"hierarchical" translation into Danish

EN

"hierarchical" in Danish

EN hierarchical
volume_up
{adjective}

hierarchical
It was particularly good for getting rid of regulations at a lower hierarchical level than laws.
Den gjorde det især af med bestemmelser på et lavere hierarkisk plan end lovgivning.
Moreover, it is observable that a hierarchical structure is developing among these organisations, a structure for which, I regret to say, there is not always any justification.
Vi har desuden kunnet konstatere en vis hierarkisk inddeling af organisationerne, som jeg finder beklagelig, og som ikke altid er begrundet.
Amendment 11, in particular, says that the Member States should define at what level SEAs are to be carried out if plans and programmes are part of a hierarchical system.
Især i ændringsforslag 11 står der, at medlemslandene skal definere, på hvilket niveau SMV skal udføres, hvis planer og programmer indgår i et hierarkisk system.

Synonyms (English) for "hierarchical":

hierarchical

Context sentences for "hierarchical" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second principle is that we propose three hierarchical levels of NUTS.
Som det andet princip foreslår vi tre hierarkiske niveauer for NUTS.
EnglishMatters look quite different as soon as we turn to the indirect and the hierarchical systems.
Helt anderledes ser det ud, så snart vi går til de indirekte systemer og de hierarkiske systemer.
EnglishI personally believe that this has to do with the demands made of women in the hierarchical system.
Jeg tror personligt, at det hænger sammen med de krav, der stilles til kvinderne i det hierarkiske system.
EnglishYou do not solve the problem by sending in more EU inspectors or by tightening up on the hierarchical controls.
Dette løser man ikke ved at indsætte flere EU-kontrollanter eller ved at stramme op på de hierarkiske kontrolinstanser.
EnglishIs there a hierarchical relationship between the fundamental principles and the other provisions in the Constitution and protocols?
Er der et hierarki mellem de fundamentale principper og de øvrige bestemmelser i forfatning og protokoller?
EnglishGlobalisation has a concentrated structure, which is to the disadvantage of women who thoroughly lose out in the hierarchical system.
Globaliseringen har en koncentrationsstruktur, hvilket er en ulempe for kvinderne, fordi de gennemgående taber i det hierarkiske system.
EnglishMany, particularly the young, do not share the same sense of participation in labour market organisations which are often collectivist and hierarchical.
Mange mennesker, ikke mindst unge, føler sig ikke som en del af de ofte kollektivistiske og hierarkiske arbejdsmarkedsorganisationer.
EnglishBut there is no room for complacency: women still have not achieved equal pay in reality or equal status in very hierarchical job structures.
Men der er ingen grund til selvtilfredshed: Kvinderne har stadig ikke fået ligeløn i realiteten eller lige status i meget hierarkiske jobstrukturer.
EnglishI think that this field offers some quite distinctive opportunities for women, specifically because it is characterised by flat, rather than hierarchical, structures.
Her tror jeg, at der er nogle ganske særlige muligheder for kvinderne, netop fordi der ikke er tale om hierarkiske, men om flade strukturer.
EnglishThese observers will be placed under the hierarchical authority of the office of the High Commissioner for human rights which is being installed in Bogota under the auspices of the United Nations.
Disse observatører vil være direkte underlagt det UNHCR-kontor, der er under etablering i Bogotá under FN ' s auspicier.
EnglishIt is precisely that joy and that spirit of cooperation, without hierarchical structures, which exist between everyone in the World Social Forum, that offer hope for the future.
Jeg så gerne, at Det Økonomiske Verdensforum og Det Sociale Verdensforum blev slået sammen, så vi kan tale med hinanden, i stedet for om hinanden.
EnglishLast week, when we voted on the Sixth Research Framework Programme, we voted in favour of a hierarchical classification of priorities and funding for genetics research.
I sidste uge vedtog vi i forbindelse med sjette rammeprogram for forskning en rækkefølge for de prioriterede områder og finansieringen af den genetiske forskning.