when he took office.
Den 8. juni accepterede de imidlertid, at Prodi ikke skulle indfri alle de løfter, han afgav ved sin tiltrædelse.
to fulfil (also: to meet, to fulfill)
Turkey must fulfil its commitments, just as the European Union must fulfil its commitments.
Tyrkiet skal opfylde sine forpligtelser, ligesom EU skal opfylde sine forpligtelser.
Nevertheless, comparative advertising must of course still fulfil certain conditions.
Dog skal sammenlignende reklame naturligvis fortsat opfylde en række betingelser.
It will then be in a position to fulfil its role as a government for the world.
Derefter vil FN have forudsætningerne for at kunne opfylde sin rolle som verdens regering.

Context sentences for "to fulfil" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Presidency must do everything in its power to fulfil the final objectives.
Formandskabet bør gøre alt, hvad der står i dets magt for at nå de endelige mål.
EnglishUntil such time as they fulfil this requirement we have a problem on our hands.
Så længe begge lande ikke har opfyldt dette kriterium, har vi et problem her.
EnglishYou must not accept commitments which you are not able to fulfil effectively.
De skal sige, at De ikke accepterer opgaver, som De ikke kan udføre effektivt.
EnglishThis underlines once again that Turkey is failing to fulfil the Copenhagen criteria.
Dette understreger endnu en gang, at Tyrkiet ikke opfylder Københavnskriterierne.
EnglishAnyone who is responsible for security these days has a complex task to fulfil.
De, der i dag er ansvarlige for sikkerheden, står over for en meget kompleks opgave.
EnglishThis I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Men jeg siger: Vandrer efter Ånden så fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.
EnglishHowever, we must be patient here and help Yugoslavia fulfil its tasks in the region.
Men man skal tålmodigt hjælpe Jugoslavien med at løse sine opgaver i regionen.
EnglishNevertheless, comparative advertising must of course still fulfil certain conditions.
Dog skal sammenlignende reklame naturligvis fortsat opfylde en række betingelser.
EnglishBut for a regulation to fulfil its purpose, it must be adapted to real conditions.
Men for at en forordning opfylder sin funktion, skal den tilpasses til virkeligheden.
EnglishWe must in any case make further efforts to fulfil our arrangements with Turkey.
Vi må dog bestræbe os yderligere på at opfylde vores aftaler med Tyrkiet.
EnglishThe Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
Beijing-regeringen skal opfylde sit løfte om at indlede en dialog med Dalai Lama.
EnglishAll those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
Alle de aktioner, der opfylder disse kriterier, kan gennemføres uden et retsgrundlag.
EnglishSecondly, Sweden did not fulfil the criterion of exchange rate stability.
For det andet opfyldte Sverige ikke kriteriet vedrørende valutakursstabilitet.
EnglishIt is essential if we wish to fulfil the objectives that we set ourselves in Lisbon.
Det er en vigtig målsætning, hvis vi vil nå de mål, vi satte os i Lissabon.
EnglishSport and both professional and amateur football fulfil a broad, social function.
Sport og både professionel og amatørfodbold har en bred social funktion.
EnglishAircraft should fulfil ambitious but feasible emission reduction targets.
Flyene bør overholde ambitiøse, men realistiske mål for reduktionen af emissioner.
EnglishWe all want Lithuania to fulfil all of the Treaty’ s criteria as soon as possible.
Vi ønsker alle, at Litauen vil opfylde alle traktatens kriterier så hurtigt som muligt.
EnglishIt is absolutely essential that you fulfil the promise you made on this point.
Det er absolut nødvendigt, at De opfylder det løfte, som De har afgivet på dette punkt.
EnglishAll parties must assume their responsibilities and fulfil their obligations.
Udvalget ønsker, at alle påtager sig deres ansvar og lever op til deres forpligtelser.
EnglishTo achieve this, we and those countries need to fulfil our respective obligations.
Det kræver, at vi løser vores opgaver, og det kræver, at disse lande løser deres opgaver.

"fulfil the goal" in Danish

fulfil the goal
Danish
  • opfylde målet
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Synonyms (English) for "fulfilment":

fulfilment