"I have a point" translation into Danish

EN

"I have a point" in Danish

See the example sentences for the use of "I have a point" in context.

Similar translations for "I have a point" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
a article
Danish
a preposition
Danish
a
Danish
point noun
to point verb
Danish

Context sentences for "I have a point" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have to point out that half of those applauding voted to curtail the debate.
Jeg må påpege, at halvdelen af dem, der klapper, stemte for at afkorte forhandlingen.
English   – Mr President, I have a point of order with regard to the agenda.
- Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen angående dagsordenen.
EnglishOur objective – I have to point this out – is in fact a shared one.
Jeg vil gerne understrege, at vi under alle omstændigheder har samme målsætning.
EnglishSo this means that I have to point out that the text should read: to clarify.
Det betyder altså, at jeg her må sige, at der skal stå zu klären.
EnglishMadam President, I have a point of order concerning the death penalty in the United States.
Fru formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen vedrørende dødsstraffen i USA.
EnglishMr President, first of all I have a point of order, which I consider to be important.
Hr. formand, for det første har jeg et spørgsmål til forretningsordenen, som jeg finder vigtigt.
EnglishMadam President, I have a point of order relating to the Nassauer report.
Fru formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen i forbindelse med Nassauer-betænkningen.
EnglishI have no point to make on the Minutes because I cannot get a copy - they have not produced enough.
Jeg har ikke noget til protokollen, for jeg kan ikke få en kopi - de har ikke lavet nok.
EnglishIn this context I have to point out that female migrants are a particularly vulnerable group.
I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på, at de kvindelige indvandrere er særligt sårbare.
EnglishLastly, I feel I have to point out that one or two things in this resolution are said twice.
Til sidst kan jeg ikke lade være med at bemærke, at flere forhold nævnes to gange i nærværende beslutning.
EnglishFinally, I have another point about expenditure under the common foreign and security policy.
Afslutningsvis et par ord vedrørende udgifterne i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
EnglishMr President, I have a point about the sitting on Tuesday.
Hr. formand, jeg har et punkt vedrørende mødet tirsdag.
EnglishMadam President, I have another point of order.
Fru formand, jeg har en anden bemærkning til forretningsordenen.
EnglishHowever, I have a point to make in connection with that.
I denne forbindelse har jeg dog et synspunkt.
EnglishMr President, I have a point of order.
- Hr. formand, jeg har et spørgsmål til forretningsordenen.
EnglishMr President, I have a point of order to make.
Hr. formand, en bemærkning til forretningsordenen.
EnglishMr President, I have a point of order.
Hr. formand, en bemærkning til forretningsordenen.
EnglishHowever, on a more antagonistic note, I have to point out that we cannot make cuts in agriculture as a matter of course.
I den forbindelse vil jeg dog også gerne komme ind på et omtalt stridsspørgsmål, nemlig nedskæringen af landbruget.
EnglishBut I have another point to make.
Jeg ønsker imidlertid at fremdrage et andet aspekt.
EnglishI have to point out, however, that the disease has spread to farms in south-east Asia where animals are bred in a natural way.
Jeg må imidlertid påpege, at sygdommen har spredt sig til bedrifter i Sydøstasien, hvor dyr avles på naturlig vis.

Other dictionary words

English
  • I have a point

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.