"to transmit" translation into Danish

EN

"to transmit" in Danish

EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
to transmit (also: to send, to despatch)
Finally, on the Dutch calves I will transmit that question to Commissioner Fischler.
Endelig vil jeg med hensyn til de nederlandske kalve sende dette spørgsmål videre til kommissær Fischler.
Don't transmit viruses, worms, defects, Trojan horses, malware, or any other items of a destructive nature.
Undlad at sende virus, orme, beskadigede filer, trojanske heste, malware eller objekter af skadelig natur.
The Commission is finalising its first annual report on Macao and hopes to transmit it shortly to Council and Parliament.
Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på sin første årsrapport om Macao og håber snart at sende den til Rådet og Parlamentet.
The young are an extremely efficient means of transmitting sound values, characterised by democracy.
De unge er meget effektive til at videregive nogle sunde og demokratisk prægede værdier.
We should not panic or transmit panic every time there is a dead wild bird found on a farm with signs of the virus.
Vi skal ikke gå i panik eller videregive panik, hver gang nogen finder en død vildfugl på et hønseri med tegn på virussen.
I will do my utmost to transmit faithfully the information, ideas, criticisms and suggestions Parliament has offered me today.
Jeg skal gøre mit yderste for loyalt at videregive de oplysninger og idéer, den kritik og de forslag, som Europa-Parlamentet har gjort mig bekendt med i dag.

Context sentences for "to transmit" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
Projektet skal formidle de værdier, vores sameksistens i Europa er baseret på.
EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
En mulig løsning kunne være at udsende møderne via Europa-Parlamentets websted.
EnglishThe need now is to ensure that it can transmit twenty-four hours a day.
Man må nu sørge for, at den kan have udsendelser hele døgnet.
EnglishFinally, on the Dutch calves I will transmit that question to Commissioner Fischler.
Endelig vil jeg med hensyn til de nederlandske kalve sende dette spørgsmål videre til kommissær Fischler.
EnglishWe should be able to transmit that message to the citizens if we want the project to be a success.
Vi må være i stand til formidle dette til borgerne, hvis vi ønsker, at projektet skal lykkes.
EnglishSanctions should not be applied where reporting agents are unable to transmit the data for reasons beyond their control.
Man skal kunne ophæve sanktionen i de tilfælde, hvor rapporteringsenheden er uden skyld.
EnglishIn line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Takket være dette princip kan vi bevare, udvikle og videreføre vores arv, vores kultur og vores traditioner.
EnglishDon't transmit viruses, worms, defects, Trojan horses, malware, or any other items of a destructive nature.
Undlad at sende virus, orme, beskadigede filer, trojanske heste, malware eller objekter af skadelig natur.
EnglishAre we certain that the viruses that transmit avian influenza among birds and poultry cannot be passed on to human beings?
Er vi sikre på, at de vira, som overfører fugleinfluenzaen, ikke kan overføres til mennesker?
EnglishIf they are to transmit the new technologies, they must also be able to transmit the means of using them properly.
Når de formidler de nye teknologier, skal de også kunne formidle anvendelsen af dem på en ordentlig måde.
EnglishI would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Jeg vil gerne bede Dem, hr. kommissær, om at viderebringe dette budskab som værende det, der er enighed om i Parlamentet.
EnglishThis means that we see the issue of interoperability, like that of obligations to transmit, as being essential.
Det betyder, at spørgsmålet om interoperabilitet efter vores mening er lige så nødvendigt som transmissionspligterne.
EnglishContaminated needles can transmit more than 20 dangerous blood-borne pathogens, including hepatitis B, hepatitis C and HIV.
Forurenede nåle kan overføre mere end 20 farlige blodbårne patogener, herunder hepatitis B, hepatitis C og hiv.
EnglishWe should not panic or transmit panic every time there is a dead wild bird found on a farm with signs of the virus.
Vi skal ikke gå i panik eller videregive panik, hver gang nogen finder en død vildfugl på et hønseri med tegn på virussen.
EnglishAt the end of this process, we will transmit our proposals for amendments to the Staff Regulations to the Council and to this House.
Til sidst fremsender vi vores forslag til ændring af vedtægterne for tjenestemænd til Rådet og Parlamentet.
EnglishWe also want the Member States to transmit the necessary evidence to the Commission when they make their report.
I øvrigt ønsker vi også, at medlemsstaterne, når de rapporterer til Kommissionen, også fremsender den nødvendige dokumentation.
EnglishI will transmit the other question to my colleagues and I will keep you properly informed about events in the area.
Jeg sender det andet spørgsmål til mine kolleger, og jeg skal sørge for at holde dem orienteret om begivenhederne på dette område.
EnglishThe Commission is finalising its first annual report on Macao and hopes to transmit it shortly to Council and Parliament.
Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på sin første årsrapport om Macao og håber snart at sende den til Rådet og Parlamentet.
EnglishI therefore call on the Commission to transmit to Parliament all the regular enlargement reports which it will make to Council.
Jeg vil derfor anmode Kommissionen om også at forelægge alle de udvidelsesrapporter, der udarbejdes til Rådet, for Parlamentet.
EnglishAlthough there are 11 small TV transmitters in the country, only HTV - the Croatian state television service - is able to transmit nationwide.
Der er ganske vist elleve små TV-sendere i landet, men kun HTV, dvs. det kroatiske statsfjernsyn, kan sende landsdækkende.