EN

plan {noun}

volume_up
• the application of the US/ NATO plan for controlling the Middle East,
• Gennemførelsen af den amerikanske NATO-plan om kontrol af Mellemøstenregionen.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Foruden denne handlingsplan for Afrika findes der efter forlydende en ny plan fra FAO.
The Commission has accepted an excellent plan for market measures.
Kommissionen har godkendt en fremragende plan for markedsforanstaltninger.
The plan is voluntary and will therefore involve those intending to convert their own businesses.
Planen er frivillig og vedrører følgelig kun dem, der har til hensigt at omlægge deres aktivitet.
Denne hensigt har eksisteret i årevis.
We plan to make this a real welcome in Ireland.
Vi har til hensigt at gøre det til en virkelig velkomst i Irland.
No, there is no Europe of plans, but a plan for Europe, and that plan is the Constitution.
Nej, der er intet projekternes Europa, men et projekt for Europa, og dette projekt er forfatningen.
This majority is in favour of a plan for a new European federalism.
Et flertal, som ønsker et projekt med sigte på ny europæisk føderalisme.
We are not talking about a future plan here, but rather a plan that is being put into practice day after day.
Det drejer sig ikke om et nært forestående projekt, men et projekt der sættes i scene dag for dag.
DA

plan {en}

volume_up
plan (also: hensigt, projekt)
• Gennemførelsen af den amerikanske NATO-plan om kontrol af Mellemøstenregionen.
• the application of the US/ NATO plan for controlling the Middle East,
Foruden denne handlingsplan for Afrika findes der efter forlydende en ny plan fra FAO.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Kommissionen har godkendt en fremragende plan for markedsforanstaltninger.
The Commission has accepted an excellent plan for market measures.
Af hensyn til seriøsiteten må man dog også gøre opmærksom på mangler og begrænsninger for denne plan.
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
Også på internationalt plan er der talrige instrumenter, som omhandler problematikken omkring menneskerettighederne.
Similarly, at international level, there are many instruments designed to address human rights problems.
Med denne plan stræber landet efter at forøge sin energikapacitet med 2 %.
This plan is designed to increase its energy potential by 2 %.
Konventet har nu udarbejdet en forfatningsmæssig plan med en bred institutionel balance.
The Convention has now produced a constitutional blueprint with a broad institutional balance.
Vi sidder med en plan for fremtiden, hvor vægten lægges på viden, virksomheder, beskæftigelse og energi.
We have before us a blueprint for the future with its emphasis on knowledge, enterprise, jobs and energy.
Der skal udarbejdes en enkelt plan for europæiske veterinære tjenesteydelser og myndigheder med ansvar for folkesundhed.
A single blueprint for European veterinary services and authorities responsible for public health should be drawn up.
plan (also: diagram)

Context sentences for "plan" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Commission was invited to submit proposals for a multi-annual recovery plan.
Kommissionen blev bedt om at fremlægge forslag til en flerårig genopretningsplan.
EnglishThe action plan aims to make the European market equal to the American market.
Handlingsplanen vil ligestille det europæiske marked med det amerikanske marked.
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Kommissionens embedsmænd planlægger at være der permanent fra den 1. februar 2002.
EnglishThat action plan will include measures to rationalise the state aid framework.
Jeg mener, at titlen på beretningen præcis dækker det, vi virkelig fokuserer på.
EnglishThese are massive tasks which the EU seeks to tackle in its proposed action plan.
Dette er omfattende opgaver, som EU søger at løse i sin foreslåede handlingsplan.
EnglishIn general, the administrative development work is progressing according to plan.
Generelt skrider arbejdet med udviklingen af forvaltningen frem efter planerne.
EnglishThe most remarkable proposal by the Commission is the plan for freight freeways.
Kommissionens mest iøjnefaldende forslag er planen om hurtigruter for godstog.
EnglishWith the recent plan of ECU 10m, we have slightly enlarged the list of the NGOs.
Med den nylige plan på ECU 10 millioner har vi udvidet listen af ngo ' er en smule.
EnglishWhat does the Commission plan to do in the future to deal with these incidents?
Hvilke foranstaltninger har Kommissionen planlagt som følge af disse episoder?
EnglishThis plan to integrate the directives is worrying from several points of view.
Forslaget om et samlet direktiv på dette område vækker bekymring af flere årsager.
EnglishThe Commission intends to adopt its proposal for an action plan in February 2005.
Målet er skadebegrænsning - at begrænse skaderne for brugerne og for miljøet.
EnglishWe have the opportunity to draw up a sustainable, innovative and model plan.
Vi har mulighed for at gennemføre en bæredygtig, innovativ og forbilledlig plan.
EnglishAn action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
En handlingsplan for EU / Centralasien vil blive godkendt i løbet af de næste uger.
EnglishAs a first step, we plan to follow the recommendations you will adopt today.
Som et første skridt planlægger vi at følge de henstillinger, De vedtager i dag.
EnglishEurope urgently needs a new master plan with projects focused on the citizen.
Europa har hårdt brug for en ny masterplan med projekter, der er tæt på borgerne.
EnglishThe Commission is willingly taking the lead in preparing this new Action Plan.
Kommissionen er rede til at gå foran i forberedelserne af denne nye handlingsplan.
EnglishFurthermore, I welcome the three-year enlargement plan that the Bureau has approved.
Jeg bifalder endvidere udvidelsesplanen over tre år, som Præsidiet har godkendt.
EnglishThis global restructuring plan could lead to the loss of up to 12 000 jobs.
Omstruktureringsplanen vil globalt føre til tab af op til 12.000 arbejdspladser.
EnglishUnfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
Desværre er der stadig ingen af partierne, der har fremlagt en god fredsplan.
EnglishWhat are this action plan's strategic objectives for the financial internal market?
Hvad er de strategiske mål med denne handlingsplan for det indre finansmarked?

"planetary gear" in Danish

planetary gear
Danish
  • planetgear
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"planning goals" in Danish

planning goals
Danish
  • planlægningsmål
More chevron_right

"planning guidance" in Danish

planning guidance
Danish
  • planlægning vejledning
  • planlægningsvejledning
More chevron_right

Synonyms (English) for "plan":

plan
planning