"I desire" translation into Danish

EN

"I desire" in Danish

See the example sentences for the use of "I desire" in context.

Similar translations for "I desire" in Danish

I pronoun
Danish
desire noun
to desire verb

Context sentences for "I desire" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have no desire to see yet another summit lose its colours, burst and disappear.
Jeg har ikke længere lyst til, at endnu et topmøde mister farven, brister og er væk.
EnglishUnder no circumstances can I support the desire to " soften up ' directive 1408/ 71.
Jeg kan på ingen måde støtte ønsket om en» opblødning« af forordning 1408 / 71.
EnglishThen she said, I desire one small petition of thee; I pray thee, say me not nay!
Så sagde hun: "Jeg har en eneste ringe Bøn til dig; du må ikke afvise mig!
EnglishMr President, I have no desire to enter into the realms of philosophy.
Nej, hr. formand, jeg føler mig ikke fristet til at gå ind på filosofiens område.
EnglishI understand the desire of my colleague, Mr de Roo, to take the standards further.
Jeg forstår hr. de Roos ønske om at højne standarderne yderligere.
EnglishMr President, I have no desire to involve myself in a private German dispute.
Hr. formand, jeg ønsker ikke at blande mig i en privat tysk strid.
EnglishThe substances are dangerous, and I share their desire to go faster.
Stofferne er farlige, og jeg deler deres ønske om at skride hurtigere frem.
EnglishSurely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
Men til den Almægtige vil jeg tale med Gud er jeg sindet at gå i Rette
EnglishIf thou hast anything to say, answer me: speak, for I desire to justify thee.
Har du noget at sige så svar mig tal thi gerne gav jeg dig Ret;
EnglishI repeat the desire of the Council to encourage this cooperation.
Jeg gentager, at Rådet er indstillet på at tilskynde til dette samarbejde.
EnglishThat may be a profound desire but I do not think that the food will be any the better for it.
Det kan være, at dette er et stort ønske, men jeg tror ikke, at maden ville blive bedre af det.
EnglishI have no great desire to go over again how appalling it was that so much was superimposed on this debate.
Jeg vil ikke gentage endnu en gang, hvor frygteligt overlejret denne forhandling var.
EnglishRight now, I have no desire to go through everything that has happened in relation to it in the past.
Jeg vil dog ikke remse alle fortidens historier op endnu en gang her.
EnglishWherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
Derfor beder jeg at I ikke tabe Modet over mine Trængsler som jeg lider for eder hvilket er en Ære for eder.
EnglishIn the light of this, I also understand the desire to put compliance with the Directive back to 2008.
I lyset af dette kan jeg godt forstå ønsket om at udskyde overholdelse af direktivet til 2008.
EnglishThat is the desire that I wanted to express in my short speech.
Det er, hvad jeg ønsker at understrege med dette lille indlæg.
EnglishBut I have no desire to interfere in social dialogue; let us keep our fingers out of the pie!
Men jeg bryder mig ikke om indblanding i den sociale dialog, så lad os holde fingrene fra klejnekassen!
EnglishI welcome the Commissioner's desire to work on this issue and take a lead.
Fiskerne tvinges til at smide fin torsk ud, der fanges ud over de fastsatte kvoter, når den fanges som bifangst.
EnglishI desire only the destruction of an undemocratic process and I will always be reminding you of that.
Jeg ønsker kun at se en udemokratisk procedure ødelagt, og jeg vil blive ved med at minde Dem om det.
EnglishAnd he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
Og han sagde til dem: "Jeg har hjerteligt længtes efter at spise dette Påskelam med eder førend jeg lider.

Other dictionary words

English
  • I desire

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.