"initial response" translation into Danish

EN

"initial response" in Danish

See the example sentences for the use of "initial response" in context.

Similar translations for "initial response" in Danish

initial noun
initial adjective
response noun

Context sentences for "initial response" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI thank the Commissioner for his initial response and look forward to his second.
Jeg takker kommissæren for hans første reaktion og ser frem til hans anden reaktion.
EnglishI am very grateful for what the honourable Member has said about my initial response.
Jeg er meget glad for det, det ærede medlem har sagt om mine hidtidige svar.
EnglishCommissioner, the word 'hope ' appeared several times in your initial response.
Det omfatter situationen i det sydlige Libanon, Palæstina og Israel samt i Golanhøjderne.
EnglishIt is our role here today to make an initial political response to the Treaty of Amsterdam.
Det er i dag vor opgave at komme med en indledende reaktion på Amsterdam-traktaten.
EnglishI have very little to add to my initial response to the questions.
Jeg har meget lidt at tilføje til mit første svar på spørgsmålene.
EnglishBangkok was all innovation and smiling faces, whereas London provided an initial response to the Asian crisis.
Bangkok var innovation og smil, London det første svar på krisen i Asien.
EnglishIn this respect, it provides an initial response to the request made by the European Council in Tampere.
I denne henseende er den det første svar på den anmodning, der blev fremsat af Rådet i Tampere.
EnglishI understand that the advisory committee on state aids has given an initial sympathetic response to this proposal.
Jeg kan forstå, at det rådgivende udvalg for statsstøtte indtil videre har set med sympati på dette forslag.
EnglishBy adopting this report, the European Union is giving an initial response to a call for justice which has hitherto been disregarded.
Med vedtagelsen af denne betænkning giver EU et foreløbigt svar på en anmodning om retfærdighed, der hidtil er blevet negligeret.
EnglishThe introduction of driver attestation is an initial response, and although it goes some way to solving the problem, it is still only a partial solution.
Indførelsen af førerattesten er et første svar, men det er kun - men det er det trods alt - en delvis løsning.
EnglishIts related objective is to provide Member States with the opportunity to consider the Commission communication as a whole and to outline their initial response.
Det er naturligvis kun lykkedes, fordi Kommissionen planlægger omfordelinger mellem gamle og nye opgaver.
EnglishOur initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency ' mode and get a grip on our agenda.
Vores første reaktion og handling skal således være, at vi kommer ud af den psykologiske katastrofetilstand og tager hånd om vores dagsorden.
EnglishThis is the way forward that - as I explained in some detail in my initial response - the Commission has been pursuing and will continue to pursue.
Dette er den vej frem, som Kommissionen - som jeg forklarede nærmere i mit oprindelige svar - har fulgt og fortsat vil følge.
EnglishThe Prodi Commission ’ s initial response is already known, and it is also known that the Commissioner concerned will remain in office.
Der vil også være lejlighed til at fortsætte debatten om den foreslåede reform af pagten, som har så stor indflydelse på Lissabon-strategien.
EnglishBut let us be clear on one thing: what we are doing today is securing the funding for a package of measures which were necessary as an initial response to an emergency.
Men vi skal gøre os klart, at det, som vi i dag sikrer finansielt, var nødvendigt som den første nødreaktion.
EnglishThe imminent launch of the Convention, which most of you have mentioned, is in itself an initial response to the desires expressed by the national parliaments.
Det konvent, som snart indleder sit arbejde, og som de fleste talere har nævnt, er et første svar på de nationale parlamenters ønsker.
EnglishAn initial response was drawn up by UNESCO when, in November 1997, by consensus it adopted the universal declaration on the human genome and human rights.
UNESCO gav et første svar, da organisationen i november 1997 enigt vedtog en universel erklæring om det humane genom og menneskerettighederne.
EnglishThis morning Mrs Gradin, in her initial response, made it quite clear that framework decisions should be the priority instrument in future for making progress.
Fru Gradin gjorde det helt klart i sit indledende svar her til morgen, at instrumentet rammeafgørelser skulle prioriteres i fremtiden for at opnå fremskridt.
EnglishAs regards some recent initiatives put forward in Parliament, the Italian Presidency has witnessed a positive initial response from all the delegations in the Council.
Med hensyn til nogle nylige forslag, som er blevet stillet i Parlamentet, har det italienske formandskab registreret en positiv foreløbig respons fra alle delegationerne i Rådet.
EnglishSubject to this condition, then, what this directive proposes is Europe's initial model response to the legitimate feeling aroused due to the pollution caused by the wreck of the Erika.
På disse vilkår tilbyder dette direktiv os et første eksemplarisk svar fra EU på den berettigede ophidselse, som forureningen forårsaget af Erikas forlis har fremkaldt.

Other dictionary words

English
  • initial response

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.