"inland waterways" translation into Danish

EN

"inland waterways" in Danish

See the example sentences for the use of "inland waterways" in context.

Similar translations for "inland waterways" in Danish

land noun
waterway noun

Context sentences for "inland waterways" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAction is also needed to encourage greater use of our ports, seas and inland waterways.
Der er brug for at opmuntre til større brug af vores havne, have og indre vandveje.
EnglishSubject: Decimation of fish stocks by cormorants in the Rhine and other EU inland waterways
Om: Reduktion af fiskebestanden i Rhinen og andre indre EU-vandveje på grund af kormoraner
EnglishThat does not mean that we do not want to have strict rules as regards our inland waterways.
Vi kan forbedre mange ting, men vi kan ikke gøre en sø til et hav.
EnglishCurrently only the River Rhine enforces binding international rules for inland waterways.
I øjeblikket er det kun på Rhinen, man håndhæver bindende internationale regler for indre vandveje.
EnglishIt is important that we bear in mind that inland waterways represent a very viable means of transport.
Det er vigtigt at huske på, at de indre vandveje udgør en yderst bæredygtig transportmåde.
EnglishI am sure this is how things will continue on our inland waterways for a long time to come.
Hr. formand, det vil sandsynligvis også vedblive at være sådan i lang tid inden for indlandsskibsfarten.
EnglishOur group would like to see the inland waterways sector flourishing.
Vores gruppe ønsker at se de indre vandveje blomstre op.
EnglishWhile the regulation for fisheries is a matter for the EU, inland waterways fall within the remit of the Member States.
Ordningen for havfiskeri er EU ' s sag, mens indre vandveje falder ind under medlemsstaternes beføjelser.
EnglishIt is perfectly clear that the inland waterways can and must play an important role in our long-term transport policy.
Det er soleklart, at indlandsskibsfarten kan og må spille en vigtig rolle i en bæredygtig transportpolitik.
EnglishIt believes this should apply to all inland waterways, not just the Rhine and the Danube but others in Eastern Europe.
Den mener, at denne aftale bør gælde for alle indre vandveje, ikke blot Rhinen og Donau, men også i Østeuropa.
EnglishTransport of dangerous goods on inland waterways
Transport af farligt gods på indre vandveje
EnglishThe same requirements that apply to road, rail and sea traffic are now being extended to inland waterways.
På samme måde som det tidligere har handlet om veje, jernbaner og sejlads, stilles der nu samme krav til de indre vandveje.
EnglishIt is also a means of strengthening the position of railways and inland waterways in the European transport market.
Det er også et middel til at styrke jernbanernes og de indre vandvejes stilling på det europæiske transportmarked.
EnglishIt is entirely correct that conditions must be created for the inland waterways to take on a greater role as a transport system.
Der må ganske rigtig skabes forudsætninger for, at de indre vandveje kan få større betydning som transportvej.
EnglishFrom the perspective of a landlocked European country, inland waterways should be given rather more prominence in this overall context.
Set fra et europæisk land uden kyst ud til havet bør de indre vandveje i denne sammenhæng tillægges noget større betydning.
EnglishBut the problem is that inland waterways are mainly used for transporting goods in bulk and, in particular, petroleum products.
Problemet er og bliver, at indlandsskibsfarten fortrinsvis bruges til massegods, navnlig for det vigtigste massegods, olieprodukter.
EnglishThe European rules must apply to all illegal discharges on inland waterways and at sea, both inside and outside of the territorial waters.
EU-reglerne skal gælde for alle ulovlige udtømninger på indre vandveje og til søs både i og uden for territorialfarvandene.
EnglishIn this respect it is a good proposal, but a division whereby different rules apply for inland waterways and seas is not good.
I den henseende er det et godt forslag, men en opdeling, der indebærer, at der gælder forskellige regler for indsø og hav, er ikke god.
EnglishInland waterways are a good method of transporting goods cheaply and environmentally safely, in particular for dangerous cargoes.
De indre vandveje er en god transportmetode til at transportere gods billigt og miljørigtigt, i særdeleshed når det gælder farlig last.
Englishinland waterways transport

Other dictionary words

English
  • inland waterways

In the English-Korean dictionary you will find more translations.