"inherent in" translation into Danish

EN

"inherent in" in Danish

See the example sentences for the use of "inherent in" in context.

Similar translations for "inherent in" in Danish

inherent adjective
in adverb
Danish
in preposition
Danish

Context sentences for "inherent in" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn future, this will also form an inherent part of the European Constitution.
I fremtiden vil dette også være en væsentlig del af den europæiske forfatning.
EnglishIt is inherent in and directs relations between the European Union and a Member State.
Det ligger i forholdet mellem EU og medlemsstaterne og styrer dette forhold.
EnglishThese are the circumstances of the dispute, which are inherent in our system.
Sådan er omstændighederne ved konflikten, der er en del af vores system.
EnglishThis example shows us the dangers inherent in a lack of a genuine common foreign policy.
Dette eksempel viser os faren ved mangelen på en sand fælles udenrigspolitik.
EnglishEconomic cooperation is of course an inherent feature of harmonious political cooperation.
Vi må aldrig glemme, at de øvrige kontinenter er gladest, når de ser os slås.
EnglishIt is clear that the de facto veto, currently inherent in this procedure, must go.
Det er tydeligt, at det faktiske veto, som nu er indgroet i denne procedure, skal forsvinde.
EnglishThe emphasis is still on small projects, but with all the difficulties inherent in them.
Vægten ligger stadigvæk på de små projekter, men med alle de problemer, det indebærer.
EnglishFurthermore there is an inherent risk in this situation of blocking the decision-making process.
Endvidere indebærer situationen en risiko for blokering af beslutningsprocessen.
EnglishUltimately, what we are seeing here is another of the many inherent contradictions in WTO policy.
Endelig ser vi også her en af de mange iboende selvmodsigelser i WTO-politikken.
EnglishI would also like to talk about the obligation inherent in the Treaties.
Og jeg vil også gerne tale om forpligtelse i henhold til traktaterne.
EnglishConsumer policy is a relatively young policy area which has a number of inherent limitations.
Forbrugerpolitikken er et relativt ungt sagsområde med en række iboende begrænsninger.
EnglishSo for the Portuguese, being opposed to the death penalty is inherent in our culture.
Og for os portugisere er det at være modstandere af dødsstraffen derfor et kulturelt spørgsmål.
EnglishWho cares about the risks inherent in messing about with life and making artificial changes?
Hvem bekymrer sig om farerne ved at rode rundt med livet og foretage kunstige ændringer?
EnglishAnd the principle of legal guarantee is inherent to the Rule of Law.
Og princippet om juridisk garanti er grundlæggende i en retsstat.
EnglishBut that points to inherent flaws in the current management system.
Men det tyder på medfødte fejl i det nuværende forvaltningssystem.
EnglishThe European Union suffers from a fundamental problem inherent to a period of growth.
Den Europæiske Union lider af et grundlæggende problem, som er uløseligt forbundet med en vækstperiode.
EnglishWe should have no illusions about that; it is inherent in the structure of Union expenditure.
Det skal vi ikke gøre os nogen illusioner om, det ligger i den struktur, Unionens udgifter har.
EnglishDo you not think that there is a certain contradiction inherent in the recommendations?
Synes De ikke, der er en vis modsigelse i henstillingerne?
EnglishAny blacklist of carriers bears an inherent risk of retaliatory measures.
Enhver sortliste over luftfartsselskaber rummer i sig selv en risiko for gengældelsesforanstaltninger.
EnglishWherever there are subsidies, there is unfortunately also the risk of fraud, if indeed it is not inherent.
Hvor der ydes støtte, er svig desværre også altid mulig, for ikke at sige indbygget.

Other dictionary words

English
  • inherent in

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.