EN

handle {noun}

volume_up
handle (also: knob)
Et håndtag, der åbner døren!
I rose up to open to my beloved; and my hands dropped with myrrh, and my fingers with sweet smelling myrrh, upon the handles of the lock.
Jeg stod op og åbned for min Ven; mine Hænder drypped af Myrra mine Fingre af flydende Myrra da de rørte ved Låsens Håndtag.
I find it quite unreasonable that, as a politician, I should have to take decisions about how many millimetres bus door handles and luggage racks should measure.
Efter min mening er det helt urimeligt, at man som politiker skal træffe beslutninger om millimetermål for håndtag og hylder i busser.
handle (also: ear)
handle (also: shaft)
DA

handle [handler|handlede] {verb}

volume_up
Han har formået at modstå et pres om at handle overilet.
I wonder how the European Union will deal with the Chinese fever giant.
Da mit svar skal handle om de tekniske detaljer ifølge reglerne for denne procedure, må jeg holde mig til den skrevne tekst.
Since my reply must deal with the technical details because of the rules of this procedure, I have to stick to the written text.
EU kan gøre meget for at forbedre sit anseende og sit ry hos borgerne ved at handle hurtigt og ubureaukratisk.
The European Union can do a great deal to polish up its image and reputation in the eyes of the public by acting speedily and without bureaucracy.
Vi kan handle på et endnu større marked og ofte købe varer til to tredjedele af prisen.
We can shop in a larger market and often buy goods up to a third cheaper.
Forbrugerne nyder godt af det, fordi de kan handle på Internettet i fred og ro hjemmefra og få varerne leveret hjemme.
Consumers benefit by being able to shop on the Internet in the comfort of their own home and enjoy home deliveries.
Forbrugerne hindres i at handle internationalt.
Consumers are discouraged from shopping internationally.
Det er endnu ikke lige så let at handle på det indre marked som i en medlemsstat.
It is not yet as easy to trade within the internal market as it is to trade within a Member State.
Hr. parlamentsmedlem, vi nægter ikke at handle med den tyrkisk-cypriotiske befolkning.
Mr Duff, we are not refusing to trade with the Turkish Cypriots.
I USA er det derimod helt lovligt at handle med det.
In the USA however it is absolutely legal to trade in them.
Now we need to get on with the programme and negotiate!
Det er nødvendigt at handle beslutsomt med henblik på at få parterne tilbage på sporet hen imod en forhandlingsløsning.
Decisive action is needed to get the parties back on track towards a negotiated peace.
De to vælgerkorps har tilsyneladende stemt for et parti, der er fast besluttet på at handle ensidigt og erklærer, at man ikke vil anerkende eller forhandle med modparten.
Each electorate seems to have favoured a party that is determined to act unilaterally and declares that it will not recognise or negotiate with the other.
Vi har desuden skabt et fælles marked, hvor vores folk kan handle og gøre forretninger uden hindringer.
We have also created a single market where our people can trade and do business without barriers.
Jeg har længe ment, at vi alle bør anerkende, at de lande, det er bedst at handle med, er de lande, der behandler deres borgere mest hæderligt - overalt i verden.
I have long believed that we should all recognise that countries where it is best to do business are countries that treat their own citizens most decently - everywhere in the world.

Context sentences for "handle" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
Hr. formand, præsident Aleksandr Lukasjenko i Hviderusland kan ikke tåle kritik.
EnglishI am in fact curious to know how the Member States themselves will handle it.
Jeg er derfor meget spændt på, hvordan medlemsstaterne selv vil håndtere dette.
EnglishThe Commission-in-office must handle the budget - it has no choice but to do so.
Den siddende Kommission skal håndtere budgettet, den har ikke noget valg
EnglishAnd of course I handle social concepts with less facility than he does.
Jeg jonglerer uden tvivl også mindre godt med arbejdsmarkedsbegreberne end han.
EnglishSecondly, let us learn how to handle the various incentives available to us.
For det andet skal vi vide at håndtere de forskellige gulerødder, vi har til rådighed.
EnglishWe are sensible in the way we handle things, but we want to do it as a team.
Vi er fornuftige i vores håndtering af tingene, men vi vil gerne gøre det i fællesskab.
EnglishSurely the general structures that are provided should be able to handle this.
De generelle strukturer, der er til rådighed, bør da kunne klare dette.
EnglishThe EU in turn has something to learn from the way we handle some things in Sweden.
EU kan også lære en del om, hvordan vi håndterer en sådan sag i Sverige.
EnglishThe question then is: at what point do we do this and how do we handle it?
Spørgsmålet er så følgende: På hvilket punkt gør vi dette, og hvordan håndterer vi det?
EnglishThe Member States, whether they are large or small, cannot handle this problem on their own.
Medlemsstaterne, såvel de store som de små, kan ikke løse dette problem alene.
EnglishThis is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Det er den korrekte måde at behandle tingene på, når ombudsmanden fremsætter en anmodning.
EnglishUnfortunately the Iranian authorities do not know how to handle the situation.
De iranske myndigheder ved beklageligvis ikke, hvorledes de skal forholde sig i så henseende.
EnglishThe risk of nickel allergies are then obvious for people who regularly handle coins.
Risikoen for nikkelallergier er da åbenbar for personer, der regelmæssigt håndterer mønter.
EnglishMeanwhile, we do not wish to place PVC under a ban, but we do want to handle it with care.
I mellemtiden ønsker vi ikke at forbyde pvc, men at behandle det med omhu.
EnglishThis House has yet to learn how to handle this report in a manner worthy of it.
Parlamentet skal nu lære at omgås denne betænkning med værdighed.
EnglishI am not pointing the finger at the Commission, because it cannot handle this.
Jeg bebrejder ikke Kommissionen noget, for det kan den slet ikke.
EnglishTo me, it is also crucial for the driver and loading personnel to handle the animal calmly.
Det væsentlige er for mig, at chaufførerne og læssepersonalet omgås roligt med dyrene.
EnglishThe question now arises of what type of reform the European Union would be able to handle.
Derefter vil vi gerne igen tale om optagelse af lande, som opfylder kriterierne herfor.
EnglishAnd his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem der spiller på Harpe og Fløjte.
EnglishPost office outlets in Scotland, as we have heard, handle much more than just mail delivery.
Som vi har hørt, handler postkontorerne i Skotland om langt mere end blot postlevering.

Synonyms (English) for "handle":

handle
handling
handling charge