EN

name {noun}

volume_up
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Man har i Adam Smiths navn opgivet at gennemføre vaccinationer.
If nobody is opposed, the name of that delegation will be changed as I indicated.
Hvis ingen modsætter sig, ændres nævnte delegations navn som anført.
Mr President, my name is pronounced Sacrédeus and it is a family name we have in Sweden.
Hr. formand, mit navn udtales Sacrédeus, og det er et efternavn, vi har i Sverige.
To change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness.
At ændre på en parlamentarisk delegations benævnelse er hverken det ene eller det andet.
name (also: reputation)
Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.
Desværre vil det give miljøpolitikken et dårligt ry.
These are the systems that create the greatest nuisance and give biking in general a bad name.
Det er disse systemer, som giver de største gener og dermed giver motorcyklerne et dårligt ry generelt.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the LORD, she came to prove him with hard questions.
Da Dronningen af Saba hørte Salomos Ry kom hun for at prøve ham med Gåder.

Context sentences for "name" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu mener hun, at navneændringen også har en indholdsmæssig forandring til følge.
EnglishAnd he turned back, and looked on them, and cursed them in the name of the LORD.
Han vendte sig om og da han fik Øje på dem forbandede han dem i HERRENs Navn.
EnglishThou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name!
HERREN din Gud skal du frygte ham skal du dyrke og ved hans Navn skal du svælge!
EnglishAnd she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son!
Derfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: "HERREN give mig endnu en Søn!
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Du kan omdøbe en sektion ved at dobbeltklikke på etiketten og skrive det nye navn.
EnglishMadam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
Fru formand, når ændringsforslag præsenteres, nævnes ophavsmandens navn altid.
EnglishI would ask you, Mrs Roth-Behrendt, to name the corresponding health criteria.
Nævn venligst, fru Roth-Behrendt, hvis De vil, de pågældende sundhedskriterier.
EnglishIn the name of democracy and transparency, the safety measures must be made known.
Demokrati og gennemsigtighed kræver, at sikkerhedsbestemmelserne bliver kendte.
EnglishFor the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
Thi "for eders Skyld bespottes Guds Navn iblandt Hedningerne" som der er skrevet.
EnglishI spoke in the plenary sitting, yet my name is not on the attendance register.
Jeg talte på plenarmødet, men mit navn fremgår ikke af tilstedeværelseslisten.
EnglishWhen it comes to human rights, Europe must defend its good name on the world stage.
På menneskerettighedsområdet skal Europa forsvare sit gode navn på verdensplan.
EnglishFor many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Mange skulle på mit Navn komme og sige: Det er mig; og de skulle forføre mange.
EnglishO let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name!
Lad ej den fortrykte gå bort med Skam lad de arme og fattige prise dit Navn!
EnglishEnter the just place name or the place name and the region where it resides.
Angiv det præcise stednavn eller stednavnet og det område, hvor det befinder sig.
EnglishSince when has growth been rejected in the name of outdated economic dogmas?
Hvornår er man begyndt at sige nej til vækst med henvisning til forældede dogmer?
EnglishFor that reason I should like to add his name to those in the resolution before us.
Derfor tilføjer jeg hans navn til de øvrige i det foreliggende beslutningsforslag.
EnglishGoogle said that it could not take any account of an unregistered brand name.
Google har meddelt, at man ikke kan tage hensyn til et ikke-registreret varemærke.
EnglishThat is why it is so important, firstly, to find a solution to the name problem.
Derfor er det så vigtigt, at vi for det første finder en løsning på navnespørgsmålet.
EnglishAnd they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying,
Og de bosatte sig der og byggede dig der en Helligdom for dit Navn idet de sagde:

"name a guardian" in Danish

name a guardian
Danish
  • navngive en værge
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"name guy" in Danish

name guy
Danish
  • navn fyr
More chevron_right