"I could not" translation into Danish

EN

"I could not" in Danish

See the example sentences for the use of "I could not" in context.

Similar translations for "I could not" in Danish

I pronoun
Danish
could verb
Danish
can noun
can verb
Danish
not adverb
Danish

Context sentences for "I could not" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have no idea what more positive answer I could give him than to simply say yes.
Jeg ved ikke, hvilket stærkere svar jeg kan give Dem end simpelthen at sige ja.
EnglishFor this reason I could not support the approval of the report as a whole either.
Derfor kunne jeg heller ikke stemme for godkendelse af betænkningen som helhed.
EnglishI could not believe that I would ever forgive them, but now I have forgiven them.
Jeg troede ikke, at jeg nogensinde kunne tilgive dem, men nu har jeg tilgivet dem.
EnglishI could only find one reference, on page 46 of Chapter 5, to social exclusion.
Jeg kunne kun finde en henvisning, på side 46 i kapitel 5, til social udstødelse.
EnglishI could take the easy option and suggest that we vote 'no ' as we did last time.
Jeg kunne gøre det let for mig selv og sige, lad os som dengang stemme» nej«.
EnglishUnfortunately, I could not therefore support this proposal to reject the budget.
Derfor kunne jeg desværre ikke støtte dette forslag om at forkaste budgettet.
EnglishI could go on and list a sad litany of how terrorist victims have been treated.
Jeg kunne fortsætte med at opremse en trist litani over behandlingen af terrorofre.
EnglishMr President, I wonder whether I could ask for your help on Amendment No 16.
Hr. formand, jeg vil gerne bede Dem om hjælp med hensyn til ændringsforslag 16.
EnglishI could continue at length, but I shall finish now, as my speaking time has run out.
Jeg kunne blive ved længe endnu, men jeg slutter, fordi min taletid er udløbet.
EnglishAnd I could give further examples of this kind of thing to justify our abstention.
Og jeg kunne give flere lignende eksempler, som retfærdiggør vores stemmeundladelse.
EnglishI could give you the floor on a point of order but not to make this kind of speech.
Jeg kan give Dem ordet til forretningsordenen, men ikke for at holde en sådan tale.
EnglishIt would indeed be strange, Mr President, if I could not speak my own language well.
Det ville dog være mærkeligt, hr. formand, hvis jeg ikke talte mit eget sprog godt.
EnglishAt least, that is what I could gather from the whole dispute regarding the legal base.
Det er imidlertid min konklusion på hele diskussionen omkring dette retsgrundlag.
EnglishI could decide to go on a gay pride march, but that gay pride march could be banned.
Jeg kunne beslutte at deltage i en -march, men denne -march vil evt. blive forbudt.
EnglishI have so many letters and SMS texts about these people that I could write a novel.
Jeg har så mange breve og sms ' er om disse mennesker, at jeg kunne skrive en roman.
EnglishI think I was getting Swedish at one point and I could not hear Mr Blak at all.
Jeg tror, at jeg på et tidspunkt fik tolket til svensk, og jeg kunne slet ikke høre hr.
EnglishBasically I was very much in favour, but there were two points I could not accept.
I grunden er jeg meget enig, men der er to punkter, som jeg ikke har kunnet acceptere.
EnglishI could have referred to the EU statement in the UN Commission on Human Rights as well.
Jeg kunne også have nævnt EU ' s udtalelse i FN ' s Menneskerettighedskommission.
EnglishI could spend two hours answering it, because it is technically complex.
Det vil tage mig to timer at besvare, for det er rent teknisk meget kompliceret.
EnglishI can do even better than that: I could invite you to the Oval to watch a test match.
Eller endnu bedre; jeg kunne invitere Dem til Oval for at overvære en træningskamp.

Other dictionary words

English
  • I could not

Moreover, bab.la provides the Finnish-English dictionary for more translations.