EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
to involve (also: to impound)
That is why the Commission must continue to involve Parliament in the process.
Kommissionen må derfor fortsat inddrage Parlamentet i processen.
The fisheries management scheme would involve all interest groups in a particular region.
Fiskeriforvaltningsordningen ville inddrage alle interessegrupper i en givet region.
It will not have an infinite life span and will have to involve the local communities.
Dets levetid bliver ikke ubegrænset, og det skal inddrage lokalsamfundene.
to involve (also: to drag in)
The purpose is to involve the legal services of both institutions in the process.
Formålet er at involvere begge institutioners juridiske tjenester i processen.
We must involve the governments and civil society in the Member States.
Vi skal involvere regeringerne og det civile samfund i medlemsstaterne.
And we must therefore involve ourselves to some extent in the issue of North Korea.
Derfor bør vi også til en vis grad involvere os i det nordkoreanske spørgsmål.

Context sentences for "to involve" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe purpose is to involve the legal services of both institutions in the process.
Formålet er at involvere begge institutioners juridiske tjenester i processen.
EnglishThe obligatory good neighbourliness does not involve us all living under one roof.
Det obligatoriske gode naboskab betyder ikke, at vi alle skal bo under samme tag.
EnglishThis will also involve willingness on our part to pay a proper price for them.
Det vil også sige, at vi skal være villige til at betale en rimelig pris for dem.
EnglishThis will involve you putting some of the hardliners in your ranks on the lead.
Det vil kræve, at De holder en og anden hardliner i Deres rækker i kort snor.
EnglishI believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
Jeg tror, at kvindernes situation kun kan blive forbedret, hvis vi inddrager mændene.
EnglishThe second problem is that of commercial transactions which involve young players.
Det andet problem er handelstransaktioner i forbindelse med de unge spillere.
EnglishAnd we must therefore involve ourselves to some extent in the issue of North Korea.
Derfor bør vi også til en vis grad involvere os i det nordkoreanske spørgsmål.
EnglishThe Commission has already involved itself here and will continue to involve itself.
Kommisionen har allerede engageret sig i dette spørgsmål og vil fortsat gøre det.
EnglishWe must not forget that complete attention must involve psychological attention.
Og vi må ikke glemme, at der ikke er fuld støtte, hvis der ikke er psykologisk støtte.
EnglishIt is important to do what we can, but also to involve others in those efforts.
Det er vigtigt at gøre, hvad vi kan, men også at inddrage andre i disse bestræbelser.
EnglishSecondly, we must urge the EU to involve more developing countries in this system.
For det andet må vi opfordre til, at EU inddrager flere af ulandene i denne ordning.
EnglishSecondly, the Public Prosecutor's appointment would involve various procedures.
Endvidere, med hensyn til udpegelsen ville der være forskellige procedurer.
EnglishIt must be remembered that the rules of war involve respect for civilians.
Jeg vil godt minde om, at loven i en krigstilstand omfatter respekt for civile.
EnglishIt will, not least, be important to involve the candidate countries in this process.
Det vil ikke mindst være vigtigt at involvere kandidatlandene i denne proces.
EnglishHowever, all negotiations involve concession, balance and approximation of positions.
Men enhver forhandling betyder indrømmelser, balance og tilnærmelse af holdninger.
EnglishIt does not involve anything unrealistic or Utopian, but is a practical initiative.
Det er ikke noget urealistisk eller utopisk, der skal til, bare et konkret initiativ.
EnglishThis may involve partnerships with the US, as well as European and other companies.
Det kan omfatte partnerskaber med både amerikanske, europæiske og andre virksomheder.
EnglishThe building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.
For det er også med borgerne, byerne og regionerne, at man bygger Europa.
EnglishIt should involve adjusting the method of classifying countries into groups.
Det ville medføre en justering af metoden til opdeling af landene i grupper.
EnglishWe must involve the countries that suffer from those scourges in the research.
De lande, der lider mest under disse plager, skal inddrages i forskningen.