"if possible" translation into Danish

EN

"if possible" in Danish

DA
EN

if possible {adverb}

volume_up
if possible (also: if necessary, possibly)
It will be the European Constitution that will make these two solutions possible.
Med den fælles beslutningsprocedure kan vi stille og roligt fjerne den fælles landbrugspolitik og evt. landmændene.
That is the reason why my group wishes to focus attention on one of the consequences of a possible delay.
GUE / NGL-Gruppen ønsker derfor at henlede opmærksomheden på en af følgerne af en evt. udsættelse.
Audit committees are often necessary to help auditors keep their backs straight against possible pressure from management.
Revisionsudvalg er ofte nødvendige, idet de gør det nemmere for revisorer at modstå et evt. pres fra ledelsen.

Similar translations for "if possible" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
possible adjective

Context sentences for "if possible" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
EnglishClearly continuing the way things are now is not acceptable, it is not possible.
Det er uacceptabelt og umuligt at fortsætte, sådan som tingene er i øjeblikket.
EnglishThis will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
Det vil sikkert ikke være muligt fremover i form af et såkaldt neutralt udvalg.
EnglishVoluntary co-operation between small and medium sized companies must be possible.
Små og mellemstore virksomheder skal have mulighed for et frivilligt samarbejde.
EnglishThe EU must have the highest possible standards of food safety for its citizens.
EU skal have de bedst mulige standarder for fødevaresikkerhed for sine borgere.
EnglishA reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
En nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
EnglishSecondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
De kunne have opnået et gran af tillid, hvis De havde udskiftet en del af det.
EnglishIf I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
Hvis man kombinerer begge dele, er det måske muligt at indgå nye aftaler med USA.
EnglishWe must all face up to this fact and facilitate this process as much as possible.
Vi må alle se denne kendsgerning i øjnene og lette processen så meget som muligt.
EnglishA different Europe is not just possible but is becoming increasingly necessary.
Et andet Europa er muligt, og et andet Europa er i stadig større grad nødvendigt.
EnglishIt is, however, the agreement that was possible under the current circumstances.
Det er imidlertid den aftale, der var mulig under de nuværende omstændigheder.
EnglishThe Commission is prepared to do as much as possible to improve our cooperation.
Kommissionen er villig til at gøre, hvad den kan for at forbedre vores samarbejde.
EnglishA total of 17 possible suppliers are in the market, including a European company.
Der er 17 mulige udbydere på markedet, herunder en potentiel europæisk udbyder.
EnglishProblems will never be entirely solved; total satisfaction will never be possible!
Problemerne vil aldrig blive løst; der vil aldrig blive opnået fuld tilfredshed!
EnglishWe are faced with criminals who will use every possible means to avoid detection.
Vi står over for kriminelle, som vil bruge ethvert middel til at undgå afsløring.
EnglishThe level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Værdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
EnglishWe believe that we have to support renewable energy sources as much as possible.
Vi mener, at udviklingen af vedvarende energikilder skal støttes mest muligt.
EnglishTo be fair to them, they too have expressed a desire to leave as soon as possible.
Den agerer nu kun som en forretningskommission, som traktaten forpligter den til.
EnglishThe problem can, in fact, only be solved at the lowest possible geographical level.
Men problemet kan i virkeligheden kun løses på lavest mulige geografiske niveau.
Other dictionary words