"those" translation into Danish

EN

"those" in Danish

DA
EN

those {pronoun}

volume_up
those (also: them)
Is this not a form of reclassification, separating those that are in from those that are out?
Bliver der ikke igen sondret mellem dem, der er indenfor, og dem, der forbliver udenfor?
A responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
En ordentlig politik for offentlig orden skal garantere dem, ikke undertrykke dem.
The gap between those who know and those who do not know must be narrowed.
Kløften mellem dem, der ved, og dem, der ikke ved, skal gøres mindre.

Context sentences for "those" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNow everyone must be afforded the chance to live in accordance with those values.
Nu skal alle så have en chance for at leve i overensstemmelse med disse værdier.
EnglishThe risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.
Bagsiden af medaljen er, at vi risikerer at skabe en større uvilje hos borgerne.
EnglishThe characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
At karakterisere denne vanskelige sag på denne måde er ikke særlig befordrende.
EnglishIf we listen to those arguments, we would do almost nothing in this Parliament.
Hvis vi lytter til de argumenter, ville vi næsten ikke lave noget i Parlamentet.
EnglishBy remembering those who have died, we can do more to prevent accidents at work.
Vejtrafikulykker er faktisk den hyppigste dødsårsag blandt europæiske børn i dag.
EnglishThose responsible for this conflict must be charged with crimes against humanity.
De ansvarlige for denne konflikt bør anklages for forbrydelser mod menneskeheden.
EnglishTheir objective is to relieve the burden on those who have to provide statistics.
Det var formålet at lette byrden for personer, som skal indberette oplysninger.
EnglishIn those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
Det er under de omstændigheder ikke relevant at anvende forsigtighedsprincippet.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De vigtigste love, der vedrører kvinderne, er de love, som kaldes civilstandslove.
EnglishPerhaps the Commissioner can assure me that those amendments will actually apply.
Måske kommissæren kan forsikre mig om, at de ændringsforslag finder anvendelse.
EnglishBoth sides in those discussions produced input - this is not dictated by one side.
Begge sider kommer med input - der er ikke noget, som dikteres fra den ene side.
EnglishI also oppose those who wish to make a reference to religion in the Constitution.
Jeg opponerer også imod dem, der ønsker henvisning til religion i forfatningen.
EnglishLabour costs of non-EU-subjects are significantly lower than those of EU workers.
Lønudgifterne til ikke-EU-borgere ligger langt lavere end til EU-arbejdstagere.
EnglishA responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
En ordentlig politik for offentlig orden skal garantere dem, ikke undertrykke dem.
EnglishSo what guided our actions, particularly those of us with a legacy of Roman law?
Hvad er det, vi har følt os fristet af, navnlig vi, der er romerrettens arvtagere?
EnglishSo I ask those travelling to Geneva to consider this subject especially carefully.
Jeg anmoder derfor dem, der tager derhen, om at lægge særlig vægt på dette emne!
EnglishI do not think those are aims which we can include in our development policies.
Jeg mener ikke, dette er en udvikling, som er forenelig med udviklingspolitikken.
EnglishOnly those who possess such a document are entitled to obtain housing in Moscow.
Dette betyder, at kun de, der har et sådant dokument, har opholdsret i Moskva.
EnglishI was not giving my own personal views but those of the Committee on Fisheries.
Jeg gav ikke udtryk for mine egne personlige synspunkter, men Fiskeriudvalgets.
EnglishWhat does the Commission intend do with all those acres which will remain unsold?
Hvorledes agter Kommissionen at forvalte alle disse hektar, der er uden opkøbere?