"mandatory" translation into Danish

EN

"mandatory" in Danish

EN mandatory
volume_up
{adjective}

mandatory
We want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Vi ønsker lovgivning med obligatorisk substitution af de farligste kemikalier.
Finally, I proposed making it mandatory to support renewable sources of energy.
Endelig stillede jeg forslag om obligatorisk støtte til vedvarende energi.
There will be a mandatory clause to this effect in the Member States ' diversification plans.
Dette vil være en obligatorisk klausul i medlemsstaternes omstillingsplaner.
mandatory
mandatory (also: necessary, required)
Since this is non-mandatory expenditure, I feel sure that Parliament will also shoulder its responsibilities in this area.
Hvis en udgift ikke er påkrævet, er jeg sikker på, at Parlamentet også her vil vise sin ansvarlighed.
mandatory (also: illiberal)
mandatory
We must, however, remain vigilant to ensure that the fine resolutions adopted by the European Parliament and the Council take the form of directives and mandatory regulations in the near future.
Vi skal imidlertid fortsat være årvågne, således at Europa-Parlamentets og Rådets gode beslutninger hurtigt omdannes til ufravigelige direktiver og forordninger.
mandatory (also: compulsory)

Synonyms (English) for "mandatory":

mandatory

Context sentences for "mandatory" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConformity with this standard is only mandatory in France and the United Kingdom.
Der stilles kun krav til overensstemmelse med denne standard i Frankrig og Storbritannien.
EnglishThe Stability Pact therefore does not make mandatory any extra constraint.
Vækst- og stabilitetspagten pålægger dem således ikke nogen yderligere forpligtelser.
EnglishEEVs will always be a concept which will complement future mandatory emission limits.
EEV er et koncept, som fremover vil understøtte de obligatoriske emissionsgrænseværdier.
EnglishMandatory legislation must be adopted in order to encourage equality in the workplace.
Der skal vedtages tvangslove for at fremme lighed på arbejdsmarkedet.
EnglishIf we agree part-national financing the required spending must be mandatory.
Hvis vi enes om en delvis national finansiering, skal de krævede udgifter være obligatoriske.
EnglishSecondly, mandatory targets in the first instance are too restrictive.
For det andet er de obligatoriske mål i første tilfælde for restriktive.
EnglishThese exceptions are discretionary, not as others would have you believe, mandatory.
Disse undtagelser er skønsmæssige og ikke, som nogle gerne vil give indtryk af, obligatoriske.
EnglishWe here in the European Union cannot impose mandatory obligations on the Member States.
Vi kan her i Den Europæiske Union ikke udstede nogen tvangsforpligtelser til medlemsstaterne.
EnglishMoreover, we wish to set the level for mandatory inspection at 25 % of all vessels.
I øvrigt ønsker vi endvidere at fastsætte andelen af obligatoriske inspektioner til 25 % af fartøjerne.
EnglishOn top of that, we already have mandatory targets as part of our commitments under Kyoto.
Anvendelse af artikel 42 overvejes ikke på nuværende tidspunkt.
EnglishSMEs are very active in this field, where centralised authorisation is already mandatory.
SMV er meget aktive på dette område, hvor de centraliserede tilladelser allerede er obligatoriske.
EnglishThe possibilities for derogation are restricted and subject to mandatory conditions.
Mulighederne for afvigelser er begrænset og skal foregå under iagttagelse af obligatoriske betingelser.
EnglishThe items enumerated by Mrs Rothe are targets, not yet mandatory.
De punkter, som fru Rothe nævnte, er endnu ikke obligatoriske mål.
EnglishNo mandatory capacity reductions are foreseen under Community law.
Der forudses ingen obligatoriske kapacitetsbegrænsninger i henhold til fællesskabslovgivningen.
EnglishIn November, Parliament called emphatically for mandatory targets, but the Council was opposed.
Parlamentet insisterede i november på nødvendigheden af bindende mål, men Rådet var imod dette.
EnglishThen there is the mandatory warning about consulting a doctor.
Så er der pligten til at advare om, at man skal konsultere en læge.
EnglishAmendments Nos 11, 12, 14 and 15 deal with the mandatory disengagement of the Community.
Ændringsforslag 11, 12, 14 og 15 drejer sig om Fællesskabets obligatoriske fritagelse for forpligtelser.
EnglishWe need to think about how to impose mandatory specifications to ensure buildings are stable.
Det skal også overvejes, hvordan der udarbejdes obligatoriske betingelser for bygningers stabilitet.
EnglishIt is clear that we cannot expect the same mandatory requirements as we do from developed countries.
Det er klart, at vi ikke kan forvente de samme obligatoriske krav som fra de udviklede lande.
EnglishI think it is too much to consider a mandatory 50 % rate based on environmental considerations.
Jeg synes, at det er for meget at overveje en tvungen sats på 50 % baseret på miljømæssige hensyn.