"initial position" translation into Danish

EN

"initial position" in Danish

See the example sentences for the use of "initial position" in context.

Similar translations for "initial position" in Danish

initial noun
initial adjective
position noun
to position verb

Context sentences for "initial position" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe adoption of this text now enables us to express our initial position.
Med vedtagelsen af betænkningen kan vi nu give udtryk for vores indledende holdning.
EnglishI have therefore changed my initial position and I am voting in favour of this final text.
Det har betydet, at jeg har ændret standpunkt og vil stemme for den endelige tekst.
EnglishMr President, it will in the initial position be coordinated by the Commission.
Hr. formand, det vil i starten blive koordineret af Kommissionen.
EnglishI believe that there is little difference between my initial position and your comments.
Jeg mener ikke, at der er den store forskel på min oprindelige holdning og Deres bemærkninger.
EnglishIt is an extremely reasonable proposal, which is not intended to distort the initial position.
I grunden anmoder man i højere grad om dette vigtige instrument - sådan som ordføreren hr.
EnglishThe European Parliament will subsequently adopt an initial position at its part-session of 29-30 April.
Derefter udarbejdes på mødet den 29. og 30. april en første udtalelse fra Europa-Parlamentet.
EnglishIn any case, there has been no improvement on the initial position of finding a compromise solution for the negotiations.
I hvert fald er udgangspositionen for at finde et kompromis i forhandlingerne ikke blevet bedre.
EnglishU to defend its initial position on those behind it.
Kupforsøget i Venezuela nævnes ikke, og EU mener heller ikke, det bør forklare sin oprindelige holdning til kupmagerne.
EnglishGiven the circumstances, I refused to vote in favour of the European Parliament report, but I continue to support the Council's initial position.
Jeg har på denne baggrund ikke kunnet stemme for Europa-Parlamentets betænkning, idet jeg støtter det oprindelige forslag fra Rådet.
EnglishThe Commission therefore wishes to retain the initial global position of EUR 17.5 billion in the interests of interinstitutional consistency.
Kommissionen ønsker således at fastholde det oprindelige forslag på samlet 17,5 milliarder og dermed sikre den interinstitutionelle sammenhæng.
EnglishMr President, basically, my views have been covered in the initial position taken by Mr Kaufmann and my other fellow Members on behalf of our group.
Hr. formand, jeg kan sige, at jeg stort set er enig i de første synspunkter, vi hørte fra fru Kaufmann og de øvrige kolleger, der talte på vores gruppes vegne.
EnglishThat is why on 17 October the Environment Council, under our Presidency, agreed an initial European Union position for the United Nations climate change negotiations in December.
Jeg mener derfor ikke, det er i modstrid med Europas interesser nøje at fastslå, hvilke udfordringer vi står over for i fremtiden.
EnglishThose people who maintain this position are naturally expressing an initial negotiating position because, otherwise, we would have to assume they have their heads in the clouds.
De, som har denne holdning, udtrykker naturligvis en indledende forhandlingsposition, for ellers måtte vi tro, de gik med hovedet i skyerne.
EnglishYou are aware of the Commission's initial position but I believe that, for the sake of achieving an initiative, the concession made in this area is warranted in order to achieve this result.
De kender Kommissionens oprindelige holdning, men jeg mener, at det er værd at gøre en indrømmelse på dette område for at opnå et resultat.
EnglishIn developing her initial position, she did a remarkable amount to enable many points, not least those raised by our group, to be discussed in connection with this report on human rights.
Hun har ud fra sit udgangspunkt væsentligt bidraget til, at en række punkter også fra vores gruppe har kunnet diskuteres i forbindelse med denne menneskerettighedsbetænkning.
EnglishThe text, which is submitted for your final approval, reinforces the Commission ’ s initial position and gives us the means to take action in favour of diversity throughout the European Union.
Den tekst, som er forelagt Dem til endelig godkendelse, underbygger Kommissionens oprindelige holdning og giver os de nødvendige redskaber til at fremme mangfoldigheden i hele EU.

Other dictionary words

English
  • initial position

Have a look at the English-Arabic dictionary by bab.la.