"initial reaction" translation into Danish

EN

"initial reaction" in Danish

See the example sentences for the use of "initial reaction" in context.

Similar translations for "initial reaction" in Danish

initial noun
initial adjective
reaction noun
Danish

Context sentences for "initial reaction" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy was the initial draft of your reaction to the election toned down?
Hvorfor blev det oprindelige udkast til Deres reaktion på valget nedtonet?
EnglishI consider this intermediate step to be an initial reaction.
Jeg betragter dette mellemliggende skridt som en første reaktion.
EnglishWhen I find myself disagreeing with the honourable lady, my initial reaction is that I must be wrong.
Da jeg alligevel var uenig med fru Díaz González, var min første reaktion, at jeg måtte tage fejl.
EnglishOur initial reaction in the United Kingdom was to introduce a ruminant ban on meat and bone meal.
Vores første reaktion i Det Forenede Kongerige var at indføre et forbud mod kød- og benmel af drøvtyggere.
EnglishI am keen, therefore, to share with you my initial reaction.
Jeg vil derfor ikke skjule mit første indtryk for Dem.
EnglishMy initial reaction was to say no to the draft as well.
Min første indskydelse var da også at sige nej.
EnglishMy initial reaction is rather positive, as I believe that the Commission proposals are along the right lines.
Min første reaktion er overvejende positiv, for jeg mener, at Kommissionens forslag går i den rigtige retning.
EnglishMr President, this is obviously an initial reaction, and clearly we are going to have to come back to this in more detail.
Hr. formand, det er helt klart en foreløbig reaktion, og vi må vende tilbage til det i flere detaljer.
EnglishCould you tell us what that response was and what was your initial reaction to the letter?
Det ærede medlem har rejst en række spørgsmål om finansieringen af tv-kanaler og uafhængige produktionsselskaber via Media-programmet.
EnglishThe initial reaction of the people has been shock and disillusionment, but in time China will be stronger for its openness.
Folks første reaktion har været chok og desillusionering, men Kina vil med tiden blive stærkere af landets åbenhed.
EnglishThe initial reaction of environmental NGOs, fuel suppliers and other stakeholders has been encouragingly positive.
De første reaktioner fra ngo ' er på miljøområdet, brændstofleverandører og andre interessenter har været opmuntrende positive.
EnglishOur initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency ' mode and get a grip on our agenda.
Vores første reaktion og handling skal således være, at vi kommer ud af den psykologiske katastrofetilstand og tager hånd om vores dagsorden.
EnglishOur first initial reaction must be one of disappointment: there are no new targets and no concrete proposals to establish a common energy policy.
Vores første reaktion må være skuffelse, for der er ingen nye mål og ingen konkrete forslag om at udvikle en fælles energipolitik.
EnglishThe initial announcement of the decisions taken would be here and the initial reaction would be by directly elected Members posing questions to the Commission.
Den første orientering om de trufne beslutninger vil blive givet her, og den første reaktion vil komme fra direkte valgte medlemmer, der stiller spørgsmål til Kommissionen.
EnglishAlthough the Commission's initial reaction to the various amendments was positive, they have not yet put forward an amended proposal, as you yourself have said.
Godt nok reagerede Kommissionen i første omgang positivt på forskellige ændringsforslag, men - det har De jo også selv sagt - den har ikke hidtil fremsat noget ændringsforslag.
EnglishMy initial reaction to the preliminary draft budget is that, overall, I welcome the proposal to increase appropriations for commitment by 3.4 % and for payment by 4.8 %.
Hvad angår det foreløbige budgetforslag, er vores første reaktion, at vi bemærker forslaget om at øge forpligtelsesbevillingerne med 3,4 % og betalingsbevillingerne med 4,8 %.
EnglishOn 4 September, I had the opportunity in this House, in the presence of President Prodi, to offer an initial reaction to the Commission's White Paper on European governance.
Den 4. september havde jeg her i Parlamentet i overværelse af kommissionsformand Prodi allerede mulighed for at give min første vurdering af Kommissionens hvidbog om styreformer i EU.
EnglishCould you give us an initial reaction to this initiative, without compromising the more detailed reaction which you may be able to give us in the Foreign Affairs Committee?
Jeg vil gerne, hr. højtstående repræsentant, bede Dem om en første reaktion på dette initiativ, naturligvis med forbehold af den mere detaljerede forklaring, De kan give os i Udenrigsudvalget.
EnglishI must admit that the Irish Presidency's initial reaction tends towards the first position, whereas the stance adopted by a number of foreign ministers in their statements leaned towards the second.
Personligt støtter jeg udenrigsministrenes standpunkt, herunder den tyske udenrigsminister, som sagde, at dette initiativ sætter gang i processen, og det faktum skal vi udnytte nu.

Other dictionary words

English
  • initial reaction

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.