"I reserve" translation into Danish

EN

"I reserve" in Danish

See the example sentences for the use of "I reserve" in context.

Similar translations for "I reserve" in Danish

I pronoun
Danish
reserve noun
Danish
to reserve verb

Context sentences for "I reserve" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI reserve the right to make an exception to my own rule on some occasions.
Jeg forbeholder mig ret til at gøre en udtagelse fra min egen regel i visse tilfælde.
EnglishSo I must reserve the Commission's position on this amendment for today.
Kommissionen må derfor i dag forbeholde sig sin stilling til dette ændringsforslag.
EnglishI would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
EnglishWith this single reserve, I approve the report of Mrs Oomen-Ruijten.
Hvis man vil tage hensyn til dette forbehold, støtter jeg fru Oomen-Ruijtens betænkning.
EnglishI reserve my right to come back on this when it goes back to committee.
Jeg forbeholder mig retten til at vende tilbage til dette, når det kommer tilbage til udvalget.
EnglishThis is something I know nothing about and I reserve the right to see what reply the Council can give.
Det ved jeg ikke noget om, og jeg forbeholder mig ret til at undersøge, hvilket svar Rådet kan give.
EnglishOn this point, I reserve the position of the Commission.
Her tager jeg forbehold med hensyn til Kommissionens holdning.
EnglishMr President, when I spoke earlier I said I should like to reserve the right to speak again.
Hr. formand, i mit tidligere indlæg sagde jeg, at jeg gerne ville forbeholde mig retten til at tage ordet igen.
EnglishI gladly reserve the right to reply in writing.
Jeg forbeholder mig med glæde retten til at svare skriftligt.
EnglishI reserve the right to speak again at that stage.
Jeg forbeholder mig så ret til at bede om ordet igen.
EnglishGiven the nature of this vote, I intended to reserve the position of my group until second reading.
På grund af beskaffenheden af denne stemme, har jeg haft til hensigt at forbeholde vor gruppes stilling til andenbehandlingen.
EnglishI'd like to reserve a seat (by the window).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
EnglishI will reserve and protect that right.
Jeg vil forbeholde mig den ret og forsvare den.
EnglishI would like to reserve…in the name of...
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
EnglishI would like to reserve a room on the…
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
EnglishI have now run out of time but I reserve the right to continue in my explanation of vote on this report.
Eftersom min taletid nu er udløbet, vil jeg forbeholde mig retten til at sige noget mere om dette emne i den stemmeforklaring, jeg afgiver om betænkningen.
EnglishIt will come as no surprise that, as a socialist and Frenchman, I support without reserve the questions and inquiries of our colleague, Mr Ali.
Det kommer ikke som nogen overraskelse, at jeg som socialist og franskmand uden forbehold stemmer for vores kollega Alís spørgsmål og forslag.
EnglishMr President, I thank the Commissioner for her response, but I would like to reserve the right to have another thorough look at what exactly she said.
Hr. formand, jeg takker kommissæren for hendes svar, men jeg forbeholder mig retten til grundigt at undersøge, hvad hun nu egentlig har lovet.
EnglishAt this moment, I do not insist on a particular outcome, although I reserve the right to continue questioning the technical and political dimensions.
I øjeblikket insisterer jeg ikke på noget bestemt resultat, selv om jeg forbeholder mig retten til fortsat at sætte spørgsmålstegn ved den tekniske og politiske dimension.
EnglishMrs Larive, as I said in general terms and also with particular reference to these last two points of yours, I reserve the right to carry out a more in-depth assessment.
Fru Larive, som jeg sagde generelt og også specielt i forbindelse med Deres to sidste bemærkninger, forbeholder jeg mig retten til at foretage en mere omhyggelig vurdering.

Other dictionary words

English
  • I reserve

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.