"I do agree" translation into Danish

EN

"I do agree" in Danish

See the example sentences for the use of "I do agree" in context.

Similar translations for "I do agree" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
to agree verb

Context sentences for "I do agree" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOtherwise I do agree very much with this overall policy and the basic idea behind it.
Hvad resten angår, er jeg næsten enig i betænkningens hovedlinjer og grundtanke.
EnglishI do agree with you, however, we could be discussing this for a long time to come.
Men jeg er enig med Dem i, at det kunne man blive ved med at diskutere længe.
EnglishI do agree, however, with those who say that intervention must be as brief as possible.
Men jeg er enig med dem, der siger, at interventionen skal være så kortvarig som mulig.
EnglishI do agree with one thing, however: we need much more transparency.
Men én ting er jeg fuldstændig enig i: Vi har brug for meget, meget mere gennemsigtighed.
EnglishI do agree that the section on officials has, in fact, been completed totally inadequately.
Jeg er enig i, at dokumentet om tjenestemændene egentlig er udformet fuldstændigt utilstrækkeligt.
EnglishBut I do agree with you that a great many local environmental projects need our support.
Men jeg deler Deres opfattelse, nemlig at netop mange kommunale projekter på miljøområdet har brug for vores støtte.
EnglishI will not repeat them, but I do agree.
Jeg skal ikke gentage dem, men blot sige, at jeg er enig.
EnglishAs far as the appointment of the management board is concerned, I do agree with the compromise that has been struck with the Council.
Hvad angår udnævnelsen af bestyrelsen, er jeg enig i det kompromis, som er opnået med Rådet.
EnglishI do agree with the report in that perhaps too little attention is being devoted to developments on the African continent.
Jeg er i øvrigt enig med betænkningen i, at der måske skænkes udviklingen på det afrikanske kontinent for lidt opmærksomhed.
EnglishI would much rather the proposal had not been made, even though I do agree completely with Paul Lannoye's argument.
Jeg ville endda have foretrukket, at forslaget ikke var blevet stillet, selv om jeg er fuldstændig enig i Paul Lannoyes argumentation.
EnglishHowever, I do agree with you that, in all the institutions, the grey area of favouritism and conflict of interests must also be tackled.
Jeg er dog enig med Dem i, at vi også bør bekæmpe denne gråzone af nepotisme og interessesammenblanding i alle institutionerne.
EnglishOn the other hand - and here I do agree with you - we do not want a criminal court to be no more than a rubber stamp in the hands of the major powers.
Men på den anden side vil vi heller ikke - her er jeg enig med Dem - have en Straffedomstol, som kun er et alibi i hænderne på de store magter.
EnglishI do agree with the rapporteur that GALILEO will enable Europe to be involved in developing a new technology-based industry and to be in the vanguard of this.
Jeg er virkelig enig med ordføreren i, at Galileo vil betyde, at Europa kan være med til at udvikle og ligge i spidsen for en ny teknisk industri.
EnglishI do agree with her, however, when she says that the debate was not conducted properly and that we are sending a bad signal to the ACP countries.
Men jeg er enig med hende, når hun siger, at forhandlingen ikke har fundet sted på korrekte betingelser, og at vi har givet et dårligt signal til de afrikanske lande.
EnglishOn humanitarian grounds, I do agree with special aid as far as the loan component is concerned, but the gift component should be scrapped for the reasons I have outlined above.
Af humanitære grunde går jeg derfor ind for den særlige støtte med hensyn til lånet, men gavekomponenten skal af ovenstående grunde slettes.
EnglishBut I do agree with the reference to the liability of legal persons given that, by definition and by nature, the majority of environmental crimes are committed by corporations and industries.
Jeg er imidlertid enig i omtalen af de juridiske personers ansvar, såvel pr. definition som af natur, flertallet af miljøforbrydelser begås af selskaber og industrier.

Other dictionary words

English
  • I do agree

Even more translations in the English-Chinese dictionary by bab.la.