"initiation" translation into Danish

EN

"initiation" in Danish

EN initiation
volume_up
{only singular}

initiation
initiation
initiation
We may quite rightly assume that the discussions held resulted in the actual initiation of talks on the content of a new partnership in the fishing industry.
Man kan sige, at ovennævnte møder har ført til en faktisk iværksættelse af forhandlinger om indholdet af et nyt partnerskab inden for fiskerisektoren.
Today, we live in a situation which is post Berlin wall, post Kohl, post Mitterand, post single currency, post initiation of enlargement, and pre-hardly anything.
Vi har i dag en situation, hvor vi befinder os efter Kohl, efter Mitterrand, efter den fælles valuta og efter udvidelsens iværksættelse, men hvor vi næsten ikke er før noget som helst.

Context sentences for "initiation" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn important message of the initiation is that each year an annual report will be presented.
I beretningen nævnes de strategiske retningslinjer for ligestillingspolitikken.
EnglishThis initiation will repress all things Tibetan unless the EU works to counteract it.
Dette initiativ vil fortrænge det tibetanske, hvis ikke EU bestræber sig på det modsatte.
EnglishThe Commission's action plan, however, already provides for the initiation of a social debate.
Kommissionens handlingsplan sørger imidlertid for at sætte en samfundsmæssig debat i gang.
EnglishSince that time ECHO has sought to build momentum for the initiation of a large-scale data collection project.
Siden da har ECHO søgt at bane vejen for indledningen af et større dataindsamlingsprojekt.
EnglishThe committee demands assent for the suspension of cooperation under Lomé, alongside that for its initiation.
Udenrigsudvalget ønsker ikke kun at godkende ikrafttrædelse, men vil også kræve at godkende suspension af samarbejdet i Lomé-sammenhæng.
EnglishSpecifically, withdrawal of all foreign troops from Congolese territory and the simultaneous initiation of inter-Congolese dialogue.
Især tilbagetrækningen af alle udenlandske tropper på Congos område og den samtidige påbegyndelse af den intercongolesiske dialog.
EnglishI also invite the initiation of a broader discussion on the legitimacy and application of the present convergence criteria in the enlarged EU.
Jeg vil også opfordre til en bredere drøftelse af legitimiteten og anvendelsen af de nuværende konvergenskriterier i et udvidet EU.
EnglishThe initiation of an investigation by UCLAF does not necessarily mean that an irregularity, incident of fraud or anything else has actually occurred.
Iværksættelsen af en undersøgelse betyder nemlig ikke nødvendigvis, at der er tale om uregelmæssigheder, svig eller noget andet.
EnglishFirst of all, we must see this consultation between the members of the Council and Parliament as an initiation of the dialogue between the two arms of the budgetary authority.
For første skal samrådet mellem medlemmerne af Rådet og Parlamentet ses som en start på debatten mellem de to budgetmyndigheder.
EnglishVery often, the initiation and completion of projects have taken much longer than expected because of procedural differences and a lack of coordination.
Projekternes påbegyndelse og fuldførelse har meget ofte krævet meget mere tid end beregnet på grund af procedureforskellene og den manglende samordning.
EnglishThe initiation reported by Mrs Estrela on equality between men and women in the EU has a crucial role in the horizontal way of handling equality matters.
Målet var at præsentere den anden årsberetning om ligestilling mellem kvinder og mænd og den første beretning, der omfatter det udvidede EU med 25 medlemsstater.
EnglishJust yesterday, right here in Strasbourg, the College of Commissioners adopted a report which recommends the initiation of an excessive deficit procedure with regard to a Member State, Italy.
Et andet punkt er, at det desværre også er muligt at køre på frihjul og føre en usolidarisk budgetpolitik i Den Monetære Union.
EnglishOr at least we are told, for example, that the initiation of a nuclear chain reaction as a result of faulty handling by an operator is practically impossible in Europe.
Vi har f.eks. fået at vide, at muligheden for at starte en kædereaktion på grund af forkert håndtering fra en medarbejder stort set er umulig i Europa.
EnglishThe initiation of talks fundamentally connected with this issue will depend on how Turkey discharges its contractual obligations towards the Member States.
Indledningen af samtaler, der grundlæggende hænger sammen med dette spørgsmål, afhænger af, hvordan Tyrkiet klarer sine kontraktmæssige forpligtelser over for medlemsstaterne.
EnglishThe pressure of public opinion and the pressure of markets would then have much more effect than the initiation of any breach of contract proceedings by the Commission.
Den offentlige menings pres og presset fra markederne ville i så fald have langt større virkning end Kommissionens indledning af en eller anden traktatbrudsprocedure.
EnglishThe Finnish Presidency proposes to discuss initiation of an analytical dialogue at Council level with and between all youth sector actors, including young people and youth organisations.
Det finske formandskab foreslår at drøfte indledningen af en analytisk dialog på rådsplan med og blandt alle aktører i ungdomssektorerne, herunder unge og ungdomsorganisationer.
EnglishSuch violation and mutilation of a human being can under no circumstances be justified by respect for a religion such as Islam or by invoking traditional cultural practices or initiation ceremonies.
En sådan krænkelse og skamfering af et menneske kan under ingen omstændigheder retfærdiggøres ud fra hensynet til en religion som Islam eller ud fra kulturelle skikke eller initiationsceremonier.