"initial stage" translation into Danish

EN

"initial stage" in Danish

EN initial stage
volume_up
{noun}

initial stage
For this reason, all our efforts must go towards the introduction of this initial stage, with as much elasticity as possible.
Vi må derfor koncentrere hele vores indsats om gennemførelsen af denne indledende fase, selvom det skal være med den størst mulige fleksibilitet.
It is not possible at this initial stage of the process of drawing up the Charter to prejudge its content in more detail.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give mere detaljerede oplysninger om charterets indhold, idet arbejdet med udarbejdelsen heraf endnu befinder sig i den indledende fase.
That is why the rapporteur's proposal is in favour of not doing everything at once but concentrating on the United States to begin with, at an initial stage.
Derfor virker ordførerens forslag om ikke at gøre det hele samtidig, men først, i en indledende fase, at koncentrere sig om USA, meget tiltalende.

Similar translations for "initial stage" in Danish

initial noun
initial adjective
stage noun
to stage verb

Context sentences for "initial stage" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI indicated to your officials at the initial stage that I had a supplementary.
Jeg sagde indledningsvis til tjenestemændene, at jeg havde et tillægsspørgsmål.
EnglishThat is why limiting the categories of offences to 32 was a good idea in the initial stage.
Min sidste bemærkning er, at vi ikke skal forhaste os med at nå alle disse mål på kort sigt.
EnglishAs far as consular and diplomatic protection is concerned, we are only just at the initial stage.
For så vidt angår konsulær og diplomatisk beskyttelse, står vi endnu helt ved begyndelsen.
EnglishEven at this initial stage, the environmental and financial calculations have proved to be incorrect.
De miljømæssige og økonomiske beregninger har allerede i indledningsfasen vist sig ikke at holde stik.
EnglishThe fund must concentrate on immediate costs during the initial stage of major natural disasters.
Anvendelse af fondens midler bør koncentreres om de umiddelbare omkostninger under den første fase af de store naturkatastrofer.
EnglishAt this initial stage, Mr President, Parliament should be more involved in the development of this policy.
Og under disse første skridt, hr. formand, burde Parlamentet have en større tilknytning til udviklingen af denne politik.
EnglishAs the initial accession stage approaches, the Union must enhance its dialogue with the neighbouring countries of an enlarged Europe.
Efterhånden som de første tiltrædelser kommer nærmere, skal Unionen forstærke sin dialog med nabolandene i det udvidede Europa.
EnglishSo at this initial stage, I would urge that we do not block the way to further discussions by laying down rules that are too specific.
Derfor går jeg i dette begyndelsesstadium ind for, at vejen ikke spærres for yderligere drøftelser på grund af for præcise retningslinjer.
EnglishThe nursery school, as the initial stage in the education system, must be the focus of far greater attention than has hitherto been devoted to it in most European countries.
Børnehaveklassen skal som laveste uddannelsestrin skænkes langt mere opmærksomhed, end det hidtil har været tilfældet i de fleste europæiske lande.
EnglishIt seems that the overthrow of the Taliban regime in Afghanistan was only an initial stage in this battle, which must be conducted first and foremost within our own States.
Tilsyneladende var omstyrtelsen af Taleban-styret i Afghanistan kun det første skridt i denne kamp, som først og fremmest skal foregå i vores egne stater.
EnglishIt is true that while much has been done compared with the initial stage of this document, we might have hoped for something more dynamic on decision-making.
Selv om der er sket forbedringer i forhold til den første udgave af dette dokument, havde man ganske rigtigt kunnet håbe på noget mere dynamisk, når det gælder beslutningstagning.
EnglishFar too often in the past we have seen costly development plans collapse because of environmental considerations that were not addressed at the initial planning stage.
Vi har alt for ofte set, at dyre udviklingsplaner ikke er blevet til noget på grund af miljømæssige overvejelser, som man ikke havde taget højde for i den indledende planlægningsfase.
EnglishMr President, Commissioner, as you can see, the basis of this motion is the radical change that the Amsterdam Treaty has brought about in the legal nature of the initial Parliamentary stage.
Hr. formand, hr. kommissær, som man kan se, er forudsætningen for denne beslutning den radikale ændring, som Amsterdamtraktaten har medført for den indledende parlamentsfases juridiske karakter.