"I have mentioned" translation into Danish

EN

"I have mentioned" in Danish

See the example sentences for the use of "I have mentioned" in context.

Similar translations for "I have mentioned" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
to mention verb
mention noun
Danish

Context sentences for "I have mentioned" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have mentioned two important initiatives in this field in my annual report.
Jeg har nævnt to vigtige initiativer inden for dette område i min årsberetning.
EnglishThe conclusions contain guidelines on how to achieve the objectives I have mentioned.
Konklusionerne indeholder retningslinjer for, hvordan de ovennævnte mål forfølges.
EnglishThe security of energy supply, as I have mentioned before, is crucial.
Som jeg anførte tidligere, er energiforsyningssikkerheden af afgørende betydning.
EnglishWe will probably make some progress, but as I have mentioned, it is not that easy.
Vi skal nok komme et stykke ad vejen, men det er som sagt ikke så let.
EnglishHowever, I shall confine myself mainly to the thematic entities I have mentioned.
Men jeg vil i hovedsagen begrænse mig til de temaer, jeg har nævnt.
EnglishWith the qualifications I have mentioned, we should support the line indicated.
Med de forbehold, jeg har nævnt, bør vi støtte den angivne linje.
EnglishThis is a different vision that is far ahead of the two I have mentioned.
Det er en anderledes opfattelse, der adskiller sig fra de to andre.
EnglishI have mentioned here only a few examples of matters that Parliament has worked to promote.
Jeg har her kun nævnt nogle få eksempler på sager, som Parlamentet har arbejdet på at fremme.
EnglishAs I have mentioned, this would help those species that are not widespread.
Som nævnt vil det gavne de arter, der ikke er så udbredte.
EnglishI have mentioned the difficulties with regard to this summit.
Jeg har nævnt, hvilke vanskeligheder der er forbundet med dette topmøde.
EnglishWe shall lead the way and we shall continue to work to achieve the objectives I have mentioned.
Vi går fremad, og vi fortsætter vores arbejde i den angivne retning.
EnglishAbove all, it lacks drive in the sectors I have mentioned, for example, as regards the Balkans.
Der mangler navnlig en indsats på de områder, jeg nævnte, f.eks. med hensyn til Balkanlandene.
EnglishSecondly, that the funding that I have mentioned should and could be used for that purpose?
For det andet: Mener De, at de finansieringsmuligheder, jeg har nævnt, kan og bør anvendes hertil?
EnglishWill you take account of the information supplied by the Agriculture Department which I have mentioned?
Vil De tage de oplysninger, som førnævnte landbrugskommission har givet, i betragtning?
EnglishThe contradictoriness I have mentioned runs like a thread through other areas.
De nævnte modsætninger gennemstrømmer flere områder.
EnglishI ask your support for the amendments I have mentioned.
Jeg beder Dem om at støtte de ændringsforslag, jeg har nævnt.
EnglishThat is true of both the bodies I have mentioned.
Hvis vi fjerner denne støtte, fjerner vi også en sundhedstrussel.
EnglishI have mentioned competitiveness, and we must therefore consider the matter of research.
Jeg har tidligere været inde på spørgsmålet om konkurrenceevne, og i den sammenhæng er forskningsaktiviteterne vigtige.
EnglishBut, I would have liked to have seen some mention of the problem of distance which I have mentioned.
Jeg havde dog gerne set, at den også indeholdt noget om den afstandsproblematik, som jeg har været inde på.
EnglishLadies and gentlemen, everything I have mentioned here is added value.
Alt det nævnte, kære kolleger, er merværdi.

Other dictionary words

English
  • I have mentioned

Search for more words in the Greek-English dictionary.