"with reference to" translation into Danish

EN

"with reference to" in Danish

EN with reference to
volume_up
{adverb}

with reference to (also: in accordance with, referring to)
I say this also with reference to our obligations as a result of Kyoto.
Jeg nævner også dette på baggrund af de forpligtelser, som vi har påtaget os i henhold til Kyoto.
I rise on a point of order under rule 132 concerning the agenda, with reference to question time.
- Jeg har en bemærkning til forretningsordenen i henhold til artikel 132 om dagsordenen, og den drejer sig om spørgetiden.
According to the proposed amendment, an explicit reference to the principle of subsidiarity should be inserted within the recitals.
Der bør i henhold til ændringsforslaget indsættes en udtrykkelig reference til nærhedsprincippet i punkterne.

Similar translations for "with reference to" in Danish

with preposition
Danish
reference noun
to refer verb
to adverb
Danish
to preposition
Danish
to conjunction
Danish
to particle
Danish

Context sentences for "with reference to" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we must add 1.5 % to that average of the three: that is the reference value.
Og vi skal lægge 1,5 % til gennemsnittet af disse tre, det er referenceværdien.
EnglishI also oppose those who wish to make a reference to religion in the Constitution.
Jeg opponerer også imod dem, der ønsker henvisning til religion i forfatningen.
EnglishIn fact, reference to this definition is also made further down in that report.
Der henvises i øvrigt senere i betænkningen endnu en gang til denne definition.
EnglishThe Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
Hvordan kan referenceprisen virkelig garantere en pris på de europæiske markeder?
EnglishArticle 6 of the Treaty makes reference to national constitutional principles.
Artikel 6 i traktaten drejer sig om de nationale forfatningsmæssige principper.
EnglishI could only find one reference, on page 46 of Chapter 5, to social exclusion.
Jeg kunne kun finde en henvisning, på side 46 i kapitel 5, til social udstødelse.
EnglishThe most important thing is that such a reference is included in the new text.
Det vigtigste er, at den nye tekst kommer til at indeholde en sådan henvisning.
EnglishOne important component to which reference was made earlier is economic relations.
En vigtig komponent, som allerede er blevet nævnt, er de økonomiske forbindelser.
EnglishMaybe a reference to the Council might be more felicitous than the UK presidency.
Måske vil en henvisning til Rådet være mere velvalgt end det engelske formandskab.
EnglishIf the reference to Michelin is there, that is the text we should vote on today.
Hvis henvisningen til Michelin er dér, så er det den tekst, vi skal stemme om i dag.
EnglishSo I have made quite specific reference to the new drafts in my speech here today.
Så jeg har helt udtrykkeligt henvist til de nye udkast i mit indlæg her i dag.
EnglishHowever, in this case we agree with the reference to national employment law.
Her er vi dog indforstået med henvisningen til den nationale arbejdslovgivning.
EnglishIn addition, for imports that are not under quota, reference ceilings are set.
For import, der ikke er omfattet af kvoter, fastsættes der referencetærskler.
EnglishThank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
Jeg takker Dem for at have citeret den artikel så præcist, som man har påberåbt sig.
EnglishThe President of the bank has already made some reference to the efforts made.
Formanden for EIB har allerede talt lidt om den indsats, der er blevet gjort.
EnglishYou made reference to the fact that your team set a record in terms of attendance.
De har gjort opmærksom på, at Deres hold har sat en rekord i tilstedeværelse.
EnglishWe agree that the reference period for offshore work may be extended to 12 months.
Vi er enige i, at referenceperioden for offshore-arbejde kan udvides til 12 måneder.
EnglishWe must therefore include this reference in this version, since it is important.
Vi må derfor tage denne henvisning med i denne version, for den er vigtig.
EnglishLet me make a special reference to Aung San Suu Kyi, now on hunger strike in Burma.
Jeg vil henvise specifikt til Aung San Suu Kyi, som nu sultestrejker i Burma.
EnglishIt was with reference to real equality that we supported the Hautala report.
Det er med et ønske om en egentlig lighed, at vi støtter Hautala-betænkningen.