EN

tie {noun}

volume_up
1. general
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De bånd, som knytter Rusland og Den Europæiske Unions medlemslande sammen, er tusinder af år gamle.
The bilateral economic ties generate the largest trade flows in the world.
De bilaterale økonomiske bånd fremkalder de største handelsstrømme i verden.
We must strengthen our ties with Asia, with Latin America and with Australia.
Vi skal styrke vore bånd med Asien, Latinamerika og Australien.
tie (also: necktie)
The tie I am wearing this evening bears the emblem of the city of Genoa, so I could hardly refrain from speaking on such an important matter.
I aften har jeg taget et slips på med byen Genovas symbol, og derfor kunne jeg ikke lade være med at sige noget om dette vigtige emne.
Since my assistant had no jacket or tie on, he was asked to leave the hearing and was therefore unable to do his work, a fact I am very unhappy about.
Da min assistent ikke havde jakke og slips på, blev han bedt om at forlade høringen og kunne dermed ikke udføre sit arbejde, hvilket jeg er meget utilfreds med.
I note there it was submitted in Italian but in the English language it says that " discrimination which requires men to wear a tie should be outlawed ".
Jeg kan se, at det er stillet på italiensk, men på engelsk står der, at " forskelsbehandling, der pålægger mænd at være iført slips, bør erklæres ulovlig ".
2. "connection"
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En god naboskabspolitik må imidlertid være nok til at dyrke denne historiske europæiske tilknytning.
It may also explain why small countries feel strong ties to the European project and, specifically, to the Community method.
Det kan også forklare, hvorfor små lande føler en stærk tilknytning til det europæiske projekt og navnlig til fællesskabsmetoden.
My second comment concerns its ties to the various choices for regional integration and economic blocs.
Den anden betragtning, som jeg gerne vil komme med, vedrører dets tilknytning til forskellige valgmuligheder for regional integration og økonomiske blokke.
Der var en, der forstyrrede mig, og jeg opfordrede ham temmelig kraftigt til at tie stille.
Someone annoyed me, and I asked him rather sharply to be quiet.
Fru formand, jeg beder Dem få mine italienske venner til at tie stille.
Madam President, please ask my Italian friends to be quiet.
Are they supposed to keep quiet as well?

Context sentences for "tie" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe must tie that up in a package with the Commission president and other individuals.
Vi skal binde den sammen i en pakke med kommissionsformanden og andre personer.
EnglishThis is a formality, and one on which we want to tie up loose ends by 1 May 2004.
Vi befinder os på et konceptuelt stadium, hvis man kan kalde det det.
EnglishIn the event of a tie, the eldest candidates will be declared elected.
I tilfælde af stemmelighed, vil de ældste kandidater blive erklæret for valgt.
EnglishOne does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.
Man skifter ikke til hemmelig afstemning, som man skifter skjorte.
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Det er efter min mening ikke særlig hensigtsmæssigt at lægge sig fast på en ny linje.
EnglishAmendment No 14 does not tie in with this, however, and I therefore cannot support it.
Det følger ændringsforslag 14 ikke, og derfor kan jeg ikke støtte det.
EnglishI believe his amendments actually tie up some of the problems that we have been dealing with.
Jeg mener, at hans ændringsforslag fastholder nogle af de problemer, vi har behandlet.
EnglishWe must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
Vi skal ikke fastsætte noget for tidligt, for der kan ske meget.
EnglishI commend the European Commission for having refused to tie the hands of Member States.
Jeg vil gerne rose Kommissionen for at have nægtet at binde medlemsstaterne på hænder og fødder.
EnglishThe bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De bånd, som knytter Rusland og Den Europæiske Unions medlemslande sammen, er tusinder af år gamle.
EnglishI am thus not persuaded that it is absolutely vital to tie certain quotas to certain countries.
Jeg mener altså ikke, at det er absolut nødvendigt at knytte bestemte kvoter til bestemte lande.
EnglishWhy do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
Hvorfor skal vi camouflere tingene, når vi taler om idræt?
EnglishThat we tie down our peoples, that we overturn the right of free speech.
Og hvem er den endelige modtager af informationerne?
EnglishBind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
bind dem altid på dit Hjerte knyt dem fast om din Hals;
EnglishIt is precisely the way in which they tie in with each other that gives the definition its coherence.
Det er netop den måde, hvorpå de forbindes med hinanden, der giver definitionen dens sammenhæng.
EnglishThe Commission must not be able to tie our hands here completely.
Her må Kommissionen ikke binde vores hænder fuldstændigt.
EnglishWe therefore need to tie any flexibility in the Pact to real European added value through investment.
En løsning går ud på at åbne EU ' s marked for tjenesteydelser.
EnglishCompensated tie-up schemes are also essential for the preservation of the CFPs social role.
Et generelt stop med kompensation er også vigtig for bevarelsen af den fælles fiskeripolitiks sociale rolle.
EnglishWe should not be trying to tie the hands of national governments in managing their own economies.
Vi skal ikke søge at binde de nationale regeringers hænder og hindre dem i at styre deres egen økonomi.
EnglishSound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En god naboskabspolitik må imidlertid være nok til at dyrke denne historiske europæiske tilknytning.

"tie a game" in Danish

tie a game
Danish
  • binde et spil
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.