"thoroughly" translation into Danish

EN

"thoroughly" in Danish

EN

thoroughly {adverb}

volume_up
thoroughly
The rapporteur has elucidated the most important amendments very thoroughly.
Ordføreren har egentlig belyst de vigtigste ændringsforslag meget grundigt.
It is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
Det er kun rimeligt at sige, at vi har undersøgt sagen grundigt og omhyggeligt.
It will be prepared as thoroughly as is humanly possible.
Den bliver forberedt så grundigt, som det overhovedet er muligt.
thoroughly
It is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
Det er kun rimeligt at sige, at vi har undersøgt sagen grundigt og omhyggeligt.
We must be vigilant to ensure it is implemented thoroughly and urgently.
Vi må passe på at sikre, at det gennemføres omhyggeligt og så hurtigt som overhovedet muligt.
Jeg er sikker på, at de omhyggeligt vil sørge for det.

Context sentences for "thoroughly" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
Det er kun rimeligt at sige, at vi har undersøgt sagen grundigt og omhyggeligt.
EnglishThe European wine description legislation should be checked and reworked thoroughly.
Også EU-bestemmelserne for betegnelse af vin bør generelt gennemgås og revideres.
EnglishAnd they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly!
Da sagde de til hverandre: "Kom lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!
EnglishThe rapporteur has elucidated the most important amendments very thoroughly.
Ordføreren har egentlig belyst de vigtigste ændringsforslag meget grundigt.
EnglishThis is a field about which she knows a great deal and which she understands thoroughly.
Der er tale om et område, som hun har stor viden om, og som hun er godt hjemme i.
EnglishI thoroughly support the suggestions of having web TV and an improved visitors’ centre.
Jeg støtter fuldt ud forslagene om at indføre webbaseret tv og forbedre besøgscentret.
EnglishThis applies above all to the EU, to which I am nonetheless thoroughly proud to belong.
I og uden for Europa er fattigdommen især udbredt blandt kvinder, som lever i landsbyer.
EnglishFood safety measures and production methods are being thoroughly analysed these days.
For tiden er der grundige undersøgelser i gang af fødevaresikkerheden og produktionsmetoderne.
EnglishModern methods of preservation make the export of meat even to distant areas thoroughly feasible.
Den moderne konserveringsteknik tillader netop eksport af kød til fjerne regioner.
EnglishOn the other hand, we cannot do that without ensuring that it is thoroughly investigated.
Det kan vi på den anden side ikke gøre, uden at vi sørger for at få det undersøgt til bunds.
EnglishAll the Member States have drawn up their national reform programmes quickly and thoroughly.
Alle medlemsstaterne har udarbejdet deres nationale reformprogrammer hurtigt og grundigt.
EnglishThese matters were discussed thoroughly in the early 1990s when the debate took place.
Disse spørgsmål blev drøftet tilbundsgående i begyndelsen af 90 ' erne, da debatten fandt sted.
EnglishWe must be vigilant to ensure it is implemented thoroughly and urgently.
Vi må passe på at sikre, at det gennemføres omhyggeligt og så hurtigt som overhovedet muligt.
EnglishAs we know, the operation is a protracted one and has been thoroughly prepared.
Operationen har åbenbart været forberedt længe og grundigt.
EnglishIt requires consistency, courage and a more thoroughly worked out strategy.
Det kræver konsekvens, mod og en mere gennemarbejdet strategi.
EnglishDespite this I do think that this report is a very good one and I thoroughly support it.
Alligevel synes jeg, at der er tale om en fortræffelig betænkning, og jeg støtter den fuldt ud.
EnglishOverall, this report by Mrs Redondo Jiménez is thoroughly uncontentious.
Alt i alt er fru Redondo Jiménez ' forslag fuldstændig ubestridt.
EnglishA good budget is a budget that has been thoroughly discussed.
Et godt budget er et budget, som har været genstand for gode forhandlinger.
EnglishThe White Paper's proposals for freight freeways can be called thoroughly positive.
Hvad der bestemt kan kaldes positivt i hvidbogen, er forslagene med henblik på hurtigruter for godstog.
EnglishFor this reason, we must discharge our duties more thoroughly and attempt to solve this problem.
Derfor skal vi forpligte os stærkere og forsøge at løse dette problem.

Synonyms (English) for "thoroughly":

thoroughly
thorough