"upset" translation into Danish

EN

"upset" in Danish

DA
DA
EN

upset {adjective}

volume_up
1. general
upset (also: distraught)
upset (also: appalled)
The reason for this is that in recent days the people of Poland have been very upset by references to Polish concentration camps and Polish gas chambers in leading European newspapers.
Grunden hertil er den, at det polske folk på det seneste har været meget rystet over førende europæiske avisers omtale af polske koncentrationslejre og polske gaskamre.
2. "sad"
upset (also: sad, down)

Context sentences for "upset" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, we are always so surprised when the balance of nature is upset.
Hr. formand, vi forbavses den ene gang efter den anden, når der er ubalance i naturen.
EnglishOne might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
Det kan man muligvis betragte som et mindre problem, som vi ikke bør hidse os op over.
EnglishIt is also clear from the text that war can upset the best-laid plans.
Det fremgår også af teksten, at krigen er noget, der kan ødelægge planlægningen.
EnglishWe think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
Morderen eller morderne har forsøgt at forstyrre fredsprocessen, formoder vi.
EnglishI am not prepared to accept amendments which upset this balance.
Jeg er ikke rede til at acceptere ændringsforslag, der forstyrrer denne balance.
EnglishIn any case as there is another item first we cannot upset the agenda.
Da der imidlertid først er et andet emne, kan jeg ikke vende op og ned på dagsordenen.
EnglishUnfortunately, in respect of the latter, the balance has been upset.
Hvad angår sidstnævnte faktor, er ligevægten desværre blevet forstyrret.
EnglishMany of the amendments by the European Parliament upset this balance.
Mange af Europa-Parlamentets ændringsforslag forrykker denne balance.
EnglishThe sums at issue are not such as to upset the balance of the budget.
De pågældende beløb kan ikke forstyrre den budgetmæssige ligevægt.
EnglishI am quite upset at the way the oral amendment was bounced.
Jeg er noget fortørnet over den måde, hvorpå det mundtlige ændringsforslag blev afvist.
EnglishWe must not upset the farmers too much in this European Union.
Man bør ikke skræmme landmændene for meget i Den Europæiske Union!
EnglishThis is something that will not unravel anything, nor will it upset balances in the final outcome.
Det er en ting, som ikke vil bringe urede i noget eller tippe balancen i det endelige resultat.
EnglishThat will result in a serious threat to wines of excellence and a major upset in the wine market.
Dette vil udgøre en alvorlig fare for kvalitetsvin og medføre en kraftig skævhed på vinmarkedet.
EnglishWe refused to allow the Interinstitutional Agreement to be upset.
Vi har faktisk afvist at ødelægge den institutionelle aftale.
EnglishTo be suddenly interrupted by advertisements is something that would certainly upset Mrs Lulling and me.
Hvis man pludselig afbrydes af reklamer, det ville helt bestemt genere fru Lulling og mig.
EnglishAn unwillingness to upset the Americans prevented you from doing so.
Uvilje mod at genere amerikanerne forhindrede Dem i dette.
EnglishIf accepted, the amendment would upset the report and not be a reform but a counter-reform.
Hvis det bliver vedtaget, vil det ødelægge betænkningen, og det vil ikke være en reform, men en modreform.
EnglishEven if you upset some countries, including your own maybe, we need clear statements!
Selvom det gør ondt på det ene eller andet land, måske også på Deres eget land, skal vi fremsætte klare udtalelser!
EnglishMany of my colleagues are upset that no explicit reference is made to the rights of rapporteurs.
Mange af mine kolleger er chokerede over, at der ikke er nogen eksplicit omtale af ordførernes rettigheder.
EnglishWe are rightly upset at the 400 g of plutonium, but we have tonnes of plutonium in England and France.
Vi hidser os nu med rette op over 400 g plutonium, men vi har tonsvis af plutonium i England og Frankrig.