"Institution building" translation into Danish

EN

"Institution building" in Danish

See the example sentences for the use of "Institution building" in context.

Similar translations for "Institution building" in Danish

institution noun
building noun
to build verb

Context sentences for "Institution building" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese elements of institution-building are traditionally held to be Union priorities too.
Også EU har tradition for at prioritere disse institutionsopbygningsaspekter højt.
EnglishInstitution building is indeed a very basic element for progress and reform in these countries.
Opbygningen af institutioner er grundlæggende for fremskridt og reformer i disse lande.
EnglishThey re-orient PHARE to two main priorities - institution building and investment support.
De ændrer PHARE-politikken på to vigtige områder: institutionsopbygning og investeringsstøtte.
EnglishIt is also about working together for institution-building, or fighting the scourge of drugs.
Det handler også om at samarbejde om institutionsopbygning eller om bekæmpelse af narkotikaplagen.
EnglishWe are also working together with two ministries – the energy and trade ministries – on institution-building.
Vi samarbejder også med to ministerier - energi- og handelsministeriet - om institutionsopbygning.
EnglishFor example, promoting peace and security and also supporting institution building.
Den kunne nemlig efterlade det indtryk, at de målsætninger, hun gav udtryk for, ikke var i overensstemmelse med millenniummålene.
EnglishA large percentage of the overall assistance is allocated to institution building and it is increasing all the time.
En stor del af den samlede bistand er øremærket til opbygning af institutioner, og andelen øges hele tiden.
EnglishIt is just as important to have headline goals for our policing and institution building as for a military capacity.
Det er lige så vigtigt at have overordnede mål for vores overvågning og opbygning af institutioner som for den militære kapacitet.
EnglishWe strongly agree, for example, with Parliament's suggestion that we need to focus increasingly on institution and capacity building.
Vi er f.eks. fuldstændig enige i Parlamentets forslag om øget fokus på opbygning af institutioner og kapaciteter.
EnglishWe are more successful in keeping our software projects going, particularly as far as institution-building and reform are concerned.
Vi har større held med at holde vores softwareprojekter kørende, især med hensyn til institutionsopbygning og reform.
EnglishWe can help in this, in a modest way, supporting efforts to promote reconstruction and institution-building in Chechnya.
Vi kan hjælpe med dette på en beskeden måde ved at støtte bestræbelserne på at fremme genopbygning og opbygning af institutioner i Tjetjenien.
EnglishWe need, however, in particular, to encourage technical assistance to achieve institution building, which will allow balanced results.
Vi bør dog især fremme faglig bistand til opbygning af institutioner, der kan gøre det muligt at nå frem til velafvejede resultater.
EnglishNeither the requested necessary institution-building nor developments in mother-tongue higher education have taken place.
Den krævede og nødvendige institutionsopbygning og udbygningen af modersmålsundervisning på de højere læreanstalter er heller ikke blevet gennemført.
EnglishWe heard from Mrs Halonen that the Commission has been asked to prepare a socio-economic programme for institution building in East Timor.
Vi hørte fru Halonen sige, at Kommissionen er blevet bedt om at udarbejde et samfundsøkonomisk program til opbygning af institutioner i Østtimor.
EnglishThere is no reason to think that the agency will handle institution-building programmes any less successfully than it has physical reconstruction.
Der er ingen grund til at tro, at agenturet vil håndtere programmer til opbygning af institutioner dårligere, end det har håndteret den fysiske genopbygning.
EnglishWe want to help in the integrated mission for police training, and for training connected with justice and the rule of law in order to enhance institution-building.
- Som afslutning på forhandlingen har jeg modtaget seks beslutningsforslag fra seks politiske grupper, jf. forretningsordenens artikel 103, stk.
EnglishMoreover, PHARE will continue to be responsible for introducing regional policy in the accession countries by means of small projects and institution building.
PHARE vil for øvrigt også fremover skulle tage sig af indøvelsen af regionalpolitikken i ansøgerlandene gennem små projekter og institution building.
EnglishInstitution-building to meet the challenges of globalisation must be accompanied by equal and shared participation of women in the political process.
Opbygningen af institutioner for at tage udfordringerne ved globaliseringen op skal ledsages af kvindernes ligelige og fælles deltagelse i den politiske proces.
EnglishWe must therefore clearly state that social and economic problems are resolved by a form of institution building that is in keeping with the Community approach.
Derfor skal vi sige klart og tydeligt, at de økonomiske og sociale problemer kan løses ved hjælp af en institutionel styrkelse i retning af fællesskabsmetoden.
EnglishI would hope that some of our colleagues will remember that what we are about in this institution is building a new Europe and not refighting the battles of the old Europe.
Jeg håber, at nogle af vore kolleger vil huske, at vor opgave i denne institution er at opbygge et nyt Europa og ikke at kæmpe det gamle Europas kampe igen.

Other dictionary words

English
  • Institution building

Even more translations in the Chinese-English dictionary by bab.la.