"I have studied" translation into Danish

EN

"I have studied" in Danish

See the example sentences for the use of "I have studied" in context.

Similar translations for "I have studied" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
to study verb
Danish

Context sentences for "I have studied" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy own background is as follows: I have worked in a bank, and I have studied law.
Min baggrund er følgende: Jeg har arbejdet i en bank og har fuldført jurastudiet.
EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Hele processen - og jeg har virkelig studeret den - giver anledning til tvivl overalt.
EnglishFor a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
Jeg har nu i en årrække studeret det politiske demokratis udvikling.
EnglishI have studied the figures relating to the development of employment and unemployment.
Jeg har set på tallene for udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed.
EnglishI have studied this report and can see no reason to put in any amendments to it.
Jeg har gennemgået hans betænkning og ser ingen grund til at fremsætte ændringsforslag dertil.
EnglishI have studied them in vain for a realistic business impact assessment.
Jeg har forgæves gennemgået dem for en realistisk vurdering af indvirkningen på sektoren.
EnglishI have studied in detail the report by Mrs Heidi Hautala.
Jeg har studeret betænkningen af vores kollega Heidi Hautala opmærksomt.
EnglishI have studied carefully Mr Borrell’ s proposals on relations between our two institutions.
Jeg afventer Deres beslutning med interesse, og jeg er klar til at besvare den med stor åbenhed ved forhandlingen i morgen.
EnglishTherefore I have studied the report very carefully.
Jeg har derfor studeret betænkningen meget grundigt.
EnglishOf course the question is to what extent this resolution, which I have studied carefully, is conducive to this.
Spørgsmålet er naturligvis, i hvilket omfang denne beslutning, som jeg omhyggeligt har gennemgået, bidrager til dette.
EnglishWhether you like it or not, I cannot support exclusion and xenophobia, and I have studied Averroës extensively.
Jeg vil ikke her, De må ikke tage mig det ilde op, gøre mig til fortaler for udstødelse og fremmedhad, og jeg har studeret Averroes meget.
EnglishMy aim with these comments is to show you that I have studied the Herman report in depth, because it merits careful study.
Jeg ønsker med disse observationer at vise Dem, at jeg har studeret betænkningen af Herman grundigt, fordi den er værd at studere indgående.
EnglishI have studied them carefully.
EnglishThis is the first time I have been in the European Parliament in this legislative period, but I have studied this issue throughout the long process.
Dette er første gang, jeg har været i Europa-Parlamentet i denne valgperiode, men jeg har studeret emnet gennem hele den lange proces.
EnglishI have studied all the agreements and only indirectly, by means of rural development or the mention of young farmers, can I see any improvement.
Jeg har set nærmere på alle aftalerne, og der kan kun indirekte via udviklingen af landdistrikterne eller via omtalen af de unge landmænd anes en vis forbedring.
EnglishI have studied this recommendation and understand that through it we shall obtain a ban on people who suffer from this illness being allowed to give blood.
Jeg har gjort mig bekendt med denne henstilling og forstår, at vi ved hjælp af den vil få et forbud mod, at personer, der lider af denne sygdom, giver blod.
EnglishThat is why I have studied the events which prompted criticism and unease on the part of Members of Parliament over the question of better regulation.
Derfor har jeg studeret de begivenheder, der gav anledning til kritik og usikkerhed hos Parlamentets medlemmer i forbindelse med spørgsmålet om bedre lovgivning.
EnglishI have studied the matter in detail and I am terribly sorry, Mrs Müller, but our case-law states exactly the opposite of what you are saying: it states that we cannot increase majorities.
Jeg har analyseret spørgsmålet til bunds, og jeg er meget ked af det, fru Müller, men lovgivningen siger lige det modsatte af det, som De påstår.
EnglishI have studied all the statistical surveys of nineteenth century American public finance and European public finance and I have never come across a balanced budget.
Jeg har undersøgt alle statistiske kategorier i de amerikanske offentlige finanser i det 19. århundrede eller europæiske offentlige finanser, jeg har aldrig fundet den budgetmæssige ligevægt.
EnglishMy friends and I have studied the issue of Eurojust in depth and frankly it deserves to be called 'Euro Saint-Just ' instead, in view of the way this matter has come before us.
Jeg har sammen med mine venner nøje studeret spørgsmålet om Eurojust, som man ærlig talt hellere skulle kalde " Euro Sankt Just ", hvis man ser på den måde, denne sag er blevet forelagt på.

Other dictionary words

English
  • I have studied

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swedish dictionary.