"if you would" translation into Danish

EN

"if you would" in Danish

See the example sentences for the use of "if you would" in context.

Similar translations for "if you would" in Danish

if adverb
Danish
if conjunction
you pronoun
you preposition
Danish
to will verb

Context sentences for "if you would" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
EnglishIf you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
Hvis du bruger metode nr. 1, vil du skulle udregne totalen for hvert mål manuelt.
EnglishI am very short but would appreciate it if you would look over here occasionally!
Jeg er meget lille, men jeg ville sætte pris på, at De indimellem kigger denne vej!
EnglishWe had to cancel it, even though you had earlier said that you would attend.
Vi var nødt til at aflyse det, selvom De tidligere havde sagt, at De ville komme.
EnglishMrs Van der Laan, I understand that you would like the quorum to be checked.
Fru van der Laan, jeg forstår, at De anmoder om et beslutningsdygtigt flertal.
EnglishAt the last sitting you promised me you would takes steps to this effect.
De lovede mig under det sidste møde, at De ville tage initiativer i den retning.
EnglishIf you would like an explanation about specific amounts, we will provide it in writing.
De indre grænser og barrierer ophæves i EU og vil være helt forsvundet om få år.
EnglishWith increasing age, you also become more aware of what it is you would like to learn.
Og jo ældre man bliver, desto mere bevidst bliver man om, hvad man gerne vil lære.
EnglishWe shall therefore try to organise everything properly and as you would wish.
Vi vil derfor prøve at organisere tingene på den bedste måde og sådan, som De ønsker.
EnglishYou would think that we are at a religious synod or a trade union meeting.
Man skulle tro, man var i gang med at diskutere fagforenings- eller trosspørgsmål.
EnglishTo be fair, you would have to compare it with total public expenditure.
Hvis De vil være fair, skal De sammenholde dem med samtlige offentlige udgifter.
EnglishMr Henderson, you have the floor if you would like to reply to that question.
Hr. Henderson, De har ordet, såfremt De ønsker at besvare dette spørgsmål.
EnglishIf you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
Hvis du hellere vil spore dine klik manuelt, skal du læse Hvordan tagger jeg mine link?.
EnglishPerhaps you would have agreed... nevertheless, could we not clarify things?
De har måske godkendt ordningen... men kunne vi ikke få en afklaring herom?
EnglishIt would be even more romantic if you would invite me to accompany her.
Det ville være endnu mere romantisk, hvis De inviterede mig til at ledsage hende.
EnglishYou would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
Det ville være en stor hjælp for os, hvis De støtter denne del af vores ændringsforslag.
EnglishWithout it you could have the ban but you would have no improvement in animal welfare.
Uden den kunne I have forbuddet, men ingen forbedring inden for dyrevelfærd.
EnglishYou would need to provide an empty value for arguments such as "tax" that don't apply.
Du vil skulle angive en tom værdi for argumenter, der ikke gælder, som f.eks. "skat".
EnglishI think you would need to be the invisible man or jump down from a satellite.
Jeg tror snart, man skal være usynlig eller springe ned fra en satellit.
EnglishThat is what you are building, precisely what you promised you would not build!
Det er det, De er i færd med at bygge og det, De lovede ikke at bygge!

Other dictionary words

English
  • if you would

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.