"I sat" translation into Danish

EN

"I sat" in Danish

See the example sentences for the use of "I sat" in context.

Similar translations for "I sat" in Danish

I pronoun
Danish
to sit verb
Danish

Context sentences for "I sat" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have sat here for almost an hour and a half and waited patiently for my question.
Jeg har siddet her i næsten halvanden time og tålmodigt ventet på mit spørgsmål.
EnglishI sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste.
I hans Skygge har jeg Lyst til at sidde hans Frugt er sød for min Gane.
EnglishI have sat here patiently and I find it quite extraordinary that you are not calling me.
Jeg har siddet tålmodigt her og finder det helt utroligt, at De ikke giver mig ordet.
EnglishI sat in the House of Commons in the United Kingdom for 18 years before coming into this Chamber.
Jeg sad i Det Forenede Kongeriges Underhus i 18 år, før jeg blev valgt ind her.
EnglishMr President, I have sat quietly since my first intervention in this.
Hr. formand, jeg har siddet helt stille og roligt siden mit første indlæg om denne sag.
EnglishI have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere blandt falske kommer jeg ikke.
EnglishIf you could confirm that when I have sat down it would be helpful.
Det vil være godt, hvis De kan bekræfte dette efter mit indlæg.
EnglishI sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced; I sat alone because of thy hand: for thou hast filled me with indignation.
Ikke sad jeg og jubled i glades Lag; grebet af din Hånd sad jeg ene thi du fyldte mig med Harme.
EnglishI have now sat in this Parliament for two years.
Jeg har nu siddet i dette parlament i to år.
EnglishI know that the Commissioner felt this too, as indeed I myself did, when I sat on the relevant committee here in Parliament.
Det ved jeg også, kommissæren har følt, og det følte jeg selv, da jeg sad i det pågældende udvalg her i Parlamentet.
EnglishI sat in on Question Time yesterday and the President-in-Office refused to answer virtually every single supplementary question put to him.
Jeg var med ved spørgetiden i går, og rådsformanden nægtede at besvare stort set alle tillægsspørgsmål.
EnglishBut before I sat down last time I also said I hoped that the Council would make a better job of this than we did.
Før jeg satte mig igen sidste gang, sagde jeg også, at jeg håbede, at Rådet ville gøre et bedre stykke arbejde, end vi havde gjort.
EnglishI have sat in this group for two years - Nordic Green Left, which is part of the Confederal Group of the European United Left.
Jeg har siddet i den gruppe i to år, det vil sige Nordisk Grønt Venstre, som indgår i Det Europæiske Forenede Venstre.
EnglishI have sat in this House now for three years through innumerable discussions on this issue and we seem to move no further forward.
Jeg har siddet i Parlamentet nu i tre år gennem talrige drøftelser om dette emne, og vi synes ikke at komme videre.
EnglishI have sat in the pit of this Chamber since we came here two years ago and before that, from 1989, across on the other side of the canal.
Jeg har siden 1989 siddet i salen både på den anden side af kanalen og i de sidste to år her i de nye bygninger.
EnglishTherefore, when they were come hither, without any delay on the morrow I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth.
Da de altså kom sammen her tøvede jeg ikke men satte mig den næste Dag på Dommersædet og bød at Manden skulde føres frem.
EnglishAnd it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven,
Da jeg hørte denne Tidende satte jeg mig hen og græd og sørgede i flere Dage og jeg fastede og bad for Himmelens Guds Åsyn
EnglishMr President, for nine years I have sat in this Chamber and heard lots of pleas for a common foreign and security policy.
Hr. formand, i ni år har jeg siddet i dette Parlament og hørt en masse indtrængende opfordringer til at få en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
EnglishMr President, I am tempted, having sat here for two-and-a-half hours to do my monetary speech again, that is, money does not grow on trees.
Hr. formand, nu har jeg siddet her 2½ time, så jeg er fristet til at holde min valutatale igen om, at pengene ikke gror på træerne.
EnglishEvery speech that I have sat through this morning has been extended one way or another through your incompetence in the chair.
Hvert indlæg, jeg har lyttet til i formiddag, er på den ene eller anden måde blevet udvidet som følge af Deres inkompetence til at føre forsædet.

Other dictionary words

English
  • I sat

Translations into more languages in the bab.la Arabic-English dictionary.