"Information gathering" translation into Danish

EN

"Information gathering" in Danish

See the example sentences for the use of "Information gathering" in context.

Similar translations for "Information gathering" in Danish

information noun
gathering noun
to gather verb

Context sentences for "Information gathering" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe purely information-gathering centre is to be converted into a drugs-combating centre.
Det regulære center for indsamling af data skal ændres til et center for bekæmpelse af narkotika.
EnglishSubject: Information gathering by the Member States
Om: Indsamling af oplysninger i medlemsstaterne
EnglishIn the Council's estimation, how many other Member States, and which, engage in similar information gathering?
Kan Rådet udtale sig om, hvor mange og hvilke andre medlemslande der giver sig af med lignende indsamlinger af informationer?
EnglishThis regulation came into effect in April 1991, and since that time the Commission has been gathering information on its application.
Denne forordning trådte i kraft april 1991, og Kommissionen har siden indsamlet informationer om dens anvendelse.
EnglishThe massive transformation of the labour market we have witnessed over the last few years requires us to alter our information-gathering procedures.
De enorme forandringer, der er sket på arbejdsmarkedet i de senere år, gør en ajourføring af dataindsamlingsprocedurerne nødvendig.
EnglishNational opportunities for influence and information-gathering must be extended, since the broader foothold the Union has, the more open it must be too.
Befolkningens muligheder for at få indflydelse og oplysninger skal øges, da jo videre Unionen er des mere åben må den også blive.
EnglishIn this area, the EU countries ' and the Commission's representatives around the world have an important role to play when it comes to gathering information.
Her spiller EU-landenes og Kommissionens repræsentationer rundt om i verden en vigtig rolle, når det gælder indsamling af informationer.
EnglishWe are gathering information from the Member States on this transposal and we hope to be able to present the corresponding report by the end of 2003.
Vi er i færd med at indsamle oplysninger fra medlemsstaterne om denne gennemførelse og håber at kunne fremlægge rapport herom inden udgangen af 2003.
EnglishEducation is not just about information and skills gathering, but also personal development, in the shape, for example, of a healthy sense of self-worth.
Når vi taler om uddannelse, drejer det sig ikke kun om indlæring af viden og kunnen, men også om udvikling af personlighed og bl.a. sundt selvværd.
EnglishWe believe this effort should be maintained, because it is one of the best ways of gathering information on the situation the institutions are in.
Vi mener, at denne indsats bør videreføres, fordi der er tale om en af de bedste metoder til indsamling af oplysninger om den situation, institutionerne befinder sig i.
EnglishFirstly, information gathering and dissemination in order to identify particular features of accidents and to assist with the development of policy priorities.
Det første indsatsområde drejer sig om indsamling og udbredelse af oplysninger for at finde frem til særlige træk ved ulykker og hjælpe med at udvikle politiske prioriteter.
EnglishInstead of solutions being sought, however, the mandate of the originally neutral information-gathering centre is now to be extended to cover criminal prosecution.
Men i stedet for at lede efter løsninger skal mandatet for det oprindeligt neutrale center for indsamling af informationer nu udvides til også at omfatte strafforfølgelse.
EnglishI think that the reply from the Commissioner is good with regard to the general contributions which the EU and the Commission can make, such as providing and gathering information.
Jeg synes, at svaret fra kommissæren er godt med hensyn til de generelle indsatser, som EU og Kommissionen kan gøre, f.eks. at informere og indsamle fakta.
EnglishWe would also concur with the report that specialised expertise is needed for these posts, and the need to make more effective use of information technology in intelligence gathering.
Vi tilslutter os også beretningens bemærkninger om, at der er behov for særlig ekspertise i disse stillinger og for at bruge informationsteknologien mere effektivt inden for efterretningsvirksomhed.

Other dictionary words

English
  • Information gathering

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Esperanto dictionary.