"International development" translation into Danish

EN

"International development" in Danish

See the example sentences for the use of "International development" in context.

Similar translations for "International development" in Danish

international adjective
intern noun
development noun

Context sentences for "International development" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally: Europe also has an international responsibility for sustainable development.
Til sidst: Europa har også et internationalt ansvar for en bæredygtig udvikling.
EnglishInternational development funds were spent boring a large number of deep wells.
Internationale udviklingsmidler blev brugt på at bore mange dybe brønde.
EnglishWe are well aware of his dedication to the cause of international development cooperation.
Vi er alle bekendt med hans engagement inden for internationalt udviklingssamarbejde.
EnglishConcerning the international dimension, sustainable development requires a global approach.
Vedrørende den internationale dimension kræver bæredygtig udvikling en global tilgang.
EnglishSelective unilateral punishment missions have nothing to do with the development of international law.
Selektive ensidige straffemissioner har intet at gøre med udviklingen af folkeretten.
EnglishWe have to look very carefully at the links between development and international fisheries agreements.
Vi skal meget nøje betragte sammenhængen mellem udvikling og internationale fiskeriaftaler.
EnglishThese commitments, alongside international development targets, should be a central focus at Seattle.
Disse forpligtelser bør sammen med de internationale udviklingsmål være det centrale spørgsmål i Seattle.
EnglishEU development policy should be guided by all UN international development targets and not just poverty.
EU ' s udviklingspolitik bør være styret af FN ' s internationale udviklingsmål og ikke kun af fattigdom.
EnglishIn some aspects we are still at the international forefront of development; in others, we are lagging behind.
På nogle områder er vi på forkant med udviklingen på verdensplan, mens vi på andre står kraftigt tilbage.
EnglishMoreover, room for debt relief is often found in national and international budgets for development policy.
Endvidere findes pladsen til gældssaneringen ofte på nationale eller internationale budgetter for udviklingspolitik.
EnglishThe EU must not overlook its duty to champion respect for international law and the development of a social market economy.
Det er afgjort i EU ' s interesse at bidrage til den demokratiske udvikling i dets umiddelbare naboområder.
EnglishI believe that the importance that everyone has attached to the European Union's role in international development policies is significant.
Jeg mener, at det er rigtigt, at alle har tillagt EU en vigtig rolle i udviklingspolitikkerne på verdensplan.
EnglishLearning from experience and improved international coordination can make development cooperation more effective.
Hvis vi tager ved lære af erfaringerne og udformer en bedre international koordination, kan udviklingssamarbejdet blive mere effektivt.
EnglishWe share an international agenda: the Millennium Development Goals and the Millennium Declaration.
I denne forbindelse vil jeg gerne oplyse, at Kommissionen har foreslået, at Parlamentets tekst indføjes blandt erklæringens retningsgivende principper.
EnglishThe successful conclusion of the Doha round negotiations will strengthen and broaden international exchanges and international development.
En vellykket afslutning af forhandlingerne i Doha-runden vil styrke og udvide international handel og udvikling.
EnglishThe Commission is determined to play an active role in these negotiations and to further international development objectives.
Det ligger Kommissionen meget på sinde at spille en aktiv rolle i disse forhandlinger og fremme de internationale udviklingsmål.
EnglishThe EU has a great story to tell on international development, often considerably more impressive than most Member States.
EU har gjort en stor indsats for at fremme den internationale udvikling, der ofte er mere imponerende end de fleste medlemsstaters indsats.
EnglishI am proud that the new government's international development White Paper in my own Member State, the UK, echoed these demands.
Jeg er stolt af, at den nye regerings hvidbog om international udvikling i min egen medlemsstat, Det Forenede Kongerige, genlød med disse krav.
EnglishThe Union or its Member States account for half of all the world's humanitarian aid and half of all international development aid.
Unionen eller dennes medlemsstater tegner sig for halvdelen af hele verdens humanitære bistand og halvdelen af al international udviklingsstøtte.
EnglishMr President, I am very pleased to be here today to report on behalf of the Presidency on progress in international development policy.
Hr. formand, jeg er meget glad for at være til stede her i dag for at aflægge rapport om fremskridtene i den internationale udviklingspolitik.

Other dictionary words

English
  • International development

More translations in the English-Hindi dictionary.