"thoroughgoing" translation into Danish

EN

"thoroughgoing" in Danish

See the example sentences for the use of "thoroughgoing" in context.

English-Danish dictionary

Context sentences for "thoroughgoing" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSuch uncertain criteria require thoroughgoing controls, but the system offers no real controls.
Og så mine to supplerende spørgsmål til den vikarierende kommissær.
EnglishBrazil, Argentina, Uruguay and Paraguay have a real need to pursue thoroughgoing reform.
Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay har et reelt behov for at gennemføre en gennemgribende reform.
EnglishA thoroughgoing review of the whole system is needed.
Hele EU ' s politik på dette område må tages op til fornyet behandling.
EnglishThis situation should, we think, give rise to a more thoroughgoing study of the citizens concerned.
Denne situation bør efter vores mening give anledning til en nærmere undersøgelse af de pågældende borgere.
EnglishWe hope the new Agreement will lead to a thoroughgoing renewal of our bilateral relations with Jordan.
Vi håber, at den nye aftale vil føre til en afgørende fornyelse af vores bilaterale forhold til dette land.
EnglishThe Commission will, however, continue to support thorough-going surveys of the economic position of the sector.
Kommissionen vil imidlertid fortsat støtte indgående undersøgelser af sektorens økonomiske situation.
EnglishIt should be added that the European Union itself must undertake a thoroughgoing study into its own resources for funding the EU budget.
Desuden må EU grundigt overveje sine egne ressourcer til finansiering af EU ' s budget.
EnglishThe reform, as I have just mentioned, cannot go as far as a more thoroughgoing reform conducted in the process of amending the Treaty.
Reformen, som jeg netop har omtalt, kan ikke være så vidtgående som en mere grundig reform, der gennemføres i sammenhæng med en ændring af traktaten.
EnglishThe Dutch presidency organized an excellent conference on the prevention trafficking in women, and thoroughgoing agreements were made during this.
Det nederlandske formandskab arrangerede i april 1997 en udmærket konference om bekæmpelse af kvindehandelen, og der blev der indgået rørende aftaler.
EnglishIn carrying out its work on revising competition law, the Commission is proposing here a thoroughgoing change to the regulation on concentrations.
Som opfølgning på sin revision af konkurrenceretten foreslår Kommissionen her en dybtgående ændring af forordningen om fusioner og virksomhedsovertagelser.
EnglishA European identity develops through meetings between people and through more thoroughgoing cooperation, not through public institutions’ efforts to shape opinion.
En europæisk identitet vokser frem i mødet mellem mennesker og uddybet samarbejde, ikke gennem offentlige institutioners opinionsdannelse.
EnglishI believe that we must press for a further, more thoroughgoing debate on monetary, interest-rate and subsidy policy in the context of the world economy.
Jeg mener, det er vigtigt for os at insistere på, at netop verdensøkonomisk skal penge-, rente- og støttepolitikken absolut drøftes mere intensivt endnu en gang.
EnglishI would suggest, too, that the other institutions should also undertake a thorough-going review of the way they work and prepare a programme for modernisation.
I øvrigt foreslår jeg, at de øvrige institutioner ligeledes foretager en dybtgående undersøgelse af deres funktionsmåde, og at de udarbejder et moderniseringsprogram.
EnglishOur response to the challenges posed by China needs to include a thorough-going reassessment of the assumptions that have underpinned international trade theory until now.
EU ' s reaktion på de udfordringer, som Kina skaber for Europa, skal omfatte en dybtgående revurdering af de antagelser, som har præget teorien om international handel indtil nu.
EnglishAs we all know, under the reform of the Common fisheries policy, the Commission has made thorough-going changes to management policies and to fishing fleet renewal policies.
Som vi alle ved, har Kommissionen i forbindelse med reformen af den fælles fiskeripolitik foretaget nogle gennemgående ændringer af politikken omkring styringen af fiskeriet og fornyelsen af flåden.
EnglishWe have, in fact, attempted to work, albeit holding different political points of view, in a direction that I believe is necessary to support a thoroughgoing reform of the common agricultural policy.
Vi har faktisk trods forskellige politiske anskuelser forsøgt at arbejde i en retning, som jeg finder nødvendig for at støtte en dybtgående reform af den fælles landbrugsordning.
EnglishIt is unacceptable that a thoroughgoing revision of the CAP and the financial perspectives has not been advocated, in the joint motion for a resolution, for example, which we rejected.
Det er uacceptabelt, at man ikke ønsker en tilbundsgående revision af den fælles landbrugspolitik og af de finansielle overslag, således som det fremgår af den fælles beslutning, som vi afviser.