"ingredient" translation into Danish

EN

"ingredient" in Danish

EN ingredient
volume_up
{noun}

ingredient
However, safety remains the most important ingredient in our food.
Sikkerheden er dog den vigtigste ingrediens i vores fødevarer.
But the most essential ingredient of all is leadership.
Men den vigtigste ingrediens er ledelse.
The most important fact is the presence of an ingredient in the compound feedingstuff and not necessarily its exact quantity.
Det vigtigste er, at en givet ingrediens findes i foderblandingen og ikke nødvendigvis den præcise mængde.

Synonyms (English) for "ingredient":

ingredient

Context sentences for "ingredient" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the most crucial ingredient in tackling this fraud is political will.
Den afgørende faktor, når denne svindel skal bekæmpes, er dog den politiske vilje.
EnglishYou said that you believe that solidarity is a key ingredient of the European Union.
De sagde, at De anser solidariteten for en nøgleingrediens i Den Europæiske Union.
EnglishThe Mutual Recognition Agreements constitute an ingredient of the new agreement.
Aftalerne om gensidig anerkendelse er en central del af den nye aftale.
EnglishArms sales are mentioned, again an extremely important ingredient in development policy.
Våbensalg nævnes, igen en utrolig vigtig bestanddel af udviklingspolitikken.
EnglishThe Commission proposal does not deal with the substantive aspects of ingredient labelling.
Kommissionens forslag vedrører ikke indholdet af mærkningen med ingredienser.
EnglishBut I believe that the key ingredient – the political will to reach agreement – is now there.
Men jeg tror, at det vigtigste - nemlig viljen til at nå til enighed - nu er til stede.
EnglishHis fellow Frenchmen rejected the EU Constitution, yet it is an essential ingredient of his report.
Ordføreren siger, at regionerne er bedst i stand til at afgøre, hvilke behov de har.
EnglishA decisive ingredient needs to be added, which is aid to strengthen trade capacities.
Der skal tilføjes et afgørende element, nemlig bistand til at styrke landenes kommercielle kapacitet.
EnglishLet me conclude by emphasizing that women are the vital ingredient for future development.
Til sidst vil jeg fremhæve, at kvinder er nøglen til udvikling.
EnglishFurthermore, I welcome the proposal for labelling where the proportion of an ingredient is in excess of 2 %.
Jeg er også glad for den foreslåede ingrediensmærkning ved en andel på over 2 %.
EnglishThey need a special focus, especially through the structural funds, as a key ingredient for the future.
Der skal gøres en særlig indsats her, navnlig via strukturfondene, som en væsentlig bestanddel i fremtiden.
EnglishThe European food authority will be a key ingredient in the EU's food safety regime in the years ahead.
Den europæiske fødevaremyndighed bliver en central faktor i EU ' s fødevaresikkerhedsordning i de kommende år.
EnglishThere is one other key ingredient we should not miss out on and that is the principle of public accountability.
Der er et andet nøgleelement, vi ikke bør tabe af syne, og det er princippet om offentlig ansvarlighed.
EnglishIn so doing they will spread confidence, which is the key ingredient in raising investment and in creating jobs.
Derfor mener jeg, at mere beskæftigelse i Europa vil afhænge af det, der kommer til at ske i regionerne.
EnglishAn essential ingredient in competitiveness is our need to create conditions that spawn new companies in Europe, which in turn generate new jobs.
En stabil, sund og voksende økonomi kræver imidlertid instrumenter såsom stabilitets- og vækstpagten.
EnglishMember States also have the right to request ingredient information from manufacturers for use by their poison centres.
Medlemsstaterne har også ret til at bede producenterne om oplysninger om indholdsstoffer til brug for deres forgiftningscentre.
EnglishThe support of the public in participating countries will be a vital ingredient of a successful launch of the single currency.
Befolkningens støtte i de deltagende lande vil være af afgørende betydning for en vellykket indførelse af den fælles valuta.
EnglishThe involvement of voluntary and community groups will also be an essential ingredient of the EQUAL initiative and the projects.
Involveringen af frivillige grupper og foreninger vil også være en væsentlig bestanddel af Equal-initiativet og projekterne.
EnglishIt ought to be possible for small producers - and big ones too, by all means - to state that their products do not contain a particular ingredient.
Den lille producent såvel som den store bør kunne sige, at deres produkter ikke indeholder et bestemt stof.
EnglishAmendments Nos 33 and 34 call for the specific reference to olive oil as an ingredient to be banned on food labels.
I ændringsforslag 33 og 34 kræves der et forbud mod, at der anbringes en særlig henvisning til ingrediensen olivenolie på etiketter for fødevarer.