"ignorant of" translation into Danish

EN

"ignorant of" in Danish

See the example sentences for the use of "ignorant of" in context.

Similar translations for "ignorant of" in Danish

ignorant adjective
of adverb
Danish
of preposition
Danish

Context sentences for "ignorant of" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is absolutely no democracy whatsoever, and the people are being kept ignorant.
Der er ikke nogen som helst form for demokrati, og befolkningen holdes uvidende.
EnglishWhat we have witnessed are ignorant acts creating humiliation and insult.
Vi har været vidne til tåbelige handlinger, der var skabt ydmygelse og hån.
EnglishThe conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Den britiske regerings adfærd kan man kun kalde ondsindet og uvidende.
EnglishIt helps sometimes to be a little ignorant of the difficulties.
Det hjælper nogle gange ikke at være sig problemernes omfang helt bevidst.
EnglishYou should not imagine that I am ignorant of the role played by high culture.
De må ikke tro, at jeg ikke anerkender finkulturens rolle.
EnglishI am certain that the topic has been discussed, but I am ignorant of the content of the discussion.
Jeg er sikker på, at emnet er blevet drøftet, men jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt.
EnglishConsumers are treated like ignorant, uninformed children.
Forbrugerne umyndiggøres, de anses for at være uvidende, uinformerede.
EnglishThey are therefore ignorant of some of their personal data.
De har således ikke kendskab til visse af deres personoplysninger.
EnglishSo foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
var jeg et Dyr og fattede intet jeg var for dig som Kvæg.
EnglishWe all support it but they themselves are ignorant of it.
Det er vi alle enige om, men selv er de ikke klar over det.
EnglishThis is the only way of avoiding a split in European society between the informed and the ignorant.
Kun på den måde kan man undgå, at det europæiske samfund opsplittes i» dem, som ved, og dem, som ikke ved«.
EnglishNow concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant!
Men hvad de åndelige Gaver angår Brødre!
EnglishApart from a few rather coarse, ignorant contributions from my opponent, what has been said has been very sensible.
Der er blevet sagt meget klogt, bortset fra en del meget grove, uvidende indlæg fra min modpart.
EnglishThe ignorant and the excluded cannot make up the information society: they are a sure sign of its failure.
Arbejdsløse og udstødte personer kan ikke skabe et informationssamfund, men er tegn på, at det er mislykket.
EnglishBut if any man be ignorant, let him be ignorant!
Men er nogen uvidende derom så får han være uvidende!
EnglishNone of us can any more be ignorant of the fact that the European internal market has created two million jobs since 1993.
Skal vi ikke netop koncentrere os om den sektor, som efterhånden skaber 70 % af EU ' s bruttonationalprodukt?
EnglishIt is one that they are completely ignorant of, and they are completely ignorant of the impact of this decision on the Caribbean.
De er helt uvidende om denne, og de er helt udvidende om konsekvensen af denne afgørelse for Caribien.
EnglishI have to say that it never ceases to amaze or depress me how ignorant this House can be when people are speaking.
Jeg må sige, at det fortsat forbløffer mig og gør mig nedtrykt at se, hvor ubetænksomt Parlamentet er, når folk taler.
EnglishWho can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity.
som en der kan bære over med de vankundige og vildfarende eftersom han også selv er stedt i Skrøbelighed
EnglishOn all these issues, the Council behaved as if it is ashamed of our values or ignorant of them altogether.
I alle disse spørgsmål har Rådet optrådt, som om det skammer sig over vores værdier - eller også har det fuldstændig ignoreret dem.

Other dictionary words

English
  • ignorant of

More translations in the Vietnamese-English dictionary.