"initial training" translation into Danish

EN

"initial training" in Danish

EN initial training
volume_up
{noun}

initial training
I stress in particular the importance of continuing high-level training supplementing the initial training which each customs officer receives in his country of origin.
Jeg fremhæver her særligt, hvor vigtigt det er med en efteruddannelse på højt niveau, der bygger oven på den grunduddannelse, som alle toldembedsmænd får i deres hjemland.

Similar translations for "initial training" in Danish

initial noun
initial adjective
training noun
to train verb
train noun
Danish

Context sentences for "initial training" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis applies not only to initial training but also to more advanced levels.
Det gælder for den første uddannelse, men også for videreuddannelsen.
EnglishIt is also important to be aware of the need to promote initial and advanced training in this domain.
Det er vigtigt også at fremme uddannelse og videreuddannelse på dette område.
EnglishAnother factor is the exclusion of initial training: Amendments Nos 12, 110, 111 and 112.
Et andet element er udelukkelsen af grunduddannelsen nævnt i ændringsforslag 12, 110, 111 og 112.
EnglishFirstly, initial training takes place in a recognized driving school.
Først en indledende oplæring i en godkendt køreskole.
EnglishInitial and further training and retraining in promising occupations will continue to be supported in the future.
Også fremover vil uddannelse og efteruddannelse samt omskoling til fremtidsorienterede fag blive støttet.
EnglishSpecifically, the percentage of the unemployed offered initial and further training or retraining is to be increased.
Konkret skal procentsatsen for de arbejdsløse, som tilbydes uddannelse, videreuddannelse eller omskoling, øges.
EnglishAmendment No 8 intends to authorise an individual to obtain the initial qualification or periodic training in the Member State of their choice.
I henhold til ændringsforslag 8 er det muligt for en person at tage grunduddannelsen eller den løbende efteruddannelse i den medlemsstat, han ønsker.
Englishimprove initial and continuing vocational training in order to facilitate vocational integration and reintegration into the labour market;
at forbedre den grundlæggende erhvervsuddannelse samt efter - og videreuddannelsen for at lette den erhvervsmæssige integration og reintegration på arbejdsmarkedet
EnglishThe firms themselves must be involved far more in initial and further training at all levels, especially the non-professional level.
Virksomhedernes deltagelse i den primære erhvervsuddannelse og viderekvalificeringen på alle niveauer skal styrkes væsentligt, især i forbindelse med faglige mellemuddannelser.
EnglishThe third aspect concerns initial and ongoing training, which must be ever more closely linked to technical, technological and economic developments.
For det tredje den grundlæggende og vedvarende uddannelse, som i højere grad skal finde sted i forbindelse med den tekniske, teknologiske og økonomiske udvikling.
EnglishEven during initial training and then in the course of lifelong learning, entrepreneurship and knowledge of business practices must be imparted and encouraged.
Allerede under grunduddannelsen og videre frem i den livslange indlæringsproces skal entrepreneurship og kendskab til erhvervslivet formidles og fremmes.
EnglishAnother point that I would like to stress is the initial and refresher training for all health personnel in the Member States of the Union, and the Centre should be responsible for this.
Et andet punkt, som jeg gerne vil understrege, er den nødvendige uddannelse og efteruddannelse af alt sundhedspersonale i EU-landene, hvilket centret skal sørge for.
EnglishRegarding education and continuing training after initial education, I believe we are equally convinced that this is the crucible in which individual capacity for innovation has to be forged.
For så vidt angår uddannelse og livslang uddannelse efter grunduddannelsen mener vi vist alle, at det er den, der er grundlaget for det enkelte menneskes evne til fornyelse.
EnglishAs past experience shows, initial and further vocational training will play a quite central role in the accession process as a means of stimulating structural reform in the first place.
Som de hidtidige erfaringer viser, vil den primære erhvervsuddannelse og viderekvalificeringen skulle spille en helt central rolle i tiltrædelsesprocessen for at fremme strukturreformen.