"I can state" translation into Danish

EN

"I can state" in Danish

See the example sentences for the use of "I can state" in context.

Similar translations for "I can state" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
state noun
to state verb

Context sentences for "I can state" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can state, on behalf of my group, that we do not want a framework directive.
På min gruppes vegne kan jeg erklære, at vi ikke ønsker noget rammedirektiv.
EnglishI can state that the Commission welcomes the resolution that you are debating today.
Jeg kan meddele, at Kommissionen glæder sig over det beslutningsforslag, De drøfter i dag.
EnglishI can state that the Danish Presidency reserves the right to make use of this possibility.
Jeg kan oplyse, at det danske formandskab forbeholder sig ret til at bruge denne mulighed.
EnglishOn behalf of the Commission, I can state that the report presented today meets with our full approval.
Den ville så skulle forsvare indholdet af forslagene, selv om retsgrundlaget var anderledes.
EnglishTalking of the previous debate, I can state that it is the Commission which is responsible for the website.
Med hensyn til den tidligere debat kan jeg oplyse, at det er Kommissionen, der har ansvaret for hjemmesiden.
EnglishThat is why I can state my agreement with these amendments and with Amendment No 14 at least in this respect.
Derfor kan jeg trods alt erklære mig indforstået med disse ændringsforslag og med ændringsforslag 14 i hovedtræk.
EnglishCommissioner, I can state with certainty that the Hungarian population of Romania has not vanished since October 2005.
Hr. kommissær, jeg kan med sikkerhed sige, at den ungarske befolkningsgruppe i Rumænien ikke er forsvundet siden oktober 2005.
EnglishTo conclude, I can state that the opinions of the institutions on the aims of the proposed decision have converged.
Som konklusion kan jeg konstatere, at institutionernes synspunkter vedrørende målsætningerne for beslutningsforslaget har nærmet sig hinanden.
EnglishMr Pex, I can state categorically that I myself, in the presence of other people, warned you about this several months ago.
Jeg bekræfter kategorisk, at jeg selv for flere måneder siden og i andre personers nærvær gjorde Dem opmærksom på disse omstændigheder.
EnglishIn summarising the documents, I can state that fair trade is not simply about achieving fair prices and access to markets.
Jeg kan sammenfatte betænkningen ved at sige, at fair trade ikke blot er et spørgsmål om at opnå retfærdige priser og adgang til markeder.
EnglishI can state with satisfaction that the new Member States from the Baltic region agree with the aims of the Commission ’ s communiqué.
Jeg kan med tilfredshed konstatere, at de nye medlemsstater fra Østersøområdet er enige i målsætningerne i Kommissionens meddelelse.
EnglishFurthermore, I can state without hesitation that health care reforms are either underway or on the drawing board in each of the Member States.
Da Kommissionens meddelelse blev drøftet i udvalget, blev der opnået enighed om disse udfordringer og om de fælles målsætninger.
EnglishI can state here that Portuguese shipowners intend to continue fishing responsibly in order to conserve stocks.
Jeg kan bekræfte, at de portugisiske fiskeskippere agter at fortsætte deres aktivitet under ansvarlige former, der tager hensyn til bevarelsen af ressourcerne.
EnglishRegarding the financial cost, there are still things to be discussed, but there is one principle that I can state today, Mr President.
Vedrørende de finansielle omkostninger: Diskussionen skal fortsætte, men der er ét princip, som jeg gerne vil fastholde i dag, hr. formand.
EnglishTo reassure her I can state that the Afghans in most countries - this is true in my country at least - are young men from the Kabul region.
Jeg kan til beroligelse oplyse, at de afghanere, som befinder sig i de fleste lande - det gælder i hvert fald i mit land - er unge mænd fra Kabul-området.
EnglishThank you for the question, in response to which I can state that the Commission has absolutely no plans to harmonise direct company taxation.
Statsstøttereglerne gælder fortsat for alle statslige foranstaltninger, der kan vedtages inden for rammerne af et initiativ om et fælles konsolideret beskatningsgrundlag.
EnglishThese dossiers are currently under negotiation between the Commission and the Member States, but I can state here and now that the Commission's attitude is favourable.
Der pågår for nærværende forhandlinger mellem Kommissionen og medlemsstaterne, men det er allerede nu muligt at bekræfte, at Kommissionen stiller sig positivt til disse.
EnglishMadam President, I voted in favour of the directive which regulates the characteristics of two or three-wheel motor vehicles, and I can state that with serenity, conviction and satisfaction.
Fru formand, jeg stemte for direktivet om karakteristikaene for to- og trehjulede motordrevne køretøjer, og det kan jeg sige med glæde, overbevisning og tilfredshed.
EnglishI have seen terrorism from close quarters in my own country, from less than five centimetres away, and I can state with democratic conviction that these savages cannot be given any advantage.
Jeg har haft terrorismen tæt inde på livet i mit eget land, mindre en 5 cm væk, og jeg vil gerne som overbevist demokrat understrege, at vi ikke skal give disse vildmænd nogen fordel.
EnglishI can state today, at the end of these six months, that we worked hard towards these objectives and that we achieved very satisfactory results, which I should like to set out for you briefly.
Jeg kan her ved udgangen af dette halvår sige, at vi har arbejdet hårdt på at nå disse mål, og at vi har opnået meget tilfredsstillende resultater, som jeg gerne kort vil gøre rede for.

Other dictionary words

English
  • I can state

More translations in the English-Swedish dictionary.