"I still" translation into Danish

EN

"I still" in Danish

See the example sentences for the use of "I still" in context.

Similar translations for "I still" in Danish

I pronoun
Danish
still noun
still adverb

Context sentences for "I still" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPersonally, I am still doubtful about what we should do in concrete situations.
Personligt er jeg stadig i tvivl om, hvad vi skal gøre i de konkrete situationer.
EnglishI still believe that the directives have not been properly implemented in UK law.
Jeg mener stadig, at direktiverne ikke er gennemført korrekt i britisk lovgivning.
EnglishI must admit that I still have some reservations about paragraphs 13, 14 and 15.
Jeg må indrømme, at jeg fortsat er noget betænkelig ved punkt 13, 14 og 15.
EnglishI still hope that I can go forward with the line I have presented here today.
Jeg håber stadig, at jeg kan videreføre den linje, jeg har præsenteret i dag.
EnglishThis may be an improvement but I still have some questions to put to the Commission.
Det er muligvis en forbedring, men jeg har stadig nogle spørgsmål til Kommissionen.
EnglishI believe that what still needs to be resolved is the problem of the chamber itself.
Efter min opfattelse er det kun adgangen til selve mødesalen, som udgør et problem.
EnglishI still fail to understand what you intend to do about Bulgaria and Romania.
Jeg har endnu ikke forstået, hvad De agter at gøre med Bulgarien og Rumænien.
EnglishI still think that this message is one that the Commission should take note of.
Jeg mener stadig, at Kommissionen bør tage dette budskab til efterretning.
EnglishI shall just run through a few of the problems that I still see with the legislation.
Jeg vil lige gennemgå nogle af de problemer, som jeg stadig kan se i lovgivningen.
EnglishI think we still have a good chance of achieving something here with our action plan.
Jeg tror, vi stadig har gode chancer for at gribe ind med vores handlingsplan.
EnglishI would therefore like to thank the Commission, which I see is still represented here.
Det skal Kommissionen, som åbenbart ikke er kommet endnu, have hjertelig tak for.
EnglishI still have questions but only with regard to the bill of exchange, Amendment No 18.
Kun til punktet om vekselbrevet, ændringsforslag 18, har jeg nogle spørgsmål.
EnglishHowever, I would still say, forget about closing down the Finance Inspectorate.
Men jeg vil stadigvæk sige: Lad være med at nedlægge Finansinspektionen.
EnglishAs I say, thank you for your answer, but I should still like to ask a follow-up question.
Jeg takker som sagt for svaret, men jeg vil alligevel stille et tillægsspørgsmål.
EnglishI still had to prepare my explanation of vote on the Plooij-van Gorsel report.
Jeg manglede stadig at forberede min stemmeforklaring til Plooij-van Gorsels betænkning.
EnglishI was promised it an hour and a half ago this morning and I still have not received it.
Men lovede mig det for halvanden time siden, og jeg har stadig ikke fået det.
EnglishI still think that there is an important European dimension to this issue.
Jeg mener dog, denne problemstilling rummer et væsentligt europæisk aspekt.
EnglishI still believe that there is an insufficiently clear link to the labour market.
Jeg savner også en endnu mere entydig henvisning til arbejdsmarkedet.
EnglishI believe there is still hope for the summit, and I hope that we can keep this afloat.
Jeg tror, at der stadig er håb for topmødet, og jeg håber, at vi holder fast ved det.
EnglishI still do not really think that I have had an answer to the questions I put.
Alligevel synes jeg ikke rigtig, jeg har fået svar på de spørgsmål, som jeg har stillet.

Other dictionary words

English
  • I still

Have a look at the Dutch-English dictionary by bab.la.