"toward" translation into Danish

EN

"toward" in Danish

EN

toward {preposition}

volume_up
1. general
toward (also: towards)
And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.
Derfor øver også jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.
Our enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vores entusiasme må ikke forblinde os over for de mange problemer, der følger med Malta.
Indulgence toward Belgrade strengthens the KLA and weakens Rugova.
Eftergivenhed over for Beograd styrker UCK og svækker Rugova.
toward (also: at, by, from, in)
And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.
Og Balak førte Bileam op Toppen af Peor der rager op over Ørkenen.
We are not heading toward the kind of problems that you ask about here.
Vi er ikke vej mod den slags problemer, De spørger om her.
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Hvis du får Skik dit Hjerte og breder dine Hænder imod ham
toward (also: at, concerning, for, of)
And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum.
Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum.
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige
And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.
Og han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem.
2. British English
The new Google experience that we’re working toward is founded on three key design principles:
Den nye Google-oplevelse, som vi arbejder hen imod, er baseret på følgende tre designprincipper:
Set up the standard toward Zion: retire, stay not: for I will bring evil from the north, and a great destruction!
Rejs Banner hen imod Zion fly uden Standsning!
And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baalgad under mount Hermon unto the entering into Hamath.
og det Land som mod Øst grænser til Libanon fra Ba'al Gad ved Hermonbjergets Fod til Egnen hen imod Hamat.

Context sentences for "toward" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.
Mit Øje er stadig vendt imod HERREN thi han frier mine Fødder af Snaren.
EnglishFor great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
thi stor er din Miskundhed mod mig min Sjæl har du frelst fra Dødsrigets Dyb.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jeg håber, De vil tilgive mig, at jeg ikke bliver her under hele forhandlingen.
EnglishAnd Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before.
Og Jakob læste i Labans Ansigt at han ikke var sindet mod ham som tidligere.
EnglishIn four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.
Dørvogterne stod mod alle fire Verdenshjørner mod Øst Vest Nord og Syd
EnglishBut after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
Men da Guds vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed åbenbaredes
EnglishSo is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.
Således er det med den som samler sig Skatte og ikke er rig i Gud.
EnglishWalk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.
Vandrer i Visdom overfor dem som ere udenfor så I købe den belejlige Tid.
EnglishAnd I said, I see a seething pot; and the face thereof is toward the north.
" Jeg svarede: "Jeg ser en sydende Kedel med Fyrsted mod Nord.
EnglishBut they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent.
Og de nødte ham meget og sagde: "Bliv hos os; thi det er mod Aften og Dagen hælder.
Englishfor riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
Visselig gør den sig Vinger som Ørnen der flyver mod Himlen.
EnglishAnd the glory of the LORD came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east.
Og HERRENs Herlighed drog ind i Templet gennem den Port hvis Forside vendte mod Øst.
EnglishAnd he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!
Og han rakte sin Hånd ud over sine Disciple og sagde: "Se her er min Moder og mine Brødre!
EnglishAlso the breadth of the face of the house, and of the separate place toward the east, an hundred cubits.
og Templets Forside tillige med den afspærrede Plads mod Øst var hundrede Alen bred.
EnglishThe king's favour is toward a wise servant: but his wrath is against him that causeth shame.
En klog Tjener har Kongens Yndest en vanartet rammer hans Vrede.
EnglishThen I said, I am cast out of thy sight; yet I will look again toward thy holy temple.
Du kasted mig i Dybet midt i Havet Strømmen omgav mig; alle dine Brændinger og Bølger skyllede over mig.
EnglishAnd the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria.
Den tredje Flod hedder Hiddekel; den løber østen om Assyrien.
EnglishI press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
Dog gjorde I vel i at tage Del i min Trængsel.
EnglishTurn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.
Du lod al din Vrede fare tvang din glødende Harme.
EnglishThe set pension fund strategy essentially aims to drain savings away toward the financial markets.
Pensionsfondenes strategi har som primært formål at rette opsparingen mod de finansielle markeder.