"I requested" translation into Danish

EN

"I requested" in Danish

See the example sentences for the use of "I requested" in context.

Similar translations for "I requested" in Danish

I pronoun
Danish
to request verb
request noun

Context sentences for "I requested" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to protest because I had requested the floor on a very serious issue.
Jeg vil gerne protestere, da jeg havde bedt om ordet for at rejse et alvorligt spørgsmål.
EnglishI requested a report from the Legal Service which was received a week ago.
Jeg anmodede om en rapport fra den juridiske tjeneste, som er modtaget for en uge siden.
EnglishI think the details requested by Mr Robles Piquer must, indeed, be given.
Jeg tror faktisk, Robles Piquer bør have de uddybninger, han beder om.
EnglishMadam President, I have requested the floor for a procedural motion.
Fru formand, jeg beder om ordet for en bemærkning til forretningsordenen.
EnglishMr President, I have been requested to put an oral amendment.
Hr. formand, jeg er blevet anmodet om at stille et mundtligt ændringsforslag.
EnglishThere are others who say: I only want to receive the information which I have requested myself.
Der er andre, der siger, at de kun vil have den information, som de personligt har bedt om.
EnglishFor this reason I have requested a split vote on this amendment.
Derfor har jeg anmodet om opdelt afstemning om det ændringsforslag.
EnglishAs you have requested it, I will indeed keep it brief.
Derefter overgår sagen naturligvis til vores efterfølgere i Luxembourg.
EnglishEven though a roll-call vote was requested, I believe unanimously, by the committee members present.
Jeg mener imidlertid, at udvalgets medlemmer enstemmigt anmodede om en afstemning ved navneopråb.
EnglishConsequently, although I requested a split vote on this matter, I have voted against the paragraph in question.
Som følge heraf har jeg anmodet om særskilt afstemning og har stemt imod omtalte punkt.
EnglishI have therefore requested a roll-call vote on this matter.
Derfor har jeg bedt om navneopråb ved afstemningen i denne sag.
EnglishOnce again, Mr President, yesterday I requested that the vote on Mrs Villiers ' report be postponed.
Hr. formand, i går bad jeg endnu en gang om udsættelse af afstemningen om fru Villers ' betænkning.
EnglishMr President, I requested the postponement of the vote on the two reports on fluorinated gases.
Hr. formand, jeg anmodede om en udskydelse af afstemningen om de to betænkninger om fluorholdige gasser.
EnglishNo recount was requested and I cannot set a negative precedent on the voting procedures.
Jeg blev ikke bedt om at foretage en genoptælling, og jeg kan ikke skabe en negativ præcedens for afstemningsprocedurerne.
EnglishMadam President, I have requested the floor in order to speak about Tuesday's joint debate on fisheries.
Fru formand, jeg har bedt om ordet for at komme med et indlæg om forhandlingen under ét om fiskeri i morgen.
EnglishI have just requested here that we debate it in the next sitting, then a fellow Member asked that we do it now.
Jeg har lige foreslået, at vi diskuterer det på næste møde, så bad en kollega om, at vi skulle gøre det nu.
EnglishI requested the text in order to read it out to you.
Jeg har bedt om teksten for at læse den ordret.
EnglishThe reason I requested the floor is that the opinion of Parliament has been sought on this framework decision.
Jeg har bedt om ordet, fordi Parlamentet var blevet opfordret til at komme med en udtalelse om denne rammeafgørelse.
EnglishI will not go back to the previous debate although I had requested the floor in order to speak on the previous matter.
Jeg vil ikke komme ind på det, vi talte om for lidt siden, selv om jeg bad om at tale om det foregående emne.
EnglishI requested it myself from this bench last year from Commissioner Liikanen on behalf of the Socialist Group.
Jeg selv anmodede om det fra denne talerstol sidste år over for kommissær Liikanen på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe.

Other dictionary words

English
  • I requested

More translations in the Portuguese-English dictionary.