"painstaking" translation into Danish

EN

"painstaking" in Danish

EN

painstaking {adjective}

volume_up
Madam President, I should first like to thank the rapporteur very warmly for his painstaking preparation of the report.
Fru formand, først vil jeg gerne takke ordføreren for den omhyggelige forberedelse af betænkningen.
Mr President, may I begin by paying tribute to the painstaking and, from what I hear, the pains-accepting work of Mr van Hulten in preparing his report.
Hr. formand, jeg vil gerne starte med at hylde det omhyggelige, og efter hvad jeg har hørt, smertefulde arbejde, hr. van Hulten har udført i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning.
European action with regard to the fight against child abuse must therefore be coordinated and painstaking but it should also be concentrated, otherwise this scourge will never end.
Den europæiske bekæmpelse af udnyttelse af mindreårige skal derfor være koordineret og omhyggelig, men den skal også være samlet, for ellers vil denne svøbe ikke få ende.

Context sentences for "painstaking" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet us think of those who have started the painstaking process of climbing the stairs.
Lad os tænke på dem, som er begyndt på den besværlige proces med at gå op ad trapperne.
EnglishI therefore believe some humility was needed to accomplish this painstaking task.
Man skal altså efter min mening besidde en vis ydmyghed for at udføre dette utaknemmelige arbejde.
EnglishMr President, first I would like to thank the draftsman of the report for some very painstaking work.
Hr. formand, jeg takker først ordføreren for et særlig omhyggeligt arbejde.
EnglishAdmittedly, the negotiations with the Council and Commission were painstaking, but an outcome was reached.
Forhandlingerne med Rådet og Kommissionen har helt sikkert været besværlige, men resultatet ligger der.
EnglishIn fact, however, it took Parliament's painstaking inquiry to force the Commission to take action.
Man måtte i virkeligheden vente på Parlamentets minutiøse undersøgelse for at tvinge Kommissionen til at handle.
EnglishMadam President, I should first like to thank the rapporteur very warmly for his painstaking preparation of the report.
Fru formand, først vil jeg gerne takke ordføreren for den omhyggelige forberedelse af betænkningen.
EnglishAs usual, he has taken painstaking care with the question of shipping safety and passenger ships in particular.
Han har som altid interesseret sig brændende for spørgsmålet om skibssikkerhed, især i forbindelse med passagerskibe.
EnglishAs a result, the convention has gained validity, and the painstaking detailed work to improve it has suffered a grave setback.
Derved styrkes denne konvention og det besværlige detailarbejde med at forbedre den har fået et alvorligt slag.
EnglishEven after painstaking investigations, it has not been possible to determine who removed them and where they are now.
Vi vil fortsætte efterforskningen af, om flagene ikke dukker op i en eller anden form, men lige for øjeblikket er de ganske enkelt forsvundet.
EnglishEvery act of violence, whether in southern Serbia or in Mitrovica, disrupts the painstaking peace process that is currently taking place in the Balkans.
Enhver voldelig aktion, om det er i Sydserbien eller i Mitrovica, forstyrrer denne besværlige fredsproces, som i øjeblikket er i gang på Balkan.
EnglishParliament has made painstaking efforts to discuss the Commission’ s proposals on the budget headings under chapter A-30, which have been on the table since May.
Jeg beder om, at Rådet investerer samme entusiasme i gennemførelsen af finansforordningen, som det gjorde i revisionen af finansforordningen.
EnglishSimilarly, I must tell you that, for any MEPs striving for a socially fairer Europe, this is a particularly painstaking and particularly welcome challenge.
Forfatningstraktaten er et kompromis, der ikke er helt tilfredsstillende for nogen, men den repræsenterer alligevel det meste af det, vi har kunnet nå frem til i konventet.
EnglishI congratulate him for presenting us, initially in the Committee on Petitions and now here, with a report which is painstaking, comprehensive, analytic and helpful.
Jeg vil takke ham for den detaljerede, præcise, analyserende og anvendelige beretning, som han har fremlagt først i Udvalget for Andragender og i dag i plenarforsamlingen.
EnglishIt is clear that, unlike the Council, the European Parliament after painstaking debate has been able to adopt coherent positions on the issues arising under Agenda 2000.
Desuden er det tydeligt, at Europa-Parlamentet - i modsætning til Rådet - efter svære forhandlinger har opnået klare standpunkter om spørgsmålene vedrørende Agenda 2000.
EnglishMr President, may I begin by paying tribute to the painstaking and, from what I hear, the pains-accepting work of Mr van Hulten in preparing his report.
Hr. formand, jeg vil gerne starte med at hylde det omhyggelige, og efter hvad jeg har hørt, smertefulde arbejde, hr. van Hulten har udført i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning.
EnglishEuropean action with regard to the fight against child abuse must therefore be coordinated and painstaking but it should also be concentrated, otherwise this scourge will never end.
Den europæiske bekæmpelse af udnyttelse af mindreårige skal derfor være koordineret og omhyggelig, men den skal også være samlet, for ellers vil denne svøbe ikke få ende.
EnglishMr President, painstaking efforts are needed to find any reference at all to the political domain of agriculture and rural development in this 28-page Commission strategy paper for 2003.
Hr. formand, man skal virkelig gøre sig stor umage for overhovedet at genfinde politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter i det 28 sider lange strategipapir fra Kommissionen for 2003.

Synonyms (English) for "painstaking":

painstaking