"I did not" translation into Danish

EN

"I did not" in Danish

See the example sentences for the use of "I did not" in context.

Similar translations for "I did not" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish

Context sentences for "I did not" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen's report.
Hr. formand, jeg forstod ikke, hvad der skulle ske med fru Sörensens betænkning.
EnglishI did not, however, vote for Amendments Nos 5 and 12 to the van Bladel report.
Ændringsforslagene 5 og 12 fra van Bladel-betænkningen har jeg dog ikke støttet.
EnglishI did not say that the Slovak Government had dismissed the accusations as untrue.
Jeg sagde ikke, at den slovakiske regering afviser beskyldningerne som usande.
EnglishThe only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
Det eneste problem var at få dem igennem tolden, så derfor købte jeg dem ikke!
EnglishIf I can straight away dispose of the one speech with which I did not agree.
Jeg vil gerne med det samme gøre op med det ene indlæg, som jeg ikke var enig i.
EnglishDuring this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
I hele denne periode var jeg ikke i seng, og jeg tjente ikke én ekstra franc.
EnglishI did Ancient Greek at school, but of course that was written rather than oral.
Jeg læste oldgræsk i skolen, men det var selvfølgelig mere skriftligt end mundtligt.
EnglishI did not participate in the vote as I consider this to be a serious issue.
Jeg deltog ikke i afstemningen, da jeg mener, at dette er et alvorligt spørgsmål.
EnglishVarious proposals were subsequently made, however, which I did not originate.
Der blev dog efterfølgende udarbejdet diverse forslag, som jeg ikke har deltaget i.
EnglishI will not comment on that now, because I did that in my introductory remarks.
Jeg vil ikke kommentere dette nu, for det gjorde jeg i mine indledende bemærkninger.
EnglishAnd I did not present the initiatives to the press before this Parliament.
Jeg præsenterede ikke initiativerne for pressen, før Parlamentet blev orienteret.
EnglishIf I had not acted in the way I did, Mr Corbett, I would have had deep regrets.
Hvis jeg ikke havde handlet, som jeg gjorde, ville jeg virkelig have fortrudt det, hr.
EnglishMr Cohn-Bendit made the criticism that I did not raise the issue of legal immigration.
Hr. Cohn-Bendit kritiserede, at jeg ikke tog spørgsmålet om legal indvandring op.
EnglishMr President, I did ask for the floor earlier, but no one was looking in this direction.
Hr. formand, jeg bad om ordet tidligere, men der var ingen, der kiggede herover.
EnglishMr President, I did not properly understand what you were proposing to us at the start.
- Hr. formand, jeg forstod ikke rigtig, hvad det var, De foreslog os i starten.
EnglishI did not want to mention it yesterday as I did not have any speaking time.
Jeg havde ikke mulighed for at fortælle det i går, hvor jeg ikke fik taletid.
EnglishI questioned the Commission on this matter in committee, but I did not receive a reply.
Jeg har spurgt Kommissionen om det i udvalget, men den har ikke givet noget svar.
EnglishHowever, this is only one of the reasons why I did not vote against this measure.
Det er dog kun en af grundene til, at jeg ikke stemte imod dette forslag.
EnglishI did not vote, however, because of the establishment of a new control body.
Jeg stemte imidlertid heller ikke for på grund af oprettelsen af et nyt kontrolorgan.
EnglishI did not give you the floor because I did not wish to confuse two different issues.
Derfor gav jeg Dem ikke ordet, altså for ikke at blande de to sager sammen.

Other dictionary words

English
  • I did not

In the Hindi-English dictionary you will find more translations.