"scrupulous" translation into Danish

EN

"scrupulous" in Danish

EN

scrupulous {adjective}

volume_up

Context sentences for "scrupulous" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr Fatuzzo, your scrupulous respect for the procedure of the House does you great credit.
Denne samvittighedsfuldhed og respekt for plenarforsamlingen gør Dem ære, kære kollega.
EnglishCrime can only be fought by scrupulous respect for the state of law.
Bekæmpelsen af kriminalitet sker også ved, at man nøje respekterer retten.
EnglishWe have scrupulous respect for the conservation measures.
Vi har meget stor respekt for bevarelsesforanstaltningerne.
EnglishThe decision to lift the ban followed the scrupulous adherence of the UK to the Florence Agreement.
Beslutningen om at hæve forbuddet fulgte efter Det Forenede Kongeriges strenge overholdelse af Firenze-aftalen.
EnglishWe should have been more scrupulous than the Council in respecting the very strict terms of Rule 214.
Vi burde have været mere betænksomme end Rådet med hensyn til en streng overholdelse af bestemmelserne i artikel 214.
EnglishThese types of controls should enable bona fide businesses to develop and eliminate less scrupulous operators.
Et regelsæt af denne karakter vil gøre det muligt for denne sektor at udvikle sig og udelukke visse mindre skrupuløse forhandlere.
EnglishHowever, our report stresses the scrupulous monitoring the Commission has undertaken to conduct up until accession.
I vores rapport understreger vi dog den nøje overvågning, som Kommissionen har lovet at foretage fra nu af og indtil tiltrædelsen.
EnglishSecondly, the scale of the activities imposes requirements of transparency and budgetary rigour, as well as scrupulous supervision.
Jeg håber meget, at Parlamentet vil følge i fru Barsi-Patakys spor og give os al den støtte, som dette store projekt kræver.
EnglishTaken together these causes give encouragement to less scrupulous and criminally inclined individuals to turn to fraudulent activities.
Tilsammen giver disse foranstaltninger næring til samvittighedsløse og kriminelt belastede personers bedrageriske aktiviteter.
EnglishIt will also be built on scrupulous respect for fundamental rights and freedoms and on the guarantee of fair trials in particular.
Men det bygger også på en ubetinget respekt for de grundlæggende friheder og rettigheder og i særdeleshed for de retslige garantier.
EnglishI am happy with the speedy and thorough explanation by Commissioner Patten, but, as he himself has said, we must be very scrupulous.
Jeg glæder mig over kommissær Pattens hurtige og overbevisende redegørelse, men, som han selv har sagt, må vi være meget forsigtige.
EnglishIt is said that governments should keep a scrupulous eye on conflicts of interest and ambiguous relations between editors and the proprietor.
Der står, at regeringerne bør holde grundigt øje med interessekonflikter og tvetydige forhold mellem redaktionerne og ejerne.
EnglishSecondly, scrupulous respect for private life, and very specifically for correspondence, with electronic mail necessarily being strictly protected.
For det andet en nøje respekt for privatlivet og specielt indholdet af breve, elektroniske breve, som der nøje bør værnes om.
EnglishClearly, the opening up to risk capital will require scrupulous behaviour on the part of managers so as to minimise any possible risks.
Det er klart, at en åbning for risikovillig kapital vil kræve, at forvalterne handler korrekt for at minimere de mulige risici, som kunne opstå.
EnglishLiberalization also presupposes scrupulous observance of the legal provisions governing the capital and liquid resources of financial service enterprises.
Ligeledes forudsætter liberaliseringen nøje overholdelse af lovgivningen om finansielle tjenesteydelsesvirksomheders kapital- og likviditetsgrundlag.
EnglishEqually, the use of these products in combination with others, including drugs, requires scrupulous attention to the possible side-effects where they may occur.
Desuden kræver anvendelsen af disse produkter sammen med andre stoffer, herunder narkotika, at man er ekstremt opmærksom på eventuelle mulige bivirkninger.
EnglishTo that we add scrupulous respect for human rights in the struggle against violent men and violent acts, and in this way we legitimize our democratic systems.
Hertil skal føjes en streng overholdelse af menneskerettighederne i forbindelse med bekæmpelsen af terror og terrorhandlinger for at bevare de demokratiske systemers legitimitet.
EnglishI wish to ask the President-in-Office to give the public confidence that, of course, we must be scrupulous; but it is not somebody else’ s fault: it is our Member States ’ fault.
Er Rådet enig i, at Kommissionens ændrede forslag fra 2004 med blot nogle få ændringer vil være et acceptabelt grundlag for en varig løsning på polemikken om komitologien?
EnglishI also wish to say that the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, which is usually scrupulous about the issue of subsidiarity, will for the most part approve all these amendments.
Der tales om, at medlemsstaterne skal samarbejde, og jeg tror, at det er vigtigt, at medlemsstaterne samarbejder for at nå frem til bindende standarder.
EnglishHaving said which, I believe that the judiciary in my country will be scrupulous in complying with the requirements of both Greek domestic legislation and international conventions.
Ud fra denne betragtning tror jeg, at retsvæsenet i mit land vil være yderst retfærdigt og overholde alle bestemmelser i såvel Grækenlands nationale lovgivning som i de internationale konventioner.

Synonyms (English) for "scrupulous":

scrupulous