"I propose" translation into Danish

EN

"I propose" in Danish

See the example sentences for the use of "I propose" in context.

Similar translations for "I propose" in Danish

I pronoun
Danish
to propose verb

Context sentences for "I propose" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
Jeg vil derfor foreslå, at vi fortsætter som aftalt og går videre med afstemningen.
EnglishI therefore propose to take it over and it should be put to the vote immediately.
Jeg agter derfor at overtage den, og den bør øjeblikkeligt sættes under afstemning.
EnglishI therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
Jeg foreslår altså en mundtlig ændring af punkt 33, således at ordet ikke tilføjes.
EnglishMay I also say that what I propose is already quite normal in many Member States.
Jeg vil også gerne sige, at det, jeg foreslår, er helt normalt i mange medlemslande.
EnglishThat is why I propose the adoption of my amendment, which takes this into account.
Derfor foreslår jeg, at mit ændringsforslag, som tager hensyn til dette, godkendes.
EnglishI would propose a few amendments, namely 10, 13 and 16 with regard to cheques.
Jeg stiller en række ændringsforslag, 10, 13 og 16, i forbindelse med checks.
EnglishI therefore propose a qualification, but otherwise I am happy to endorse the report.
Med hensyn til denne sag tager jeg forbehold, ellers støtter jeg betænkningen.
EnglishI therefore propose that together we undertake to ensure that this is done.
Jeg foreslår derfor, at vi bestræber os på i fællesskab at fuldføre denne aktion.
EnglishI therefore wish to propose perhaps attempting to take action at this early stage.
Jeg vil derfor foreslå, at vi måske forsøger at gøre en indsats allerede nu.
EnglishI propose to bring forward another feed directive in relation to this matter.
Jeg har i sinde at fremsætte et ny foderstofdirektiv i relation til dette spørgsmål.
EnglishThe changes I would propose with regard to the Commission position are as follows.
De forandringer, som jeg foreslår med hensyn til Kommissionens holdning, er følgende:
EnglishMr President, I want to propose a technical oral amendment to Amendment No 28.
Hr. formand, jeg ønsker at foreslå en teknisk mundtlig ændring til ændringsforslag 28.
EnglishI would like to propose an oral amendment because we have been misunderstood.
Jeg vil gerne fremlægge et mundtligt ændringsforslag, da vi har misforstået hinanden.
EnglishThis is why I propose splitting the costs between the first holder and the manufacturer.
Derfor foreslår jeg at dele omkostningerne mellem den første ejer og producenten.
EnglishSo, I propose that this recommendation is included on the agenda for tomorrow.
Derfor foreslår jeg, at det virkelig opføres på dagsordenen for i morgen.
EnglishI also propose that they adopt Amendments Nos 2, 3 and 4 from Mr Souladakis's opinion.
Jeg vil også anbefale dem at vedtage ændringsforslag 2, 3 og 4, som stammer fra hr.
EnglishI would like to propose that creative accountant for the Guinness Book of Records!
Jeg vil anbefale kunstneren bag det regnestykke til Guinness ' rekordbog!
EnglishAs rapporteur, I have endeavoured to propose and achieve workable solutions.
Jeg har som ordfører bestræbt mig på at foreslå og opnå det, der kan gøres.
EnglishI intend to propose deadlines for these countries before the end of this year.
Jeg har til hensigt at forelægge forslag til frister for disse lande inden årets udgang.
EnglishI therefore propose that God and price stability are left out of all this.
Jeg foreslår derfor, at vi undlader at inddrage Gud og prisstabiliteten i denne sag.

Other dictionary words

English
  • I propose

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.