"identity card" translation into Danish

EN

"identity card" in Danish

See the example sentences for the use of "identity card" in context.

Similar translations for "identity card" in Danish

identity noun
Danish
card noun
Danish
to card verb

Context sentences for "identity card" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI still remember that it was a major event in my youth to get my own identity card.
Jeg husker stadig, at det var en større begivenhed i min ungdom at få mit eget identitetskort.
EnglishIn no Member State is the religion of an identity card holder mentioned on the card.
Angivelse af indehaverens religion på et identitetskort er ikke medtaget i nogen af medlemsstaterne.
EnglishCriminal law is also an identity card for the quality of democracy.
Det sker naturligvis i afventen af EU-forfatningen, hvor denne harmonisering får en nøglerolle.
EnglishWhereas we know that he was French, with a French identity card.
Når vi ved, at det var en franskmand med et fransk identitetskort.
EnglishWe have provided from the Commission EUR 5 million for registration and identity card equipment.
Vi har fra Kommissionens side bevilget 5 millioner euro til registrering og identitetskortsudstyr.
EnglishPossession of an identity card is the best means of protection against arbitrary treatment for the Union's citizens.
Besiddelse af et identitetskort er den bedste beskyttelse mod vilkårlighed for Unionens borgere.
EnglishCan we just check the identity of that card right now and then your investigations can be completed?
Kan vi ikke blot få fastslået, hvad det er for et kort lige nu og her, og så kan Deres undersøgelser blive færdige?
EnglishPermission to park in such places is granted by means of a special identity card issued by the authorities.
Tilladelse til at parkere på sådanne pladser gives gennem et særligt identitetskort udstedt af myndighederne.
EnglishI believe that an identity card for pensioners and the use of computers should replace these cumbersome forms of authorising payments.
Jeg synes, at pensionisternes identitetskort eller anvendelsen af edb burde erstatte de besværlige bevisprocedurer.
EnglishMr President, The European Commission has not submitted any proposal that seeks to have an individual's religion included on his or her identity card.
Hr. formand, Kommissionen har ikke stillet noget forslag om at medtage religion på identitetskortene.
EnglishAs a result of that rule the driving licence can even be used as an identity card, but only, I repeat, if the holder agrees.
Via denne ordning vil kørekortet sågar kunne bruges som identitetskort, men kun, det siger jeg endnu en gang, hvis indehaveren er enig i det.
EnglishI hope is now clear that there is no change about the possibility of using the current Swedish identity card to register in a hotel.
Jeg håber, det nu er klart, er der ikke er nogen forandringer med hensyn til muligheden for at benytte det nuværende svenske identitetskort ved indskrivning på et hotel.
EnglishDid you know that long-term Italian residents in Belgium today still have to go to their place of birth to renew their identity card?
Hr. formand, er De klar over, at italienske statsborgere med langvarigt ophold i Belgien fortsat skal begive sig til deres hjemby for at få fornyet deres identitetskort?
EnglishHowever, possession of an identity card may also be considered as a means of citizens ' protection: it is proof of their entitlement to exercise a right.
Men besiddelse af et identitetskort kan også være tænkt som en beskyttelse for borgeren: Det er for ham det bevis, han har til at udøve en rettighed.
EnglishPossession of an identity card or travel document is one of the fundamental freedoms to which people living under the yoke of dictatorship aspire.
Besiddelse af et identitetskort, en tilladelse til frit at bevæge sig, er en af de første frihedsrettigheder, som mennesker, der er underlagt diktaturets åg, stræber efter.
EnglishIt is inconceivable for me that my country is one which criminalises all children of 10 years of age just because they are fingerprinted for their first identity card.
Det er utænkeligt for mig, at mit land er et land, der kriminaliserer alle børn på 10 år, fordi de får taget deres fingeraftryk til deres første identitetskort.
EnglishAccording to the Commission's information, Sweden intends to introduce a national identity card with the status of travel document in accordance with Community directives.
Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, agter Sverige at udstede et identitetskort med status af rejsedokument, således som dette forstås i Fællesskabets direktiver.
EnglishWe are therefore asking for a real European identity card to be introduced and for the current, anachronistic Community residence permit to be changed to a residence permit and free pass.
Vi ønsker derfor indførelse af et virkeligt europæisk identitetskort, og at det nuværende gammeldags fællesskabsopholdskort ændres til et kort, der giver ret til ophold og til fri bevægelighed.

Other dictionary words

English
  • identity card

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Spanish-English dictionary.