"harmful" translation into Danish

EN

"harmful" in Danish

EN harmful
volume_up
{adjective}

There is no such thing as harmful tax competition in the EU.
Der findes ikke noget sådant som skadelig skattekonkurrence i EU.
On this we agree: there is harmful tax competition within the EU.
Her er vi enige: Der findes en skadelig skattemæssig konkurrence i EU.
High tax rates encourage harmful competition and tax evasion.
Høje beskatningssatser fremkalder skadelig konkurrence, undvigelse og omgåelse af skattelovene.

Synonyms (English) for "harm":

harm

Context sentences for "harmful" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese evil and harmful human phenomena are also completely at odds with the Bible.
Disse grusomme og skadelige menneskelige fænomener er helt i strid med Bibelen.
EnglishThese tobacco products are most certainly and without any doubt harmful to health.
Disse tobaksvarer er definitivt og uden for enhver tvivl sundhedsskadelige.
EnglishIf jam or cola were as harmful as tobacco, they would certainly be banned.
Hvis syltetøj eller coca-cola var lige så farlige som tobak, ville de forbydes.
EnglishIt concerns the removal of environmentally harmful subsidies, especially on coal.
Det drejer sig om fjernelse af miljøskadelige subsidier, specielt til kul.
EnglishI believe the proposal will have enormously harmful effects if it is adopted.
Jeg mener, at forslaget vil have uoverskuelige skadevirkninger, dersom det vedtages.
EnglishIn the UK it is particularly harmful, harmful to our agriculture for instance.
I Det Forenede Kongerige er det især skadeligt, f.eks. for vores landbrug.
EnglishAgricultural policy in the 15 countries is quite harmful, as well as being superfluous.
Alle de 15 lande er så rige, så vi sagtens selv kunne give de nødvendige tilskud.
EnglishThe Union's citizens do not want to finance the growing of this harmful crop.
Unionens borgere vil ikke finansiere dyrkningen af denne skadelige afgrøde.
EnglishWithout these profits, they have no motive for continuing their harmful trade.
Uden aktiverne savner de grundlag for at fortsætte den skadelige handel.
EnglishThe primary purpose of the Internet is not to disseminate illegal and harmful material.
Internettets primære formål er ikke at udbrede ulovligt og skadeligt indhold.
EnglishThe Member States are also obliged to refrain from adopting new, harmful measures.
Medlemsstaterne er også forpligtet til at undlade at vedtage nye, skadelige initiativer.
EnglishWe all know what they are and we have suffered the harmful effects of many of them.
Vi kender dem og er selv ofre for de katastrofale følger af mange af dem.
EnglishIn fact, there is no such thing as beneficial incineration and harmful discharges.
Det drejer sig ikke om den venlige forbrænding og de onde lossepladser.
EnglishWe know, in a general sense, that the cadmium content of phosphate fertilizers is harmful.
Det er almindeligt kendt, at cadmiumindholdet i fosforsyregødning er skadeligt.
EnglishWe have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Vi har opnået udfasning af alle skadelige antibiotikaresistensmarkører.
EnglishUnder these circumstances, the EU should confine itself to controlling harmful substances.
Under disse forhold skal EU begrænse sig til bekæmpelse af skadelige stoffer.
EnglishReduced prices for tobacco increase consumption and have a harmful effect on public health.
Reducerede priser på tobak øger forbruget og påvirker folkesundheden negativt.
EnglishFurthermore, the Commission supports the OECD efforts to remove harmful tax practices.
Det er en ynk at høre på, hvor lidt Kommissionen kan og vil gøre ved tilfælde som disse.
EnglishDo you not think this might have harmful repercussions for the internal market in fur goods?
Mener De, at dette kan have skadelige virkninger på det indre marked for pelsvarer?
EnglishLoss of hearing is clearly the most widely-known harmful effect of noise.
Tab af hørelsen er uden tvivl den mest kendte negative virkning af støj.