"since" translation into Danish

EN

"since" in Danish

DA
EN

since {adverb}

volume_up
since (also: inasmuch)
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Hvilket er indlysende, eftersom Fællesskabet ikke har nogen kompetence på dette område.
They will be very serious even, since they might lead to the explosion of the euro.
Meget alvorlige endda, eftersom de vil kunne føre til en eksplosion af euroen.
And since there are in this Chamber Members who have things to say on questions...
Og eftersom der i salen er parlamentsmedlemmer, der kan udtrykke sig om...
since (also: too, too much, ago, by)
We have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
The issue of Afghanistan emerged long since without anyone intervening.
Spørgsmålet om Afghanistan er opstået for lang tid siden, uden at nogen har interveneret.
It is not a new proposal, for we have repeated it endlessly since the White Paper in 1993.
Det er ikke noget nyt forslag, for siden hvidbogen i 1993 har vi uophørligt gentaget det.
since (also: ever since, from, by)
We have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
But in fact not one reactor in Eastern Europe has been closed down since 1992.
Men i praksis, hr. formand, er der ikke blevet lukket én eneste reaktor siden 1992.
The issue of Afghanistan emerged long since without anyone intervening.
Spørgsmålet om Afghanistan er opstået for lang tid siden, uden at nogen har interveneret.

Context sentences for "since" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
Til min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
EnglishIt cannot be left to Member States, since there is a legal problem, I understand.
Hr. kommissær, jeg vil gerne informeres om valgmulighederne og Deres standpunkt.
EnglishThe same has happened in the rest of former Yugoslavia since the early nineties.
Det samme skete fra begyndelsen af 90 ' erne i hele det tidligere Jugoslavien.
EnglishIt was antidemocratic, since the opposition did not have the right to campaign.
Den var udemokratisk, da oppositionen ikke fik ret til at føre en valgkampagne.
EnglishSince it has been up, too, we have noticed many prices falling in many countries.
Efter etableringen har vi også bemærket, at mange priser falder i mange lande.
EnglishBiomass must play a fundamental role, since its potential is under-exploited.
Biomasse bør spille en afgørende rolle, da dets potentiale kun er lidt udnyttet.
EnglishSince the priority was to deal with other issues, it could not be discussed.
Da der var andre spørgsmål, der havde højere prioritet, blev det ikke behandlet.
EnglishIt should instead say 'the American interpreter ', since that is what he was.
Der skulle i stedet have stået " den amerikanske tolk ", da det er, hvad han var.
EnglishMr President, since the war in Iraq, transatlantic relations have gone sour.
Lad mig tage tre ekstremt konkrete eksempler, hvor man afventer EU ' s holdning.
EnglishBecause since we agree about the general principles, progress ought to be made.
Vi er jo enige i de overordnede principper, så der må ske fremskridt i sagen.
EnglishSince immunity will not be abolished, I hope that this can always be the case.
Så længe immuniteten ikke er ophævet, ønsker jeg, at dette altid er tilfældet.
EnglishSince most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
Da de fleste brugere er vant til at se blå links, kan du også prøve at bruge blå.
EnglishSince when has growth been rejected in the name of outdated economic dogmas?
Hvornår er man begyndt at sige nej til vækst med henvisning til forældede dogmer?
EnglishSince they are unable to cure the illness, they opt to penalise the victims.
Da man er ude af stand til at helbrede ondet, vælger man at undertrykke ofrene.
EnglishSince that date, there have been many gross violations of individual rights.
Fra da af har man set mange grove overtrædelser af de individuelle rettigheder.
EnglishSince we have this power of codecision, we should put in an appearance and use it.
Når vi har denne beføjelse til at træffe afgørelser, så lad os også være der.
EnglishWe have been discussing this subject ever since I have been in Parliament.
I al den tid, jeg har været i Parlamentet, har vi beskæftiget os med dette emne.
EnglishSince I only had to reply to an oral question, I took up only five minutes.
Da jeg kun skulle besvare en mundtlig forespørgsel, brugte jeg bare 5 minutter.
EnglishHe has since added that the Khartoum government is expected to follow suit.
Nu har han tilføjet, at man forventer, at også regeringen i Khartoum følger trop.
EnglishI will not dwell on the heart of the matter, since we are all agreed on that.
Om sagens kerne vil jeg ikke sige meget mere, den er vi alle sammen enige om.