"initiative" translation into Danish

EN

"initiative" in Danish

EN initiative
volume_up
{noun}

initiative (also: enterprise)
We welcome any initiative taken to achieve that and this is one such initiative.
Vi bemærker med glæde ethvert initiativ i denne retning, og dette er ét af dem.
All the delegations welcomed this initiative and the proposal for emergency aid.
Alle delegationer hilste dette initiativ og forslaget om nødhjælp velkomment.
This is an initiative to be developed jointly with the Commission and Member States.
Dette initiativ skal udvikles i samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
initiative
We look forward to that initiative appearing at the Seville summit.
Vi ser frem til, at det tiltag tages op på Sevilla-topmødet.
The EPLA initiative by Member States, which is optional, embraces some of those steps.
Medlemsstaternes initiativ vedrørende en frivillig europæisk patenttvistaftale omfatter nogle af disse tiltag.
First of all, the initiatives which have been planned are completely unrealistic.
For det første er de planlagte tiltag aldeles urealistiske.
initiative (also: energy, enterprise)

Context sentences for "initiative" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn essence, we are, of course, in favour of this LEADER + Community Initiative.
Hvad indholdet angår, er vi naturligvis for dette fællesskabsinitiativ Leader +.
EnglishThere are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.
Der er således masser af gode grunde til at udarbejde denne initiativbetænkning.
EnglishI think I will talk about 'education for all ' and the 'fast track initiative '.
Jeg tror, at jeg vil tale om " uddannelse til alle " og " Fast Track-initiativet ".
EnglishThe industry's initiative to phase out cadmium stabilisers can only be applauded.
Det er godt, at industrien allerede er i gang med at udfase kadmiumstabilisatorer.
EnglishIt also appears that the DAPHNE initiative has been met by very great interest.
Det viser sig også, at Daphne-initiativet er blevet mødt med meget stor interesse.
EnglishThis has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
Det har ført til en initiativbetænkning, som jeg i dag skal præsentere for Dem.
EnglishLadies and gentlemen, I am proud that it was this House that took the initiative.
Mine kære kolleger, jeg er stolt over, at det var Parlamentet, der tog initiativet.
EnglishI do not think that the growth and employment initiative is, on its own, enough.
Jeg tror ikke, at initiativet» vækst og beskæftigelse« i sig selv er tilstrækkeligt.
EnglishTherefore we want an employment initiative with a slightly different emphasis.
Vi ønsker derfor et beskæftigelsesinitiativ, som har en lidt anden fokusering.
EnglishAmendment No 23, in our opinion, contravenes the Commission's right of initiative.
Ændringsforslag 23 krænker efter vores opfattelse Kommissionens initiativret.
EnglishThat is also why it is important that we take the initiative and try this out.
Det er også grunden til at det er vigtigt, at vi tager initiativet og afprøver den.
EnglishIn Greece, thousands of women are benefiting from the Community initiative, Leader.
I Grækenland nyder tusindvis af kvinder godt af fællesskabsinitiativet Leader.
EnglishAlmost all the points in the own-initiative report are concerned with this fact.
Næsten alle punkter i initiativbetænkningen drejer sig om dette anliggende.
EnglishParliament has once again taken the initiative and put forward a concrete proposal.
Parlamentet har endnu en gang taget initiativet og fremsat et konkret forslag.
EnglishAs a Dane, I cannot help but comment, in particular, on the Grundtvig initiative.
Hvad angår aktionerne, kan jeg som dansker ikke undgå at bemærke Grundtvig-aktionen.
EnglishIn this regard LEADER has established itself as an effective development initiative.
I denne forbindelse har Leader etableret sig som et effektivt udviklingsinitiativ.
EnglishThe third reason, Mr President, is that this report is an own-initiative report.
Tredje begrundelse: Den foreliggende betænkning er en initiativbetænkning.
EnglishIn cases like Liberia, where ECOWAS and Nigeria have taken the initiative.
Det gælder i tilfælde som Liberia, hvor ECOWAS og Nigeria har taget initiativet.
EnglishIn the interest of the citizens we must make more use of this right of initiative.
Vi skal af hensyn til borgerne gøre mere og mere brug af denne initiativret.
EnglishThe e-Europe initiative praises the use and expertise of Internet and multimedia.
I eEurope-initiativet anbefales anvendelse og kendskab til Internettet og multimedier.