"I have noted that" translation into Danish

EN

"I have noted that" in Danish

See the example sentences for the use of "I have noted that" in context.

Similar translations for "I have noted that" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
note noun
that adjective
Danish
that adverb
Danish
that conjunction
Danish
that pronoun
to that adverb
Danish

Context sentences for "I have noted that" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have noted the wish for the Union to have a higher profile on this sort of issue.
Jeg har noteret ønsket om, at Unionen bliver mere fremtrædende i denne forbindelse.
EnglishMr President, I have noted with great interest the views expressed by Members.
Hr. formand, jeg har med stor interesse lyttet til medlemmernes synspunkter.
EnglishMr President, I have noted very carefully what my Irish colleague has said.
Hr. formand, jeg har meget omhyggeligt noteret mig, hvad min irske kollega sagde.
EnglishI have noted that the actual choice cannot be made on the basis of this document.
Jeg må konstatere, at det endelige valg ikke kan træffes på grundlag af dette dokument.
EnglishI have noted that the Bureau's external communications are extremely poor.
Jeg har konstateret, at Præsidiets eksterne kommunikation er meget dårlig.
EnglishOn the issue of complementary medicine, I have noted the comments made.
Jeg har noteret mig kommentarerne til spørgsmålet om supplerende behandling.
EnglishIt is therefore with satisfaction that I have noted that the first results are rolling in.
Jeg kan derfor med tilfredshed konstatere, at de første resultater er på vej.
EnglishHaving said this, I have noted the rapporteur's wish to see this line increased.
Jeg har noteret mig ordførerens ønske om at øge denne budgetpost.
EnglishI have noted with interest the proposals of Messrs Dehaene, von Weizsäcker and Simon.
Jeg har med interesse taget forslagene fra Dehaene, von Weizsäcker og lord Simon ad notam.
EnglishI have noted your observation and I will ask the Bureau to give it some consideration.
Jeg noterer Deres bemærkning og vil bede Præsidiet overveje denne sag.
EnglishI have noted them down here but in order to save time I should like to give a written reply.
Jeg har håndskrevet svarene her, men for at spare tid vil jeg gerne svare skriftligt.
EnglishI have noted your statement, which will be forwarded as you request.
Jeg har taget Deres indlæg til efterretning, det skal blive viderebragt, som De ønsker.
EnglishI have noted them: Luxembourg, Ireland, Denmark and the UK.
Jeg har bemærket dem: Luxembourg, Irland, Danmark og Det Forenede Kongerige.
EnglishMrs Weiler, I have noted your comments, but the Rules are quite clear.
Fru Weiler, jeg tager Deres bemærkninger til efterretning, men forretningsordenen er ganske klar.
EnglishI have noted that progress has been made in appointments to the European Investment Bank.
Jeg har konstateret, at Den Europæiske Investeringsbank har gjort fremskridt på ansættelsesområdet.
EnglishWe, indeed I, have noted that the Member States must implement decisions that go further...
Vi har mærket os, og jeg har mærket mig, at landene må gennemføre beslutninger, der går videre...
EnglishFinally, I have noted the growing importance attached by Parliament to zero-based budgeting.
Endelig har jeg bemærket den øgede betydning, som Parlamentet tillægger nul-baseret budgettering.
EnglishI have noted that a number of comments, not to say demands, have been made.
Vi har haft det håb, og vi håber fortsat, at Syrien tilslutter sig reform- og demokratiseringsbevægelsen.
EnglishFirstly, to say to you ladies and gentlemen that I have noted the speeches made here this morning.
For det første for at sige til Dem, at jeg taget de indlæg, der har været her i dag, til mig.
EnglishI have noted that, and we shall consider how to proceed in such cases.
Jeg har taget det til efterretning, og vi vil overveje, hvordan vi skal bære os ad i sådanne tilfælde.

Other dictionary words

English
  • I have noted that

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.